ภารกิจตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
1.โครงการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ พื้นที่โดยรอบของวัดสมหวังวนาราม
2.โครงการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณบึงขุนทะเลและพื้นที่ใกล้เคียง
3.โครงการบำเพ็ญสาธารณประโยช์ บริจาคโลหิต
4.กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
5.กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่อาคารบ้านพัก ศฝร.ภ.8
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8 <
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8
   
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423