ตามที่ตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น นสต.รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 240 คนมารายงานตัวเข้าทำสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน และเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2565 ได้เปิดการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ระยะการฝึกอบรม 12 เดือน
      ศูนย์ฝึกตํารวจภูธรภาค 8 เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตํารวจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งบังคับหมู่ (ปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม) ตามความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มุ่งผลิตนักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ วิชากฎหมาย วิชาการตํารวจ วิชาทางสังคม การฝึกยุทธวิธีตํารวจ สมรรถภาพร่างกายและโภชนาการ พร้อมที่จะปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน้าที่
      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
            1.เพื่อให้เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
            2.เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานของการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
            3.เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถจนเกิดเป็นทักษะในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม
            4.เพื่อสร้างเจตคติ วิสัยทัศน์ ละหล่อหลอมจิตใจ อุปนิสัยและบุคลิกภาพให้เหมาะสม กับการเป็นข้าราชการตํารวจที่ดี เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน
            5.เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ มีจิตสํานึกในการบริการ และบําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่ประชาชน รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ