ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้หน่วยต่าง ๆ ในสังกัดมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยในส่วนของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้ดำเนินการตรวจครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณใต้อาคารเรียนรวม ตามแนวทางที่กำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะมีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างจริงจังต่อไป
วิดีโอการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ครั้งที่ 1
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8
   
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423