ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นส่วนราชการหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนกองบัญชาการศึกษาและวิทยาลัยการตำรวจ เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม รุ่นละไม่เกิน 10 สัปดาห์ และข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมนั้น จะต้องสมัครใจและมีคุณสมบัติ ดังนี้
            1. ข้าราชการตำรวจในสังกัดหน่วยงานทั่วไป ต้องเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศ ร้อยตำรวจเอก และดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี นับตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งถึงวันเปิดการฝึกอบรมแต่ละรุ่น ทั้งนี้ข้าราชการตำรวจที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรครั้งแรก หากนับระยะเวลาตั้งแต่เริ่มวันที่บรรจุถึงวันที่ 30 กันยายน รวมแล้วไม่น้อยกว่า 8 เดืแนให้นับเป็น 1 ปี
            2. ข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัยญาบัตร ยศ ร้อยตำรวจเอกและดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งถึงวันเปิดการฝึกอบรมแต่ละรุ่น โดยให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรหรือเทียบเท่าของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในจังวหัดชายแดนภาคใต้
            3. มีวันรับราชการนับตั้งแต่วันเปิดการฝึกอบรมถึงวันเกษีนณอายุราชการ เหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี
            4. มีสุขภาพสมบูรณ์ปราศจากโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม
      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
            1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและทักษะในการปฏิบัติราชการและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
            2. พัฒนาเจตคติ อุดมการณ์ พฤติกรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพให้เป็นผู้นำ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ งานในหน้าที่สารวัตร สามารถนำข้อมูลมาใช้วิิเคราะห์เพื่อใช้ในการบูรณาการการบริหารงานของหน่วยอย่างเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ
            4. เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ