นานาสาระน่ารู้ และบทความทางด้านวิชาการ
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
บทความทางด้านวิชาการ
นานาสาระน่ารู้
1. บทความ เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565(โดย... พ.ต.ต.หญิง กุลจิรา ชนะกุล)
2. บทความ เรื่อง การสื่อสารที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชน(โดย... ร.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี ไกรมาก)
3. บทความ เรื่อง ความเสมอภาคทางสิทธิมนุษยชนกับสิทธิการได้รับค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญา(โดย... พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์)
4. งานวิจัย เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกับหลักสิทธิมนุษยชนของข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจเมืองสุราษฎร์ธานี(โดย... พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์)
5. งานวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรของเทศบาลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี(โดย... พ.ต.ต.สุริยา เทอดวีระพงศ์)
6. งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมของข้าราชการตำรวจศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8(โดย... พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ)
7. งานวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ศึกษากรณีสถานีตำรวจเมืองภูธรสุราษฎ์ธานี(โดย... ร.ต.อ.บัณฑิต ประดิษฐ์สาร)
8. งานวิจัย เรื่อง สัมฤทธิผลการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี(โดย... พ.ต.อ.วิโรจน์ บำรุง)
9. งานวิจัย เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กรณีศึกษา : สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี สถานีตำรวจภูธรกาญจนดิษฐ์ และสถานีตำรวจภูธรขุนทะเล
(โดย... พ.ต.ท.วิโรจน์ บำรุง)
10. สร้างวินัยจราจรด้วยจิตสำนึก (โดย... พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
11. ธรรมะกับตำรวจมืออาชีพ (โดย... พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ)
12. นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
13. ทำไมระบบการศึกษาไทยจึงพัฒนาช้า (โดย...พ.ต.ต.หญิง บุญณิสา ส่งแสง)
14. บุคลิกที่ดีของข้าราชการตำรวจ (โดย...พ.ต.ต.วิโรจน์ บำรุง)
15. การฟัง (โดย... พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ)
16. งานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์คืออะไร (โดย...ร.ต.อ.วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์)
17. ยุทธวิธีการตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัด (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
18. สมาธิกับการดำรงชีวิต (โดย... พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ)
19. ภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ (โดย...ร.ต.อ.วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์)
20. ภาวะผู้นำ (โดย...พ.ต.ต.หญิง บุญณิสา ส่งแสง)
21. จิตสำนึกต่อสาธารณะ (โดย... พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ)
22. การนำโรงพักจำลองมาใช้วิจัยในชั้นเรียน (โดย...พ.ต.ต.หญิง บุญณิสา ส่งแสง)
23. กีฬาคือยาวิเศษ (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
24. ภาวะผู้นำ (โดย...พ.ต.ต.หญิง บุญณิสา ส่งแสง)
25. ผู้นำกับการเสริมแรงในการทำงาน (โดย... พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ)
26. เอกสารบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย (โดย...พ.ต.ต.หญิง บุญณิสา ส่งแสง)
27. การจับกุมบุคคล (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
28. การรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่่ (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
29. พ.ต.อ.สมเพียรวีรบุรุษแห่งแดนใต้ (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
30. ยกมรดกให้สัตว์เลี้ยง (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
31. ตำรวจจะใช้ประโยชน์จาก "พ.ร.บ.ตำรวจฯ" ได้อย่างไร (โดย...พ.ต.ต.หญิง บุญณิสา ส่งแสง)
32. น้ำท่วมกับน้ำใจ (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
33. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย (โดย...พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน์)
1. อาวุธปืนคืออะไร
2. ปืนเถื่อน ปืนมีทะเบียน จะมีสักกระบอกต้องทำอย่างไร
3. การปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจค้นบุคคลพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณสถาน
4. รู้จักกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5. 50 ข้อคิด มุมมองเพื่อความเข้าใจในชีวิต
6. 8 วิธี...เคลียร์สมองใสในออฟฟิศ
7. 18 ข้อคิด เพื่อชีวิตคนทำงาน
8. 5 ประโยคที่ดีที่สุดในการเริ่มการสนทนาเมื่อเข้าสังคม
9. สิ่งที่หัวหน้าควรหยุดทำ 5 อย่าง
10. วิธีการถนอมดวงตาอันอ่อนล้าจากการใช้ Computer
11. วิธีปฏิบัติเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูง
12. สอนอย่างไรให้ลูกรู้ ซ้ายขวา
สถิติผู้ที่เข้ามาใช้บริการหน้านี้
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8 <
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8