สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในด้านสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภุูธรภาค 8 จึงได้กำหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจทุกนายได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความตื่นตัวในการออกกำลังกายรักษาสมรรถนะงของร่างกาย ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ มีความกระฉับกระเฉง โดยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า พร้อมปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจที่ดีขึ้น โดยจะต้องตรวจสอบสุขภาพกับแพทย์ ก่อนที่จะเริ่มทำการทดสอบมี 3 ขั้นตอนประกอบด้วย 1.ลุกนั่ง 2.ดันพื้น 3.วิ่งหรือเดินเร็ว 1.2 กิโลเมตร ซึ่งการทดสอบแต่ละอย่างจะมีเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไว้ตามช่วงอายุจะต้องปฏิบัติได้กี่ครั้ง หรือ ใช้เวลาเท่าไหร่