ตามที่ ภ.8 และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ ศฝร.ภ.8 ดำเนินการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจประจำปี 2555 นั้น ในการฝึกอบรมตามหลักสูตร กำหนดให้มีการฝึกปฏิบัติธรรม ซึ่ง ศฝร.ภ.8 ได้นำ นสต.ทั้งหมดไปฝึกปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.2555 เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน โดยกำหนดให้ นสต.ที่นับถือศาสนาพุทธ จำนวน 314 นาย ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดพัฒนาราม ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎี์ธานี และ นสต.ที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 9 นาย ฝึกปฏิบัติธรรม ณ มัสยิดกลางสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บังคับบัญชา ครู-อาจารย์และพระภิกษุเป็นวิทยากรร่วมกัน ได้แก่ การแสดงตนเป็นพุทธมามก ธรรมะนันทนาการ กรรมฐานเพื่อชีวิต ทำวัตรสวดมนต์ เดินจงกรม เป็นต้น