ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการทดสอบสมรรถภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ทำการทดสอบการวิ่งระยะทาง 2,400 เมตร ดันพื้นภายในเวลา 2 นาที ลุกนั่งภายในเวลา 2 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีการออกกำลังกายที่ถูกต้องและได้ทราบถึงสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง อันก่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการตามโครงการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณด้านหน้าคารเรียนรวมและพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8