สถิติผู้เข้าใช้ใช้งานเว็บ Since Sebtember 2005
ผู้เข้าชมขณะนี้  13  คน
17 ตุลาคม 2557
 
คลิกดูภาพขยายใหญ่
 
พล.ต.ต.สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์
 
ผู้บังคับบัญชา
การประกันคุณภาพการศึกษา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8
 
การปฏิบัติธรรมของ นสต.
กิจกรรมการบริจาคโลหิต
ภาพการทดอบสมรรถภาพ
การกิจประจำวัน นสต.
การฝึกยุทธวิธีจู่โจม
กิจกรรมวันตำรวจ
ภารกิจการฝึกนอกหน่วย
ภาพการฝึกอบรม นอป.2553
 
ทำเนียบรุุ่น 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุ่น 8 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 9 ร้อย 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 5 กก.รร.ภ.8
 
  สอบราคาซื้ออุปกรณ์การฝึก
หลักสูตร นสต.ประจำปี 2557 (13/02/2557)
 
  สอบราคาซื้อกระสุนปืน
หลักสูตร กดต.ประจำปี 2557 (26/12/2556)
 สอบราคาซื้อกระสุนปืน
หลักสูตร นสต.(04/12/2556)
 
 สอบราคาจ้างเหมาทำความ
สะอาดที่ทำการ ภ.8 (11/10/2556)
GES Survey Online
 
ระบบฐานข้อมูลกำลังพล ศฝร.ภ.8
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
ท่านมีความพึงพอใจเพียงใด จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของ ศฝร.ภ.8?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...ภารกิจของตำรวจ คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนขอให้สังวรระวังที่จะไม่ให้ใช้อำนาจ
ในทางที่ไม่สมควร หรือเกินกว่าเหตุที่จำเป็นต้อง วางตัวในทางที่ดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
รักษาระเบียบวินัยให้เคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประชาชน และประเทศชาติอยู่เสมอ..."
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
            บัญชีตำแหน่งรองรับการแต่งตั้ง นสต.เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี 2556

            ตำแหน่งภาค 8            ตำแหน่งภาค 9

            ......................................................................................................................................................................
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2557
      ประกาศรับสมัคร วันที่ 22 สิงหาคม 2557
      รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 25 สิงหาคม - 4 กันยายน 2557
      ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ วันที่ 19 กันยายน 2557
      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ วันที่ 22 กันยายน 2557
      สอบข้อเขียน วันที่ 28 กันยายน 2557
      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 6 ตุลาคม 2557
      ทดสอบว่ายน้ำ วิ่ง สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 11 - 14 ตุลาคม 2557
      ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ 27 ตุลาคม 2557
ยังไม่ถึงวันสมัคร

             ......................................................................................................................................................................

กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2557
      ประกาศรับสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
      รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557
      ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2557
      สอบข้อเขียน วันที่ 31สิงหาคม 2557
      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบข้อเขียน วันที่ 8 กันยายน 2557
      ทดสอบว่ายน้ำ วิ่ง ตรวจร่างกาย สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 13 ก.ย. - 3 ต.ค.2557
      ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ 24 ตุลาคม 2557
      รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม(หลักสูตร 1 ปี) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
       ตำรวจภูธรภาค 8 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการคัดเลือก ในรูปคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม ขั้นตอนการดำเนินการสอบได้กำหนดไว้อย่างรัดกุม ไม่มีผู้ใดสามารถให้ความช่วยเหลือให้สอบได้ อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้สอบได้ หากพบเห็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือทราบว่ามีผู้ใดกระทำการทุจริตดังกล่าว ให้รีบแจ้ง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ทราบโดยด่วนที่ พลตำรวจตรี สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภุธรภาค 8 หมายเลขโทรศัพท์ 08 6476 1415 เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไป
       ส่วนกรณีที่มีเหตุสงสัยหรือจะปรึกษาหรือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถามได้โดยตรงที่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภุธรภาค 8 หมายเลขโทรศัพท์ 0 7740 5423
หนังสือรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูภาพขยายใหญ่
ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. เข้าประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับสถาบันของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โดยคณะกรรมการประเมินได้เข้าประเมินสถานศึกษาระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงได้ออกหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2557 จนถึงรอบการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานในคราวต่อไป ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี
แผนที่การเดินทางสู่ ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7740-5424 , 0-7740-5425 มีเนื้อที่ 59 ไร่ 3 งาน มีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้.-
     ทิศเหนือ    ติดหมู่บ้านจัดสรร
     ทิศใต้    ติดกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ทิศตะวันออก    ด้านหน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ติดถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย
     ทิศตะวันตก   ติดกับกับสวนยางพารา
โครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วย (หลักสูตรหารใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้กำหนดจัดการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในหน่วย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในองค์กรที่มีการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในหลากหลายรูปแบบมาใช้ และเป็นการตอบสนองแผนและนโยบายของหน่วย พร้อมการวัดสมรรถนะของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ บุคลากรของหน่วยเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในทุกวันพุธ ตั้้งแตเวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ศฝร.ภ.8 โดยเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่่วันที่ 4 มิถุนายน - 10 กันยายน 2557 มีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 156 นาย
การฝึกอบรมโครงการภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ
กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้กำหนดจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 20 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ระยะเวลา ในวันพฤหัสบดีต่อเนื่องกัน ตั้้งแตเวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00 โดยเริ่มระยะที่ 1 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ระยะที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และระยะที่ 3 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 201 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษท้ังจากข้าราชการตำรวจภายในหน่วยเองและอาจารย์จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีข้าราชการตำรวจทุกนายเข้าร่วมโครงการ
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มีสาระบัญญัติที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำ รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คณะทำงานติดตามและประเมินผลการศึกษาอบรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาอบรมของ ครู-อาจารย์ และนำไปใช้ในการจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม,มีการจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้รับการศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด
ประมวลภาพ การทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการทดสอบสมรรถภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัด ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ทำการทดสอบการวิ่งระยะทาง 2,400 เมตร ดันพื้นภายในเวลา 2 นาที ลุกนั่งภายในเวลา 2 นาที เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2557 ณ บริเวณด้านหน้าคารเรียนรวมและพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภุธรภาค 8
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 มีหน้าที่ในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการตำรวจทุกสายงาน บริการทางวิชาการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และบุคคลภายนอกที่สนใจให้มีคุณภาพ การประกันคุณภาพศึกษาจะเเป็นตัวกำหนดให้มีการพัฒนนาคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยฝึกอบรม การบริการทางวิชาการเป็นส่วนสำคัญที่ครูอาจารย์ ครูฝึกหรือบุคลากรภายในหน่วยต้องดำเนินการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ได้ และต้องมีการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรมสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคลากร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้คนในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งให้หน่วยงานมีความสามารถในการแข่งขันได้
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2557 ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ด้วยในวันที่ 11 ม.ค.2557 ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ม.ค.และเป็นวันเด็กแห่งชาติ ศฝร.ภ.8 โดย พล.ต.ต.สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก โดยเฉพาะบุตรหลานของข้าราชการตำรวจในสังกัด จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กขึ้น ณ บริเวณอาคารโรงประกอบเลี้ยง ศฝร.ภ.8 ในวันศุกร์ที่ 10 ม.ค.2555 ซึ่ง ศฝร.ภ.8 รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดถึงของขวัญและอุปกรณ์การละเล่นสำหรับเด็กเป็นจำนวนมาก จากข้าราชการตำรวจในสังกัด และจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาคราชการและเอกชน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556
เมื่อเวลา 19.19 น.ของวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม พลตำรวจตรี สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ประธานในพิธี วางพานพุ่ีมและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฎิญาณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ เพลงสดุดีมหาราชาดังกึกก้องทั่วทั้งบริเวณ พร้อมข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด ตลอดถึงครอบครัวของข้าราชการตำรวจ ซึ่งนอกจากการจัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ศฝร.ภ.8 ยังได้ร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตและร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ของหน่วยงานอีกด้วย
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของเหล่าข้าราชการทั่วประเทศ ที่ได้จัดต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในปี 2556 กำหนดให้จัดพิธีในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556 ซึ่งในการนี้ ศฝร.ภ.8 กำหนดจัดพิธีดังกล่าวระหว่างเวลา 07.00 - 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด และนสต. เข้าร่วมในพิธี
พิธีเปิดการฝึกอบรม นสต.ประจำปี 2556 ณ ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ตามที่ ตร.ได้มอบหมายให้ ภ.8 รับผิดชอบและดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 โดยได้จัดสรรอัตราเพื่อบรรจุบุคคลภายนอกผู้ได้รับการคัดเลือกจากการคัดเลือกดังกล่าว เป็นข้าราชการตำรวจ ในสายป้องกันปราบปราม จำนวน 275 อัตรา ซึ่งในขณะนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจในตำแหน่ง รอง ผบ.หมู่ ประจำ ศฝร.ภ.8 และเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศฝร.ภ.8 เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2556 - 31 ต.ค.2557 แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 กองร้อย ซึ่งในการฝึกอบรมประจำปีนี้ ศฝร.ภ.8 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกของ ภ.9 จำนวน 49 คนด้วย โดยในวันที่ 1 พ.ย.2556 ศฝร.ภ.8 ได้กำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม และทำพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 โดยมี พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผบช.ภ.8 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ภ.8 และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมในพิธี
การฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ นสต.ประจำปี 2556
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ตามที่ ภ.8 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ศฝร.ภ.8 ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2556 เป็นต้นมานั้น ในการฝึกอบรมดังกล่าวกำหนดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(ฝึกปฏิบัติธรรม) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการออกไปปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจใหม่ตามตำแหน่งของตน สามารถเริ่มต้นการใช้ชีวิตการเป็นข้าราชการตำรวจได้อย่างมีคุณภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ศฝร.ภ.8 จึงได้นำ นสต.ทั้ง 3 กองร้อย ที่นับถือศาสนาพุทธ เดินทางไปฝึกปฏิบัติธรรม ณ สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี ส่วน นสต.ที่นับถือศาสนาอื่นก็ได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเช่นกัน ตามสถานที่ที่กำหนด(มัสยิดกลาง จ.สุราษฎร์ธานีและคริสตจักร จ.สุราษฎร์ธานี) โดยมีกำหนด 2 คืน 3 วัน
การสร้างบรรยากาศและความเป็นกันเองก่อนการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำปี 2556 ณ ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ศฝร.ภ.8 ซึ่งในแต่ละปีงบประมาณมีหลักสูตรที่จะต้องรับผิดชอบดำเนินการฝึกอบรมเป็นประจำหลายหลักสูตรด้วยกัน ในจำนวนนั้นมีหลักสูตร นสต.ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีการฝึกจำนวน 1 รุ่น (324 คน) โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นเป็นบุคคลภายนอกที่รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบแข่งขันทั้งสิ้น การเข้ามาอยู่ในสถานที่เดียวกัน การที่จะต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบระเบียบของหน่วยฝึก สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ได้อย่างมีความสุข ศฝร.ภ.8 จึงได้กำหนดให้มีการสร้างบรรยากาศและความเป็นกันเองแก่ นสต.ใหม่ก่อนเริ่มการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักซึ่งกันและกัน ได้ทราบถึงความสำคัญของการฝึกอบรม ทราบองค์ประกอบ ขั้นตอนและการเตรียมความพร้อมของการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างบรรยากาศและความเป็นกันเองระหว่าง นสต.ด้วยกัน ระหว่างครูฝึกตลอดถึงผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
ประมวลภาพภารกิจเคารพธงชาติและบรรยากาศในห้องเรียนของ นสต.ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ภารกิจประจำวันของ นสต.และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ ศฝร.ภ.8 ถือเป็นภารกิจประจำทีุ่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องถือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน ตั้งแต่เริ่มตื่นนอนในเวลา 05.00 น.จนกระทั่งถึงเวลา 21.00 น.ของแต่ละวัน นอกจากภารกิจการฝึกอบรมทางด้านวิชาการแล้ว ภารกิจอื่น ๆ ได้แก่ การเคารพธงชาติ การดูแลความสะอาดส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่เวรยาม การทำประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่หน่วยงานและสังคม เป็นต้น ก็เป็นภารกิจที่ นสต.ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลาย ๆ ด้าน ให้เหมาะกับการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีต่อไป
ประมวลภาพการจบหลักสูตรการฝึกอบรมของ นสต.ประจำปี 2555 ณ ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ตามที่ ตร.ได้มอบหมายให้ ศฝร.ภ.8 ทำการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2555 สายป้องกันปราบปราม จำนวนทั้งสิ้น 323 นาย ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในส่วนของ ภ.8 จำนวน 241 นาย ในส่วนของ ตชด.จำนวน 82 นาย แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 กองร้อย ซึ่งทำการฝึกเป็นระยะเวลา 1 ปี (ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2555 - 31 ต.ค.2556) โดยในวันนี้ (31 ต.ค.2556) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมของหลักสูตรดังกล่าว ศฝร.ภ.8 กำหนดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นสต.ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกนาย โดยมี พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผบช.ภ.8 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ภ.8 เข้าร่วมในพิธี ตลอดถึงผู้มีเกียรติและญาติ ๆ ของ นสต.ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นสต.ที่จบหลักสูตรได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ส.ต.ต.และเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในสังกัด ภ.8 และสังกัด บช.ตชด.ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2556 เป็นต้นไป

ประมวลภาพกิจกรรมการเคารพธงชาติของข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
หลังจากการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้ใช้ธงชาติและเพลงชาติเป็นเครื่องมือสำคัญในการนิยามตนเองและ “ชาติไทย” ที่เป็น “ประชารัฐ” ธงชาติไทยคือเครื่องหมายของชาตินิยม และกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ราษฎรพึงให้ความเคารพเทิดทูนสูงสุด ชาวไทยแสดงความเคารพต่อชาติด้วยการหยุดนิ่งในอาการสำรวมในระหว่างการบรรเลงเพลงชาติ แม้จะไม่เห็นการชักธงชาติก็ตาม สำหรับการเคารพธงชาติในปัจจุบัน ได้ยึดถือหลักการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศ ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2529 กล่าวคือ เมื่อมีการชักธงชาติขึ้นและลง ให้แสดงความเคารพโดยการยืนตรง หันไปทางเสาธง อาคาร หรือสถานที่ที่มีการชักธงชาติขึ้นและลง จนกว่าจะเสร็จการ
การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศเป็นสัญญาบัตร ประจำปี 2556
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ตามอนุมัติ ตร.ลง 3 ธ.ค.2556 ท้ายหนังสือ บช.ศ.ด่วนที่สุด ที่ 0034.222/3223 ลง 28 พ.ย.2556 มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 8 ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการคัดเลือกในส่วนของ ภ.8, ภ.9 และ ศชต.สายป้องกันปราบปรามและสายสืบสวน จำนวนทั้งสิ้น 293 นาย ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.2556 ถึงวันที่ 9 มี.ค.2557 ที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่ง ศฝร.ภ.8 ได้รับรายงานตัวและเริ่มการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค..2556 โดยในวันดังกล่าวได้ทำพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งมี พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผบช.ภ.8 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการดำเนินการคัดเลือกและฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามมติ ก.ตร.ครั้งที่ 9/2554 เมื่อ 28 ก.ย.2554 ที่ได้อนุมัติการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต.ทีมีอายุ 53 ปีขึ้นไป เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ตร. โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดตำแหน่ง ผบ.หมุ่ หรือเทีบบ ผบ.หมู่ทั้งหมดใน ตร.ไปเป็นตำแหน่งควบ (ผบ.หมู่ - รอง สว.)

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2556 นับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ศฝร.ภ.8 นำโดย พล.ต.ต.อิทธิเดช เจริญสหายานนท์ ผบก.ศฝร.ภ.8 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดและนักเรียนนายสิบตำรวจได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ในวันที่ 12 ส.ค.2555 เวลา 19.19 น.
โครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต ของ ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจและ นสต.โดยได้ประสานความร่วมมือกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรม “จิตอาสา” และ “การให้” เพื่อสาธารณประโยชน์ เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ มีความเข้าใจโลกและชีวิต และร่วมทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นตลอดจนถึงส่วนรวม ซึ่งได้จัดขึ้น ณ บริเวณด้านล่างอาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2556 โดยมีข้าราชการตำรวจ นสต.ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 110 คน และพนักงานจาก บ.อินเตอร์รับเบอร์ลาเท็กช์ จำนวน 10 คน
ประมวลภาพการฝึกประจำสัปดาห์
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ศฝร.ภ.8 ดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคลากร กำหนดให้มีการฝึกประจำสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยได้กำหนดให้ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนทุกนายเข้ารับการฝึกทุกวันพุธ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัย ทบทวนการฝึกตามแบบฝึกสำหรับตำรวจ ยุทธวิธีตำรวจ ตลอดถึงการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
ภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้วยชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการแข่งขันจักรยานทางไกลขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การแข่งขันจักรยานเพื่อการกีฬา โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 13.00 น. ณ บริเวณเกาะลำพู อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ซึ่งในการนี้ทางชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีได้ขอรับการสนับสนุนนักเรียนนายสิบตำรวจ จากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 40 นาย เืพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินร่วมกับคณะกรรมการของทางชมรม ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ต่อหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงาน (Big Cleaning Day)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ตามนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร.ด้านสถานที่ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี นั้น ในส่วนของ ศฝร.ภ.8 ก็ได้กำหนดให้มีกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงาน (Big Cleaning Day) ขึ้นเป็นประจำ ซึ่งล่าสุดได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันพุธที่ 19 ธ.ค.2555 เวลา 15.00 น. โดยมี พล.ต.ต.อิทธิเดช เจริญสหายานนท์ ผบก.ศฝร.ภ.8 ตลอดถึงข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจในสังกัดทุกนาย ร่วมกิจกรรมทั่วบริเวณ ทั้งสถานที่ทำงาน บ้านพักของทางราชการอย่างพร้อมเพรียงกัน
กิจกรรมการบริจาคโลหิต ปลูกต้นไม้ และการจัดนิทรรศการวันพ่
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 ภายใต้การนำของ พล.ต.ต.อิทธิเดช เจริญสหายานนท์ ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ซึ่ง ศฝร.ภ.8 ได้จัดกิจกรรมร่วมกับ ภ.8 ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 255 ได้แก่ กิจกรรมการบริจาคโลหิต กิจกรรมการปลูกต้นไม้ กิจกรรมการจัดนิทรรศการวันพ่อ เป็นต้น
กิจกรรมในวันตำรวจ ประจำปี 2555 ของ ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ตามที่ ตร.ได้กำหนดให้วันที่ 13 ต.ค. ของทุกปีเป็นวันตำรวจ ซึ่งในวันตำรวจประจำปี 2555 ภ.8 ได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับข้าราชการตำรวจในสังกัด ซึ่งได้แก่ ภ.8 บก.สส.ภ.8 ศฝร.ภ.8 บก.ภจว.สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมี พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวาณิช ผบช.ภ.8 เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้อ่านสาน์ ผบ.ตร.ในวันดังกล่าวด้วย ตลอดถึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ ที่มีผลงานดีเด่นของ ภ.8 และจัดให้มีพิธีทางศาสนาเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา
ประมวลภาพ การฝึกหลักสูตรหลักปฏิบัติในการเข้าอาคาร (CQB)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ตามที่ ภ.8 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตำรวจในสังกัดในหลักสูตรต่าง ๆ และได้มอบหมายให้ ศฝร.ภ.8 รับผิดชอบในการฝึกอบรมหลักสูตรหลักปฏิบัติในการเข้าอาคาร (CQB) ซึ่ง ศฝร.ภ.8 ได้กำหนดให้หลักสูตรนี้เป็นอัตลักษณ์ของหน่วย มีผู้ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วในช่วงปี 2555 จำนวนหลายรุ่น และในปี 2556 ก็ได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมจำนวน 8 รุ่น ในระหว่างวันที่ 7 มี.ค. - 2 เม.ย.2556 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.8 จำนวนทั้งสิ้น 400 นาย โดยใช้ทีมครูฝึกของ ศฝร.ภ.8 ซึ่งผ่านการฝึกอบรมจากฝ่ายต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ประจำสถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ศฝร.ภ.8 ร่วมสืบสวนวัฒนธรรม ประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดให้มีการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งพุทธกาล .ในการนี้ ศฝร.ภ.8 นำโดย พล.ต.ต.อิทธิเดช เจริญสหายานนท์ ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้มีโครงการ "ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมใจสืบสานงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า" เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งได้มีการจัดทำซุ้มพุ่มผ้าป่าโดยนำหลักการ "จำลองโบสถ์มาไว้ที่ศูนย์ฝึก" มีการฉลองพุ่มผ้าป่าในคืนวันที่ 30 ต.ค.255 และมีพิธีชักพุ่มผ้าป่าในวันที่ 31 ต.ค.2555 เวลา 07'30 น. ณ บริเวณประตูทางออกหน้ากองร้อยที่ 1
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423