ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดิมชื่อ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 8 ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ จึงใช้ชื่อว่า ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เมื่อ พ.ศ.2548 ขึ้นกับตำรวจภูธรภาค 8 โดยตรง     มีหน้าที่ฝึกอบรมบุคคลเป็น  "ข้าราชการตำรวจ"   ตามพระราชกฤษฎีกา กรมตำรวจ สังกัด     กระทรวง มหาดไทย  พ.ศ.2514 

             โดยปัจจุบันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   มีวัตถุประสงค์ต้องการขยายอัตรากำลังพลเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษา ความสงบเรียบร้อยของประชาชน  จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8"     ขึ้น โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัด สรรที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร 8   ได้เปิดทำการฝึกอบรมรุ่นแรก เมื่อวันที่  1     กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528  สมัยนั้นมีจำนวนนักเรียนพลตำรวจ จำนวน 88 นาย  แบ่งออกเป็น1กองร้อย   ปัจจุบันได้เปิดทำการฝึกอบรมนักเรียนพลตำรวจ จนถึงรุ่นที่ 23 ปีการศึกษา     2548  มีผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 87นาย แบ่งออกเป็น  1  กองร้อย มีระยะเวลาในการ     ฝึกอบรมหลักสูตร 1 ปี 

              ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8   ตั้งอยู่เลขที่ 101  หมู่ที่  3  ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีเนื้อที่  59  ไร่  3  งาน  มีอาณาเขต    ติดต่อ ดังนี้.-

              ทิศเหนือ          ติดหมู่บ้านจัดสรร

              ทิศใต้              ติดกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

              ทิศตะวันออก     ด้านหน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8   ติดถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย

              ทิศตะวันตก      ติดกับกับสวนยางพารา

 
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8 <
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8