หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) การฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะในสายงานเดิม ที่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติอยู่ในหน่วย อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นนายตำรวจที่ดี มีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง โดยหลักสูตรแยกเป็น 4 กลุ่มสายงาน คือ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน สายงานป้องกันปราบปราม สายงานสืบสวนและสายงานจราจร
      คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
            1. เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป
            2. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
            1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ กระบวนทัศน์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเหมาะสมเฉพาะสายต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตร
            2. เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีคุณลักษณะ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่เหมาะสม เป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความสำนึกในหน้าที่และค่านิยมที่พึงประสงค์ อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธา
            3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจของตนเอง