ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 มีกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2557 จำนวน 600 อัตรา คุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
       1.เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย มีสถานภาพโสด
       2.มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
       3.ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
       4.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา จากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2557
สอบข้อเขียน วันที่ 31สิงหาคม 2557
ทดสอบว่ายน้ำ วิ่ง ตรวจร่างกาย สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 13 ก.ย. - 3 ต.ค.2557
ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ 24 ตุลาคม 2557
รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม(หลักสูตร 1 ปี) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
คำเตือน
       ตำรวจภูธรภาค 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการคัดเลือก ในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม ขั้นตอนการดำเนินการสอบได้กำหนดไว้อย่างรัดกุม ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระทำการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้ง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ทราบโดยด่วนที่ พลตำรวจตรี สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภุธรภาค 8 หมายเลขโทรศัพท์ 08 6476 1415 เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป
       ส่วนกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือจะปรึกษาหรือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภุธรภาค 8 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7740 5423