1. ฝึกอบรมวิชาการฝึก สำหรับตำรวจและด้านวิชาการตามหลักสูตรแก่นักเรียนนายสิบตำรวจ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถนำไป ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
    2. ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเป็นเวลานาน นำไปพัฒนาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานยิ่งขึ้น
    3. ติดตามข่าวคราวความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ ของนักเรียนนายสิบตำรวจที่จบไปแล้ว ตลอดถึงความประพฤติที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวม
    4. ช่วยเหลือตำรวจภูธรภาค 8 ตลอดถึงหน่วยงานอื่น ตามเหตุการณ์หรือเมื่อมีการร้องขอ โดยเน้นถึงประโยชน์ส่วนรวม
ฝ่ายปกครองและการฝึก
      
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา ดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดบปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
       1. งานธุรการและสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า - ออกของฝ่ายปกครองและการฝึก
       2. ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
       3. ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในด้านความประพฤติให้อยู่ในระเบียบ วินัย คำสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกอบรม
       4. ทำการฝึกหัดนักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่กำหนด
       5. ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้เข้ารับการฝึกหัดและฝึกซ้อมกีฬา
       6. ส่งเสริม ควมคุม ดูแลการอบรมทางด้านจิตใจนักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทำการฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจทางด้านจิตใจ และให้มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่
       7. ให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
       8. ดแล ตรวจตรา กวดขันให้นักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อให้การเรียนได้ผลอยู่เสมอ
       9. ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปืนหรือสิ่งของหลวงต่าง ๆ
       10. ดำเนินการวางแผนและฝึกอบรมตามหลักสูตรภาคยุทธวิธีที่กำหนดไว้หรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
       11. จัดเตรียม บำรุงรักษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การฝึกพลศึกษา อุปกรณ์การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ตลอดจนการดูแล รักษา สถานที่ศึกษาและฝึกอบรม
       12. ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาด้านวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว
       13. งานดำเนินการให้ความรู้และฝึกกีฬาประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
       14. งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตำรวจ
       15. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ฝ่ายอำนวยการ
      มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารการศึกษา งานยุทธศาสตร์และแผน งานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
       1. งานธุรการและงานสารบรรณ
       2. งานบริหารงานบุคคล
       3. งานคดีและวินัย
       4. งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์
       5. งานการเงินและงานบัญชี
       6. งานงบประมาณ
       7. งานส่งกำลังบำรุง
       8. งานสวัสดิการ
       9. งานช่วยอำนวยการและงานเลขานุการ
       10. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
       11. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
       12. งานศึกษาอบรม
       13. งานบันทึก ตรวจสอบ ควมคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการ เพื่อให้สถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป้นปัจจุบัน
       14. งานการพยาบาลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้างและครอบครัว
       15. จัดหา เก็บรักษา และแจกจ่ายเวชภัณฑ์
       16. เก็บรักษา จัดซ่อมเครื่องมือและเวชภัณฑ์ในความรับผิดชอบ
       17. งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านสุขภาพอนามัย
       18. การรักษาการณ์ รักษาความปลอดภัย จัดการจราจร และความสงบเรียบร้อยในศูนย์ฝึกอบรม
       19. จัดให้มีสหกรณ์ กองทุนสำหรับข้าราชการตำรวจ
       20. จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร
       21. งานโภชนาการ
       22. งานเก็บ ควบคุม บำรุงรักษา และจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร
       23. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       24. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมิได้อยู่ในหน้าที่ของฝ่ายใดโดยเฉพาะ
       25. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ฝ่ายบริการหารศึกษา
      
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาและฝึกอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตำราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
       1. งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า - ออกของฝ่ายบริการการศึกษา
       2. จัดการสอนและฝึกอบรม
       3. จัดพิมพ์เอกสารคำสอนและตำรา รวมทั้งการแจกจ่ายและเก็บรักษา
       4. งานวางแผนและกำหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด
       5. ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดให้มึความทันสมัย ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
       6. งานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
       7. งานวิเคราะห์เลขหมุ่และจัดทำบัตรรายการ
       8. งานเตรียมทรัพยากรห้องสมุดออกบริการ
       9. งานบริการหนังสือและช่วยค้นหา
       10. งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ์
       11. งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ์
       12. งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝึกอบรม
       13. ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม
       14. จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจำปี เสนอตำรวจภูธรภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน
       15. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กลุ่มงานอาจารย์
      
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ การสอน งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา และงานอาจารย์พิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
       1. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการจัดทำแผนงาน โครงการ หลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม
       2. ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย
       3. งานพัฒนาการศึกษา
       4. ดำเนินการเกี่ยวกับด้านวิชาการ งานสอน สร้างบทเรียน สร้างตำราหรือเอกสารประกอบการสอน จัดทำหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทำข้อสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน งานวิจัยและงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จิตใจข้าราชการตำรวจ
       5. งานบริหาร เป็นกรรมการประจำภาควิชา การติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       6. งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8 <
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8