วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาตำรวจ เพื่อผาสุกของประชาชน
        เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ศุนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นองค์กรที่ให้การศึกษาทางด้านวิชาการ และการฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติงานที่จำเป็น สำหรับวิชาชีพตำรวจอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
        สร้างและพัฒนาตำรวจ หมายถึง เป็นองค์กรที่สร้างบุคลากรข้าราชการตำรวจรุ่นใหม่ และพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริง ในการทำงานอย่างตำรวจมืออาชีพ และต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง ขยัน อดทน เสียสละและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
        เพื่อความผาสุกของประชาชน หมายถึง สิ่งสำคัญที่สุดจะต้องปลูกฝังให้ผู้ทีสำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมตระหนักเสมอว่า ประชาชนคือนายที่แท้จริงของข้าราชการตำรวจ ดังนั้น การเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเท่าเทียมกันเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างผาสุก
ปรัชญา
เน้นคุณธรรม นำวิชาการ เชี่ยวชาญยุทธวิธี
ปณิธาน
มุ่งมั่นให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นหน่วยผลิตและพัฒนาตำรวจอาชีพ
ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่ความเป็นสากล
ค่านิยม
        ค่านิยม (Core Values) หมายถึง ความคิดหรือความเชื่อร่วมกันขององค์การ ซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่า มีคุณค่า มีประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม ดีงาม สมควรประกาศไว้เพื่อกำกับให้บุคลากรในองค์การ ยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามอันได้แก่
             - สมรรถนะ (Competency)
             - สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness)
             - ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
             - บริการด้วยใจ (Service Mind)
         สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และพฤตินิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานของบุคคลให้ประสบผลสำเร็จสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป
         สุจริต เป็นธรรม (Overall Fairness) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอถาค เที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้
         ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented) หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8 <
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8