เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายใน ศฝร.ภ.8 ทางหน่วยได้คำนึงถึงความสำคัญความปลอดภัยของบุคลากรตลอดถึงผู้มาติดต่อราชการ โดยมีมาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ก่อให้เกิดโรค Covid-19 ตั้งแต่เข้าและออกจาก ศฝร.ภ.8 มีเจ้าหน้าที่และบริการจุดคัดกรองทำการตรวจวัดไข้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดถึงผู้มาติดต่อราชการทุกท่านได้รับการตรวจเบื้องต้น