โคกหนองนา คือ ปรัชญาในการออกแบบพื้นที่ทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชา ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำ "โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ สร้างเสริมประสบการณ์ นำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง หน่วยงาน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
      ขั้นตอนการดำเนินการ
      ร่วมระดมความคิด กำหนดพื้นที่และแนวทางการดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักการและทฤษฎี ปรับสภาพพื้นที่ ตัดแต่งต้นไม้ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ปรับถมดิน ปรับปรุงศาลาพักผ่อนเดิมเป็นบ้านอยู่อาศัยจำลอง ขุนคลองไส้ไก่ ทำหลุดขนมครก ปรับปรุงสะพานไม้ให้แข็งแรงสวยงาม พร้อมทั้งจัดทำพื้นที่ทำนา ตกแต่งคันนา และจะทำสะพานชมปลาในสระใหญ่และนาข้าว จัดทำศูนย์การเรียนรู้เพื่อการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
      1. ปรับภูมิทัศน์ จัดสวน ที่นั่งพักผ่อนและระบบไฟฟ้าโดยใช้ซ่าเซลล์
      2. ทำแปลงปลูกผักบนดิน ปลูกพืชในภาชนะ
      3. สร้างโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโพนิกส์และปลูกพืชไม้เลื้อย
      4. ทำกระชังเลี้ยงปลาในสระเล็ก เลี้ยงปลาตามธรรมชาติในสระใหญ่ พร้อมทั้งปลูกพืชในน้ำ
      5. จัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าว
      6. ปลูกไม้ดอกและพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ เพื่อการกำหนดขอบเขตพื้นที่โครงการ
      ก้าวต่อไปเพื่อการต่อยอดการเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยจัดให้มีการตกแต่งสถานที่เพิ่มเติมให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ บำรุงรักษาคุณภาพดินคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง นำทรัพยากรที่อยู่และสิ่งของเหลือใช้ เช่น เศษข้าว เศษอาหาร มาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
      การจัดทำโครงการโคก หนอง นา โมเดล ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัว นักเรียนนายสิบตำรวจจากรุ่นสู่รุ่นและผู้เข้ารับการฝึกอบรมในทุกหลักสูตร สามารถนำทักษะ ประสบการณ์เรียนรู้จากพื้นที่โครงการและการปฏิบัติจริง ไปปรับใช้ตามความสะดวกและโอกาสที่เหมาะสม รวมทั้งคาดหวังว่าโครงการโคก หนอง นา โมเดล ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จะเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับข้าราชการตำรวจ ครอบครัว นักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งจะได้ดำเนินการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8
   
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423