ประมวลภาพ ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
       ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จึงได้ดำเนินการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ของหน่วย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 มีข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีโดยมาพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีในเวลา 08.30 นาฬิกา และเมื่อถึงเวลา 09.00 นาฬิกา พลตำรวจตรี พีรยุทธ การะเจดีย์ ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ประธานในพิธีประจำจุดยืนหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมข้าราชการตำรวจผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายธูปเทียนแพ (เปิดกรวยกระทงดอกไม้) ประธานอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรและกล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ โดยผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวตามประธานจนจบและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา