การยิงปืนให้มีประสิทธิภาพควรยิงตามขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้อง ซึ่งการยิงปืน ให้ได้ดีและแม่นยำ ต้องมีพื้นฐานในการยิงก่อน และมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีปัจจัยหลัก ๆ 3 อย่างคือ พื้นฐาน ในการยิงปืน การฝึกฝน เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่วยให้การยิงปืนแม่นยำ ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เล็งเห็นถึงความสำคัญของอุปกรณ์ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยเล็งขึ้นมา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาการยิงปืนพกสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
วิดีโอสาธิตการใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วยเล็ง ชุดที่ 1
วิดีโอสาธิตการใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วยเล็ง ชุดที่ 2
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8
   
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423