ค้นหารายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรป้องกันปราบปราม ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ประจำปีงบประมาณ 2547 - 2558

พิมพ์ชื่อหรือนามสกุลที่ต้องการค้นหา

จำนวน
ชื่อ นามสกุล
สังกัด
ระยะเวลาอบรม
หมายเหตุ
1
จ.ส.ต.สมชาย พืชผล
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
2
ส.ต.ท.ทวีศักดิ์ พรหมทอง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
3
ส.ต.ท.ชโลธร พรหมทองรักษ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
4
ส.ต.อ.สาทิตย์ สุขใจ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
5
ส.ต.ท.เสนอ ศรีนาค
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
6
ส.ต.อ.วิโรจน์ เจียมสวัสดิ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
7
ส.ต.ท.สุนทร บุตรสามบ่อ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
8
ส.ต.ท.สุขุม นาคบำรุง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
9
ส.ต.ท.วินัย ดาษฎาจันทร์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
10
ส.ต.ท.ประมวล ชูช่วยสุวรรณ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
11
ส.ต.ท.ปรีชา พรหมจรรย์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
12
ด.ต.มนต์ชัย หงษ์ทอง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
13
ส.ต.ท.ชัยยา อินทร์สำอาง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
14
จ.ส.ต.วิทยา วองเทียง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
15
ส.ต.ท.ธีรพล วรรณศรี
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
16
ส.ต.ท.สัญญา หนูคงคา
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
17
ส.ต.ท.นิกร เสนาน้อย
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
18
ส.ต.ท.ณรงค์ รัตนโชติ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
19
ส.ต.อ.มะนนท์ สงวนเชาว์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
20
ส.ต.ท.ชรินทร์ บุญชู
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
21
ส.ต.ท.สิทธิชัย นาคปน
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
22
ส.ต.อ.จักรินทร์ บำรุงศรี
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
23
จ.ส.ต.กิตติพงศ์ สวนานนท์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
24
ส.ต.อ.ภูเบศ ทองเหี่ยง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
25
ส.ต.ท.ณัฐพล ทิพย์รักษา
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
26
ด.ต.เอม สุขแก้ว
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
27
จ.ส.ต.อดุลย์ พัสดุสาร
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
28
จ.ส.ต.สัมพันธ์ ชะนะ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
29
ด.ต.จำลอง โสดทิพย์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
30
จ.ส.ต.มงคล ช่วยสถิตย์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
31
จ.ส.ต.บุญธรรม อักษรกาญจน์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
32
จ.ส.ต.ศิลป์ชัย มีเงิน
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
33
จ.ส.ต.โสภณ ทิพย์สมบัติ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
34
จ.ส.ต.เสรี ฉายาลักษณ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
35
ส.ต.อ.สมโชค สิทธิมาศ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
36
ส.ต.อ.ประพาส อัญชลีกุล
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
37
ส.ต.ต.ณรงค์ศักดิ์ ภักดีวานิช
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
38
ส.ต.ท.อนุวัช อารยาพันธ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
39
ส.ต.ต.รุ่งโรจน์ ชูดำ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
40
ส.ต.อ.จรัมพร สมาทิน
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
41
ส.ต.อ.อุทัย หนูหนอง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
42
จ.ส.ต.อำนวย มากจงดี
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
43
ส.ต.อ.สุรีย์พล ทรัพย์มาก
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
44
ส.ต.อ.มานพ ชนะเสน
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
45
ส.ต.ท.กระจ่าง แสงศรีจำ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
46
ส.ต.ท.สิริธร นุ่นเภา
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
47
ส.ต.ท.อรุณ สีชุม
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
48
ส.ต.ท.วิโรจน์ กรุงภักดี
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
49
ส.ต.ท.ประกอบ สงนิตย์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
50
ส.ต.ท.นิยม อุระจร
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
51
ส.ต.ท.พล ปานซ้าย
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
52
ส.ต.ท มีเกียรติ ภูมิคง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
53
ส.ต.ต.สุรศักดิ์ สงจร
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
54
ส.ต.ต.คำธร อานนท์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
55
ส.ต.ต.ธวัช ยอดมณี
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
56
ส.ต.อ.ทรงยศ น้อยขาว
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
57
ส.ต.ต.สมเจตต์ สายทองเพชร
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
58
จ.ส.ต.กิตติกร ดึงสุวรรณ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
59
ส.ต.อ.สุริยัน วงศ์สุวัฒน์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
60
ส.ต.ท.บุญฉลอง หอบลาภ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
61
ส.ต.ท.ประชัน มั่งประเสริฐ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
62
ส.ต.ท.วรพัฒน์ เปรมสุข
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
63
ส.ต.ท.ธันยพงศ์ เงี่ยหตั้น
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
64
ส.ต.ท.วิสันติ สมวงศ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
65
ส.ต.ท.ธีระเดช ร่มจิตร
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
66
จ.ส.ต.มนตรี บุญญานุรักษ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
67
จ.ส.ต.ถนอม พงษ์สถิตย์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
68
จ.ส.ต.สนิท พึ่งค้อม
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
69
ส.ต.ท.วัชรินทร์ บุญชะตา
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
70
จ.ส.ต.จักราวุธ สุทธิรัตน์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
71
ส.ต.อ.ธนูศักดิ์ สุวรรณมณี
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
72
ด.ต.สุคนธ์ แก้วเมือง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
73
จ.ส.ต.สำเนียง ใผ่ฤทธิ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
74
จ.ส.ต.สันติ กิจหงวน
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
75
ส.ต.อ.มานัส สังขะไชย
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
76
ส.ต.ท.ภาคภูมิ หับภา
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
77
จ.ส.ต.บุญนำ บ้านนก
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
78
ส.ต.ท.สุวิทย์ จันทร์นวล
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
79
ส.ต.ท.ประยุทธ แคนตะ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
80
ส.ต.ท.ฐากร สุขเจริญ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
81
ส.ต.ท.ศุภกฤต ดีแก้ว
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
82
ส.ต.ท.ชวลิต เทพนรินทร์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
83
พลฯพงศักดิ์ คงไสย
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
84
ส.ต.ท.บุญเสริม เพ็งเกลี้ยง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
85
ส.ต.ท.ยุคล เทพรักษา
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
86
จ.ส.ต.พิชัย ศรีอมร
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
87
ส.ต.ท.พิเชษฐ์ กัลชาญวรรชนะ
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
88
ส.ต.ต.สำเนียง แก้วทับบัว
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
89
พลฯวราวุธ จินดาวัฒน์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
90
ส.ต.ต.สมชาย ดวงสถิตย์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
91
พลฯจีระศักดิ์ ไทยแท้
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
92
ส.ต.อ.วิรัช ศรีสุวรรณ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
93
จ.ส.ต.สุพี บุญศรัทธา
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
94
ส.ต.ท.ภัทรศักดิ์ พุฒคง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
95
ส.ต.ต.สุธรรม บัวแก้ว
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
96
พลฯปราโมช มาแดง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
97
ส.ต.ต.ประสิทธิ์ ทองตำลึง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
98
ส.ต.ท.ภูชิสส์ วินัยดี
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
99
ส.ต.ท.เฉลิม หนูช่วย
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
100
ส.ต.ท.บุญณรงค์ ทับชุม
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
101
ส.ต.ท.กิตติพงศ์ เพ็งสุทธิ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
102
จ.ส.ต.อมร เกตุปรางค์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
103
ส.ต.อ.ทนงศักดิ์ ชูร่วง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
104
ส.ต.อ.เจษฎา ลู่เกี้ยง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
105
ส.ต.ต.วิทวัฒน์ สุวรรณน้อย
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
106
พลบุญเลิศ แสงขาว
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
107
พลฯพรพจน์ ก้อนเพชร
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
108
ส.ต.ต.เกียรติศักดิ์ นมจันทร์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
109
พลฯสมพร ชูเชิด
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
110
ส.ต.ท.ธีรพงษ์ แจ้งจุล
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
111
ส.ต.ท.โกศล สุดดวง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
112
ส.ต.ท.จักรพงษ์ ขวัญศรีสุทธิ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
113
ส.ต.อ.อุทัย ก๊กใหญ่
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
114
จ.ส.ต.ทวี คงเมือง
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
115
ด.ต.เจริญศักดิ์ ตาเดอิน
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
116
พลฯธีระยุทธ ดำชู
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
117
ส.ต.อ.อำนาจ มารดี
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
118
ส.ต.ท.สมชาย ศรีเกิด
-
ประจำปีงบประมาณ 2547
-
119
จ.ส.ต.เลิศพร เมษสุวรรณ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
120
ด.ต.วิเชียร ทองนวน
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
121
จ.ส.ต.สุพรรณ บุญวัตร์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
122
จ.ส.ต.สุธรรม สุขเกษม
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
123
จ.ส.ต.นพคุณ ผดุงวงศ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
124
ส.ต.อ.สุวิทย์ วิชิต
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
125
ส.ต.อ.สมชาย สนิทรักษ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
126
ส.ต.อ.โอภาส เดขะราช
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
127
ส.ต.อ.ถวัลย์ สุขศิริ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
128
ส.ต.อ.สมพร เจริญเฉลิมศักดิ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
129
ส.ต.อ.จรัญ ขันแก้ว
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
130
ส.ต.ท.กิติศักดิ์ สำลีเสนาะศัพย์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
131
ส.ต.อ.ประทิพย์ วิสารัตน์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
132
ส.ต.อ.กัมปนาท เพชรสถิตย์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
133
ส.ต.อ.สมชาย เยาวนะ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
134
ส.ต.อ.ปรีชา สุขสงค์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
135
ส.ต.ท.เสกสรรค์ เพ็ชรดำ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
136
ส.ต.ท.รัตนพล ดิษฐราชา
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
137
ส.ต.ต.สมเกียรติ กำเหนิด
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
138
ส.ต.ท.วิโรจน์ คงสุข
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
139
ส.ต.ท.สุรศักดิ์ เกตุวิชา
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
140
ส.ต.ต.ณรงค์ ขาววัด
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
141
ส.ต.ต.พิรุณ ซังธาดา
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
142
ส.ต.ต.เกษม จตุรงค์ศักดิ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
143
ด.ต.ถาวร ศรีเปารยะ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
144
ด.ต.สุเมศวร์ รอดภัย
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
145
ด.ต.เพนิน เพชรศรี
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
146
จ.ส.ต.วิระพงศ์ ถาวรนุวงศ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
147
จ.ส.ต.สุนันท์ รักษา
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
148
จ.ส.ต.วิโรจน์ โรจน์พัฒนสุข
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
149
จ.ส.ต.อภิชาติ บุตรสามบ่อ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
150
จ.ส.ต.สมศักดิ์ ดีทองอ่อน
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
151
ส.ต.อ.จีรศักดิ์ ชูช่วย
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
152
ส.ต.อ.ธงชัย พุทธพฤกษ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
153
ส.ต.อ.จรัญ มาศเมฆ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
154
ส.ต.อ.ชาติชาย เชื้อชาติ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
155
ส.ต.อ.สมมารถ อินทะสะระ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
156
ส.ต.อ.ประพันธ์ เพ็งระวะ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
157
ส.ต.อ.สมศักดิ์ เตี้ยชู
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
158
ส.ต.อ.วัชระ คชชานุโรจน์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
159
ส.ต.อ.สุวัฒน์ ถนนทอง
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
160
ส.ต.อ.วีรวงศ์ ขาวเขียว
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
161
ส.ต.อ.มนัส แสงแก้ว
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
162
ส.ต.อ.สมยศ บุญที่สุด
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
163
ส.ต.ท.ชัยพัฒน์ เดชสง
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
164
ส.ต.ท.วิรุณ พะเนินศรี
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
165
ส.ต.ท ธนาวิทย์ แพรกทอง
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
166
ส.ต.ท.อัตถวุธ มุณี
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
167
ส.ต.ท.สมภพ สิทธิพงศ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
168
ส.ต.ท.อภิรัตน์ รัตนพันธ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
169
ส.ต.ท.อรุณ อมประณาม
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
170
ส.ต.อ.วิสิทธิ์ สีตาแสน
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
171
ด.ต.สนั่น เชิงไกรยัง
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
172
จ.ส.ต.ศักดิ์ระวี เผ่าหัวสระ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
173
จ.ส.ต.กมล หนูจันทร์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
174
จ.ส.ต.ชาคริต เศวตวงศ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
175
ส.ต.อ.สิทธิ เศวตวงศ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
176
ส.ต.อ.ทินกร ทองอ่อน
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
177
ส.ต.อ.จิรวัฒน์ วงศ์สุวัฒน์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
178
ส.ต.อ.พรเทพ ม่วงแดง
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
179
ส.ต.ท.อภินันท์ วิชัยดิษฐ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
180
ส.ต.ท.ชัยวัฒน์ เปี่ยมปาน
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
181
ส.ต.ท.ทองเปลว เครือหอม
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
182
ส.ต.ท.เฉลิมชัย พรหมราช
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
183
ส.ต.อ.นิวัฒน์ ขจรวงศ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
184
ส.ต.ท.โสรฬ อินทรบุตร
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
185
ส.ต.อ.จรูญ สังข์น้อย
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
186
ด.ต.ปรีชา ช่วยทุกข์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
187
จ.ส.ต.ประสาร ยิขุสังข์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
188
จ.ส.ต.มนัส สงวนอาสน์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
189
ส.ต.อ.ประยุทธ เพ็ญสวัสดิ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
190
ด.ต.บันเทิง ใจผ่องชุด
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
191
ส.ต.อ.ไตรทศ หนูม่วง
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
192
ส.ต.ท.อดิศักดิ์ กล้าฤทธิ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
193
ส.ต.ท.อัมพร คชรินทร์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
194
ส.ต.ท.สำราญ โก๋ยอมร
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
195
ส.ต.ท.พรศักดิ์ ศรียังมังกร
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
196
ส.ต.ต.วุฒิไชย เครือคง
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
197
ด.ต.สำรวล ทองคำ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
198
ส.ต.ท.ณัฐชลินท์ สุจีรพันธ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
199
จ.ส.ต.ศรีวุธ อารินทร์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
200
ส.ต.อ.ประสพ คงเอียด
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
201
ส.ต.อ.สุริยะ คงอ่อน
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
202
ส.ต.อ.ภานุมาศ ไชยรักษ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
203
ส.ต.อ.นิวัตร สุปรานนท์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
204
ส.ต.ต.อรรถพล ช่างเรือ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
205
ส.ต.ต.รัฐกานต์ เพชรเมือง
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
206
ส.ต.ต.ธนา สุขศิริ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
207
ส.ต.ต.สิทธิชัย ทองชัย
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
208
ส.ต.ต.สมภพ เจียวก๊ก
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
209
ด.ต.สัมพันธ์ นำนาผล
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
210
ส.ต.อ.ชัชรินทร์ สงเดช
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
211
ส.ต.อ.ไกรศิริ ธรรมรัตน์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
212
ส.ต.อ.จารุวิทย์ แสงสุวรรณ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
213
ส.ต.อ.สมจิตร์ จันทสุวรรณ์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
214
ส.ต.ท.วิโรจน์ โต๊ะยาเล
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
215
ส.ต.ท.สมชิต เนียมไทย
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
216
ส.ต.อ.บัณฑิต หะมิงมะ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
217
ส.ต.ท.ประกอบ ศรีนวลปาน
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
218
ส.ต.ต.สมชาย นิ่มชะนา
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
219
ส.ต.ต.ก่าเพ ยอดคำ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
220
ส.ต.อ.บัณฑิต คีรีเขต
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
221
ด.ต.บุญส่ง รัตนไตรมาศ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
222
ด.ต.มณฑล ทองมา
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
223
ส.ต.ท.อรุณ ชนะชัย
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
224
ส.ต.อ.จำรอง ธรรมราช
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
225
ส.ต.อ.สมพงค์ ทองจำรูญ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
226
ส.ต.อ.ณัฐพล พรหมทอง
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
227
ส.ต.อ.อนุสรณ์ จรคงสี
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
228
ส.ต.อ.จำลอง ชายภักตร์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
229
ส.ต.อ.โชคชัย ปิลวาสน์
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
230
ส.ต.อ.วีระพันธ์ ขันติ
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
231
ส.ต.อ.ไตรรัตน์ รสมาลี
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
232
ส.ต.ท.สมชาย ชูเพ็ชร
-
ประจำปีงบประมาณ 2548
-
233
ด.ต.เสรี สะสมสงค์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะสมุย
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
234
ด.ต.สมพร ดำรัตนมณี
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ดอนสัก
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
235
ด.ต.สมจิตร บุญศรี
ผบ.หม่(ป.) สภ.ท่าฉาง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
236
ด.ต.ปรีดา ชุ่มเชื้อ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะพงัน
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
237
ด.ต.เศรษฐ์ แก่นสุวรรณ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.บางมะเดื่อ
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
238
ด.ต.ดำรง เจริญศิลป์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านนาสาร
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
239
ด.ต.พิเชษฐ์ เดชา
ผบ.หมู่(ป.) สภ.พระแสง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
240
ด.ต.พวน พรหมดี
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เวียงสระ
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
241
ด.ต.โพยม ติยจันทร์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าชี
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
242
จ.ส.ต.สาคร นรินทร์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เคียนซา
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
243
จ.ส.ต.ณรัช เอี่ยมสะอาด
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าชนะ
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
244
จ.ส.ต.วุฒิศักดิ์ บุญฤทธิ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ไชยา
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
245
จ.ส.ต.สายัณห์ เขียวคง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
246
จ.ส.ต.ปพน นิ่มสุวรรณ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
247
จ.ส.ต.ศุภชาติ สุบรรณพันธ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.พนม
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
248
จ.ส.ต.สมพงษ์ ทรัพย์ชุ่มชื่น
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
249
ส.ต.อ.สมโชค เกื้อเสนาะ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.พุนพิน
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
250
ส.ต.อ.บัณฑิต ไทยทอง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านนาเดิม
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
251
ส.ต.อ.สมชาย ศรีสุข
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เสวียด
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
252
ส.ต.อ.นิพนธ์ ชาญณรงค์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ชัยบุรี
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
253
ส.ต.อ.ประกิต ทองผุด
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ขุนทะเล
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
254
ส.ต.อ.วชิรศักดิ์ ทองเดิม
ผบ.หมู่(ป.) สภ.วิภาวดี
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
255
ส.ต.ท.ชาญณรงค์ จันทร์คง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านตาขุน
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
256
ด.ต.พิชัย พรายอินทร์
สภ.ขนอม
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
257
ด.ต.ไพรัช ดุลย์เภรี
สภ.การะเกด
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
258
ด.ต.ธวัช ชูปี้
สภ.เปลี่ยน
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
259
ด.ต.ถาวร คำนวณจิตร
สภ.ช้างกลาง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
260
ด.ต.ทรงชัย โชติธรรม
สภ.ปากพนัง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
261
ด.ต.พิเชษฐ์ ทองอ่อน
สภ.พรหมคีรี
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
262
ด.ต.ประเสริฐ คงรัตน์
สภ.ร่อนพิบูลย์
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
263
ด.ต.รีโผน เยี่ยงกุลเชาว์
สภ.ลานสกา
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
264
จ.ส.ต.สุบรรณ หนูอยู
สภ.จุฬาภรณ์
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
265
จ.ส.ต.สมชาย มีงาม
สภ.นบพิตำ
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
266
จ.ส.ต.วิโรจน์ นุ้ยดี
สภ.หัวไทร
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
267
จ.ส.ต.ศราวุธ บุญสุวรรรณ
สภ.บางขัน
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
268
จ.ส.ต.มโน กางเขน
สภ.พิปูน
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
269
จ.ส.ต.วิชัย ฆังคะสุวรรณ์
สภ.เฉลิมพระเกียรติ
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
270
จ.ส.ต.สมพร นาคฤทธิ์
สภ.ไม้เรียง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
271
จ.ส.ต.สุธี พาหุการ
สภ.สิชล
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
272
จ.ส.ต.ธาตรี พรหมทอง
สภ.ฉวาง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
273
จ.ส.ต.สุเมธ อยู่ทอง
สภ.นาบอน
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
274
จ.ส.ต.สุริยะพล ทรัพย์มาก
สภ.เชียรใหญ่
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
275
จ.ส.ต.ศึกษา ขุนโหร
สภ.ถ้ำพรรณรา
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
276
ส.ต.อ.ศิวพล หนูแจ่ม
สภ.ชะอวด
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
277
ส.ต.อ.สุริยันต์ รามรส
สภ.พระพรหม
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
278
ส.ต.อ.มานะ สุขแท้
สภ.ชะเมา
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
279
ส.ต.ท.ฉัตรชัย ทองใสเกลี้ยง
สภ.ท่าศาลา
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
280
ส.ต.ท.สัมภาษย์ ผลถาวร
สภ.ทุ่งสง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
281
ส.ต.ท.สุรินทร์ สุขจิตร
สภ.ทุ่งใหญ่
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
282
ส.ต.ท.นรา นวลณรงค์
สภ.เมือง นศ.
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
283
ด.ต.จินต์ พรหมมี
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองพังงา
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
284
ด.ต.สมธพ มีปิด
ผบ.หมู่(ป.) สภ.โคกกลอย
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
285
จ.ส.ต.สมคิด ใหมแก้ว
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะยาว
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
286
จ.ส.ต.เฉลิมไชย เหมือนพรรณราย
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตลาดใหญ่
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
287
จ.ส.ต.จิตติ คงแก้ว
ผบ.หมู่(ป.) สภ.กะปง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
288
จ.ส.ต.สุคนธ์ อ้นเพ็ชร
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทับปุด
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
289
จ.ส.ต.สมเกียรติ บุญมา
ผบ.หมู่(ป.) สภ.คุระบุรี
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
290
จ.ส.ต.สายันต์ แก้วประเสริญ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตะกั่วป่า
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
291
ส.ต.อ.สาทิศ เกื้อบุตร
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท้ายเหมือง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
292
ส.ต.อ.พงษ์ทิพย์ พลพงษ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งคาโงก
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
293
ส.ต.ท.สมศักดิ์ หนูเอียด
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ตะกั่วทุ่ง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
294
ด.ต.สิทธิพร บุณสวัสดิ์
ผบ.หมู่(จร.) สภ.สวี
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
295
ด.ต.ถาวร นาคคลี่
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าแซะ
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
296
ด.ต.ไพรัตน์ ชูชีพ
ผบ.หมู่(สป.) สภ.ปะทิว
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
297
ด.ต.สยาม ธิมากุล
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ละแม
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
298
ด.ต.กิตติพงศ์ ซ้ายสุวรรณ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.นาสัก
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
299
ด.ต.ชาคริต เศวตวงศ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านมาบอำมฤต
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
300
จ.ส.ต.สุเมศ จันทร์โสม
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปากน้ำหลังสวน
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
301
ส.ต.อ.ชัยวัฒน์ ถิ่นวัฒนากูล
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองชุมพร
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
302
ส.ต.อ.กวินท์ แสงศรี
ผบ.หมู่(ป.) สภ.หลังสวน
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
303
ส.ต.อ.ศิริขันธ์ ขันชะลี
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งตะโก
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
304
ส.ต.อ.นรานนท์ แย้มจงกล
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปากน้ำชุมพร
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
305
ส.ต.อ.อรรถพล อยู่สำราญ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.บ้านวิสัยเหนือ
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
306
ส.ต.ท.พิสิษฐ์ สุระชิต
ผบ.หมู่(ป.) สภ.พะโต๊ะ
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
307
ด.ต.สุเมธ มานันตพงษ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.อ่าวลึก
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
308
ด.ต.ภราดร เครือชัย
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เขาพนม
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
309
ด.ต.พานิช มาก
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เกาะลันตา
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
310
ด.ต.ปรีชา อุดมศรี
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองกระบี่
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
311
จ.ส.ต.ศิวดล ยอดเหมือน
ผบ.หมู่(ป.) สภ.คลองขนาน
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
312
จ.ส.ต.วีรพงษ์ วงศ์นคร
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทรายขาว
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
313
ส.ต.อ.ปรีชา เอียดสกุล
ผบ.หมู่(ป.) สภ.คลองท่อม
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
314
ส.ต.อ.กวีโชค ฉิมประสิทธิ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลำทับ
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
315
ส.ต.อ.เรวัตร์ เพ็งเขียว
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปลายพระยา
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
316
ส.ต.อ.วิเชียร ขาวคง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เหนือคลอง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
317
ด.ต.นิกร สงขาว
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ถลาง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
318
ด.ต.มานิตย์ แก้วผุดผ่อง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เมืองภูเก็ต
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
319
ด.ต.สาคร ทองแท้
ผบ.หมู่(ป.) สภ.เชิงทะเล
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
320
ด.ต.การัณห์ ห้วยหงษ์ทอง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ทุ่งทอง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
321
จ.ส.ต.ประสิทธิ์ เส็นฤทธิ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ฉลอง
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
322
จ.ส.ต.ขนิษฐพงศ์ มณีจรรณ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.กะทู้
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
323
ส.ต.อ.พิรุณ คีรีวัลย์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
324
ส.ต.อ.วิสาร สุขสาร
ผบ.หมู่(ป.) สภ.กมลา
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
325
ด.ต.วีระพล รัตนชาติ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.กะเปอร์
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
326
ด.ต.ทวี หินเหล็ก
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ราชกรูด
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
327
ส.ต.อ.อุดมศักดิ์ อินอนาถ
ผบ.หมู่(ป.) สภ.กระบุรี
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
328
ส.ต.อ.สมหมาย เกตุแก้ว
ผบ.หมู่(สป.) สภ.ละอุ่น
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
329
ส.ต.อ.อัมพร คชรินทร์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.สุขสำราญ
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
330
ส.ต.อ.เสริมศักดิ์ สุขพิทักษ์
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปากน้ำ
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
331
ส.ต.อ.มนตรี หนูคง
ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปากจั่น
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
332
ส.ต.อ.นิคม แสงสุวรรณ
ผบ.หมู่(สป.) สภ.บางแก้ว
15 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2551
-
333
ด.ต.ศรพงศ์ สุทธิวิพร
สภ.ท่าชนะ สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
334
ด.ต.กิตติพงศ์ งามขำ
สภ.เวียงสระ สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
335
ด.ต.ชาคริต เศวตวงศ์
สภ.บ้านมาบอำมฤต ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
336
ด.ต.ณรงค์ ก่อเกื้อ
สภ.ตลาดใหญ่ พง.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
337
ด.ต.ถิร ฐานเจริญพร
สภ.บ้านตาขุน สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
338
ด.ต.ทวีวัฒน์ ถุงทอง
สภ.สุขสำราญ รน.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
339
ด.ต.ธีระพนธ์ พนาไกร
สภ.ละอุ่น รน.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
340
ด.ต.นพภา พรหมสมบัติ
สภ.บางนบ นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
341
ด.ต.นันตวรรธน์ ชูเชิด
สภ.คลองท่อม กบ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
342
ด.ต.นิกร สุขขาว
สภ.โคกกลอย พง.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
343
ด.ต.ประมวล จิตต์เขม้น
สภ.วสิชล นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
344
ด.ต.ประเสริฐ กาญจนโรจน์
สภ.ลานสกา นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
345
ด.ต.พรชัย เชาวลิต
สภ.นบพิตำ นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
346
ด.ต.ไพโรจน์ อักษรคง
สภ.ปากพนัง นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
347
ด.ต.ยงยุทธ ดารารัตน์
สภ.พรหมคีรี นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
348
ด.ต.วัชระ ประจันพล
สภ.ขนอม นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
349
ด.ต.วิมลชัย ศรีหมาด
สภ.เมืองกระบี่ กบ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
350
ด.ต.สมใจ นกเพชร
สภ.กระบุรี รน.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
351
ด.ต.สมโชค นาบุญ
สภ.ทุ่งใหญ่ นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
352
ด.ต.สมพัฒน์ สุขเจริญ
สภ.พะโต๊ะ ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
353
ด.ต.สมศักดิ์ โพธิ์เซ่ง
สภ.บางมะเดื่อ สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
354
ด.ต.สมศักดิ์ กัวถิ้ว
สภ.ทุ่งทอง ภก.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
355
ด.ต.สมัญช์ จุลวรรณโณ
สภ.เขานิพันธ์ สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
356
ด.ต.สัญชัย อาชาฤทธิ์
สภ.กาญจนดิษฐ์ สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
357
ด.ต.สายชล เขียวเสน
สภ.หัวไทร นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
358
ด.ต.สำเนียง ไผ่ฤทธิ์
สภ.กะเปอร์ รน.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
359
ด.ต.สำรวม สังข์สม
สภ.สลุย ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
360
ด.ต.สุขโข สอนขำ
สภ.หลังสวน ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
361
ด.ต.สุชาติ แก้วแกม
สภ.ท่าศาลา นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
362
ด.ต.สุชาติ พืชการ
สภ.ทับปุด พง.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
363
ด.ต.สุทธิพงษ์ ชัยมงคล
สภ.ละแม ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
364
ด.ต.สุทธิศักดิ์ พิทักษ์ทองคำ
สภ.คะรบุรี พง.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
365
ด.ต.สุเทพ พุทรา
สภ.บางขัน นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
366
ด.ต.สุนทร พรหมมาตร
สภ.เมืองระนอง รน.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
367
ด.ต.สุมิตร ภักดีประชุม
สภ.นาสัก ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
368
ด.ต.สุเมธ มานันตพงศ์
สภ.อ่าวลึก กบ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
369
ด.ต.เสริม เกื้อแก้ว
สภ.ท่าชี สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
370
ด.ต.อภิสิทธิ์ รัตนสุภา
สภ.นาบอน นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
371
ด.ต.อมร ขวัญเมือง
สภ.สวี ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
372
ด.ต.อรรณพ ฉิมเกื้อ
สภ.ท่าฉาง สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
373
ด.ต.อัครเดช แพรกปาน
สภ.ถ้ำพรรณรา นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
374
จ.ส.ต.กวีโชค ฉิมประสิทธิ์
สภ.ลำทับ กบ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
375
จ.ส.ต.โกสิทธิ์ โอชุม
สภ.คีรีรัฐนิคม สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
376
จ.ส.ต.ชรินทร์ พรหมคง
สภ.ชะอวด นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
377
จ.ส.ต.เดชาวุธ เดชา
สภ.ร่อนพิบูลย์ นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
378
จ.ส.ต.ทวัฒน์ เพชรนุ้ย
สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
379
จ.ส.ต.ทองเปลว เครือหอม
สภ.ปากน้ำชุมพร ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
380
จ.ส.ต.ธงชัย สังเพชร
สภ.เกาะทวด นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
381
จ.ส.ต.ธวัชชัย มะลิทอง
สภ.ราชกรูด รน.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
382
จ.ส.ต.นาคนคร วิมลศรี
สภ.วิภาวดี สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
383
จ.ส.ต.นิกร ศรีรักษา
สภ.ปากจั่น รน.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
384
จ.ส.ต.ปฏิวัติ จันทรัตน์
สภ.เฉลิมพระเกียรติ นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
385
จ.ส.ต.ประพจน์ เทียมสานุจิตต์
สภ.ชัยบุรี สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
386
จ.ส.ต.ประเสริฐ จินุกูล
สภ.เขาพนม กบ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
387
จ.ส.ต.ปัญญา พลเยี่ยม
สภ.บ้านนาเดิม สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
388
จ.ส.ต.พยง รัตนะ
สภ.กะปาง นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
389
จ.ส.ต.พยุง เจียะรัตน์
สภ.กะปง พง.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
390
จ.ส.ต.พีระชัย บุญรอดชู
สภ.ฉวาง นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
391
จ.ส.ต.ภิภพ รอดสุด
สภ.ทรายขาว กบ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
392
จ.ส.ต.วัชรินทร์ บุญชะตา
สภ.บ้านวิสัยเหนือ ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
393
จ.ส.ต.วัชรินทร์ ผุดมี
สภ.ท่าแซะ ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
394
จ.ส.ต.วินัย ใจมั่น
สภ.เชียรใหญ่ นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
395
จ.ส.ต.วิสุทธิ์ นิมะพันธ์
สภ.ท้ายเหมือง พง.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
396
จ.ส.ต.สมโชค สุรัตน์
สภ.ช้างกลาง นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
397
จ.ส.ต.สมโปรด เล่นทัศน์
สภ.เปลี่ยน นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
398
จ.ส.ต.สมพร รอดนัคเรศน์
สภ.คลองขนาน กบ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
399
จ.ส.ต.สิทธิชัย ทิพย์มนเฑียร
สภ.จุฬาภรณ์ นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
400
จ.ส.ต.สุรศักดิ์ สุคนธมาส
สภ.พิปูน นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
401
จ.ส.ต.แสงประทีป สังข์ทอง
สภ.เกาะพงัน สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
402
จ.ส.ต.โสภณ สัจจาผล
สภ.พระพรหม นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
403
จ.ส.ต.อคพล โสภาพรหม
สภ.ปากน้ำระนอง รน.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
404
จ.ส.ต.อนุสรณ์ ตันติสุนทรวัฒน์
สภ.ทุ่งสง นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
405
จ.ส.ต.อภิชัย หนูเรือง
สภ.ปลายพระยา กบ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
406
ส.ต.อ.คฑาชัย อาษาชำนาญ
สภ.เมืองพังงา พง.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
407
ส.ต.อ.ตะวัน นวลแก้ว
สภ.ตะกั่วทุ่ง พง.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
408
ส.ต.อ.ถาวร ลิ่มคำ
สภ.เหนือคลอง กบ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
409
ส.ต.อ.ธเนศ เริงสมุทร
สภ.เมืองภูเก็ต ภก.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
410
ส.ต.อ.บุญสง จันทร์พร้อย
สภ.ทุ่งตะโก ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
411
ส.ต.อ.พันธ์พงศ์ ศิริพันธ์
สภ.กมลา ภก.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
412
ส.ต.อ.สมพร คงทน
สภ.พระแสง สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
413
ส.ต.อ.สรพงษ์ พินิจอักษร
สภ.ไชยา สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
414
ส.ต.อ.สามารถ ชื่นบุตร
สภ.บ้านนาสาร สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
415
ส.ต.อ.สุรวุฒิ ประสารวุฒิ
สภ.เมืองชุมพร ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
416
ส.ต.ท.กุนากร พรหมทอง
สภ.ทุ่งคาโงก พง.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
417
ส.ต.ท.ณัฐพล ทองรัตน์
สภ.เมืองนครศรีธรรมราช นศ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
418
ส.ต.ท.นพ สังข์มรรทร
สภ.ปะทิว ชพ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
419
ส.ต.ท.บรรดาศักดิ์ คล้ายเหลือ
สภ.เสวียด สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
420
ส.ต.ท.ปัญญาพล บูรณพงศ์
สภ.พุนพิน สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
421
ส.ต.ท.มนตรี เดี่ยวกี่
สภ.ขุนทะเล สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
422
ส.ต.ท.วัชรพงษ์ กาญจนานุรักษ์
สภ.เกาะสมุย สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
423
ส.ต.ท.วัชรพล สุวรรณอักษร
สภ.บ่อผุด สฎ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
424
ส.ต.ท.สมศักดิ์ มากสุวรรณ์
สภ.เกาะยาว พง.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
425
ส.ต.ท.สมหมาย ทิพย์เขต
สภ.ตะกั่วป่า พง.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
426
ส.ต.ต.ขวัญชัย คร้ามปั่น
สภ.ท่าฉัตรไชย ภก.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
427
ส.ต.ต.ชัยยันต์ ปลอดจันทร์
สภ.เชิงทะเล ภก.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
428
ส.ต.ต.ธวัชชัย สีไหม
สภ.กะทู้ ภก.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
429
ส.ต.ต.นพพล เตียสุบรรณ
สภ.ฉลอง ภก.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
430
ส.ต.ต.วิชัย เรืองศรี
สภ.ถลาง ภก.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
431
ส.ต.ต.วีระเทพ เชื้อพุทธ
สภ.เกาะลันตา กบ.
16 สิงหาคม - 4 กันยายน 2552
-
432
ส.ต.อ.ธงชัย เมฆใหม่
ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ระนอง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
433
ด.ต.มิ่งขวัญ เผือกผ่อง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระนอง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
434
ด.ต.วรเทพ จำนงนิตย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระบุรี
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
435
ด.ต.วีระชัย สุทธิพิทักษ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะเปอร์
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
436
ด.ต.ธีระพนธ์ พนาไกร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละอุ่น
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
437
จ.ส.ต.นิติ พลหลา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุขสำราญ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
438
ด.ต.อดิศักดิ์ ขาวผ่อง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้ำ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
439
ด.ต.อนันต์ แก้วล่องลอย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากจั่น
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
440
ด.ต.พรหมมินทร์ อุดคำมี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ราชกรูด
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
441
ด.ต.วิษณุ ผิวนวล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
442
ส.ต.ต.เอกชัย เทือกสุบรรณ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
443
จ.ส.ต.วิรัตน์ ภาคเพิ่ม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะทู้
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
444
ด.ต.สมนึก ไพนุจิตร์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กมลา
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
445
ส.ต.ท.เจษฎา แสงจันทร์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ถลาง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
446
ส.ต.ต.วัชรศักดิ์ มงคลนิมิตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลอง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
447
ส.ต.ต.ธีรยุทธ สุขสงวน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งทอง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
448
ส.ต.ต.วิวรรธน์ สิงหพันธุ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
449
ส.ต.ท.ชัยยันต์ ปลอดจันทร์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชิงทะเล
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
450
ส.ต.ต.ธวัช ลิ้มเจษฎาพงษ์
ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
451
ด.ต.ตลอด แสงแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตลาดใหญ่
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
452
ด.ต.สุพัต คลายทุกข์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกกลอย
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
453
ด.ต.บัญชา นุ่มคง
ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.พังงา
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
454
ด.ต.สุพจน์ ชำนาญธุรกิจ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท้ายเหมือง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
455
ด.ต.ธวัช เซ่งเข็ม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะกั่วป่า
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
456
จ.ส.ต.สงค์ สำลีพรรณ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทับปุด
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
457
จ.ส.ต.เสนีย์ ศรีเกตุ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพังงา
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
458
จ.ส.ต.สุริยะ ธนพิทักษ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คุระบุรี
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
459
จ.ส.ต.จักรี พลฤทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะปง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
460
จ.ส.ต.พัฒนพงศ์ ภัทรพงศ์เพชร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะกั่วทุ่ง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
461
ส.ต.อ.วิทยา ถึงเสียบญวน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะยาว
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
462
ส.ต.ต.สมัคร วังพล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งคาโงก
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
463
ส.ต.อ.สนธยา พันธมาศ
ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.กระบี่
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
464
ด.ต.สมหมาย ชุมพล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
465
จ.ส.ต.ประยุทธ เรืองนะ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลำทับ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
466
จ.ส.ต.สิริ ตลึงจิตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพนม
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
467
จ.ส.ต.สมบูรณ์ อินแป้น
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปลายพระยา
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
468
ส.ต.ต.ประยูร นาชัย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะลันตา
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
469
จ.ส.ต.ชยานันท์ จันทร์เจริญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหนือคลอง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
470
ส.ต.อ.อนันต์ แก้วรอด
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองท่อม
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
471
ด.ต.อมร เพชรเชิงเขา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ่าวลึก
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
472
ด.ต.ประยุทธศักดิ์ หนูปราบ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทรายขาว
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
473
ด.ต.ปรีชา สิงห์บำรุง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองขนาน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
474
ด.ต.สมโชติ ชอบธรรม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมือง นศ.
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
475
ด.ต.ยุทธนา บุญแสวง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมือง นศ.
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
476
จ.ส.ต.ชยพัฒน์ เดชณรงค์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าศาลา
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
477
จ.ส.ต.วัชรินทร์ จันทรรวิชิต
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิชล
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
478
ด.ต.สุวรรณะ จันทร์ทิพย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขนอม
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
479
จ.ส.ต.ถวิล นาคอ่อน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอวด
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
480
ด.ต.ถาวรณ์ พันธรักษ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระพรหม
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
481
ด.ต.ณัฐวัฒน์ ถนนทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
482
ด.ต.สุเกียรติ เลือกถือ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลานสกา
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
483
ส.ต.อ.รักยศ สุขนิตย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมคีรี
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
484
ด.ต.ธวัช กรรณิการ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นบพิตำ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
485
ด.ต.ทวีศักดิ์ เหล็กกล้า
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งสง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
486
ด.ต.โชคดี ทองกรณ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งสง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
487
ด.ต.อุทัย เขียวภักดี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ร่อนพิบูลย์
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
488
ด.ต.จารึก ชูถนอม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งใหญ่
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
489
ด.ต.ถาวร คำนวนจิตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉวาง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
490
จ.ส.ต.สายันต์ อินทร์แก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จุฬาภรณ์
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
491
ด.ต.อนุชา โรจน์สุรางค์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาบอน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
492
ด.ต.สุเทพ พุทรา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางขัน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
493
จ.ส.ต.ชูชัย ศรีธานี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ช้างกลาง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
494
ด.ต.อำนวย จะรา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิปูน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
495
จ.ส.ต.เกรียงศักดิ์ โยธาภักดิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ถ้ำพรรณรา
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
496
ด.ต.ณัฐวุฒิ มะลิแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพนัง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
497
ด.ต.ณัฐวุฒิ มะลิแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพนัง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
498
ด.ต.จาเอม นาคมณี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียรใหญ่
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
499
ด.ต.ธวัช สมรักษ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวไทร
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
500
จ.ส.ต.แสนศักดิ์ ทิพย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไม้เรียง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
501
จ.ส.ต.พีรพล พันธ์ทิพย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะปาง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
502
ด.ต.เดชา ราชเสน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะเมา
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
503
ด.ต.ชัฐธพลห์ บุญแสง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เปลี่ยน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
504
ด.ต.วิศรุต ศรีนุ่น
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขอนหาด
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
505
ด.ต.ชอบ กลิ่นหอม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.การะเกด
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
506
ด.ต.ปรีชา สิงห์นุ้ย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพังไกร
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
507
ส.ต.อ.นภดล ช่วยทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะทวด
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
508
ด.ต.สุนันท์ คงขลิบ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางนบ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
509
ส.ต.อ.ปัญญา สุขทอง
ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.นศ.
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
510
ด.ต.ธัญญะ ภูมิประสิทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระแสง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
511
ด.ต.พิษณุ แก้วล้อม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าชนะ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
512
ด.ต.สมัย กันสุทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เคียนซา
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
513
ด.ต.เสริมสุข ผ่อนย่อง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยบุรี
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
514
ด.ต.พนล เรืองสงฆ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขานิพันธ์
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
515
ด.ต.บรรณสรณ์ จันทร์เชาว์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉาง
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
516
ด.ต.ประภาส สังวรณ์กิจดา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางมะเดื่อ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
517
ด.ต.สมเกียรติ งามประดิษฐ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสระ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
518
ด.ต.เจริญพร ตุ้มจั่น
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
519
ด.ต.สัญชัย อาชาฤทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
520
ด.ต.ไชยสิทธิ์ แสงจันทร์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โมถ่าย
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
521
ด.ต.วิโรจน์ ไชยทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาสาร
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
522
ด.ต.สรรชัย ศรีโชติ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพิน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
523
ด.ต.สมปอง พุทธรักษา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพิน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
524
ด.ต.ประเสริฐ หนูพิชัย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
525
ด.ต.ไกรศิริ ธรรมรัตน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เสวียด
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
526
ด.ต.หิรัณย์ เชื้อสาย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนม
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
527
ด.ต.สุรัตน์ อัปติกานัง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชยา
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
528
ด.ต.สุนทร บุตรสามบ่อ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาเดิม
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
529
จ.ส.ต.ไชยพจน์ เทียบไชย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิภาวดี
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
530
จ.ส.ต.ศิริวัฒน์ ญาณสูตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
531
ด.ต.อำนาจ อินทรักษ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขุนทะเล
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
532
จ.ส.ต.มนตรี เพชรโพธิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าชี
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
533
จ.ส.ต.มนูญ เขียวมา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนสัก
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
534
จ.ส.ต.ธนกฤต สามเคี้ยม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะพะงัน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
535
ส.ต.อ.ปัญกิตต์ ราชู
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะสมุย
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
536
ส.ต.อ.มงคล ทาหาญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คีรีรัฐนิคม
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
537
ส.ต.อ.โกมินทร์ สาริพัฒน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาขุน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
538
ส.ต.ต.อภิสิทธิ์ สุทธิรักษ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ่อผุด
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
539
ส.ต.อ.เสมา นครเสด็จ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
540
ส.ต.อ.วิภา เอกปัชชา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
541
ด.ต.สุรชัย แซ่ด่าน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลังสวน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
542
ด.ต.จริยัณต์ พะลัง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลังสวน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
543
ด.ต.มานะ มินชาติ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวี
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
544
ด.ต.เสริมศักดิ์ แสงสุวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแซะ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
545
จ.ส.ต.ธนะชัย แดงละอุ่น
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะทิว
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
546
ด.ต.ณัฐสิทธิ์ ฉิมสวัสดิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละแม
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
547
ด.ต.วิโรจน์ จันทร์บรรพต
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พะโต๊ะ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
548
ส.ต.อ.ชิดชัย จุลเพชร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งตะโก
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
549
ด.ต.ธนาวุฒิ ไทยทุมิฬ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้ำชุมพร
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
550
ด.ต.ภิสิทธิ์ ธำรงกิจวิทยากุล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านวิสัยเหนือ
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
551
ด.ต.วีระพล มณีภาค
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้ำหลังสวน
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
552
ด.ต.กรกช หัตถา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาสัก
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
553
ด.ต.ชาตรี โดยชื่นงาม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านมาบอำมฤต
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
554
ด.ต.อภิชาต เปี่ยมปุก
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สลุย
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
555
ด.ต.สุริกิต พูลชัย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในหูต
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
556
ด.ต.อาคม ภาษิต
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากตะโก
7 - 25 มิถุนายน 2553
-
557
ด.ต.จินดา ทองคุปต์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา
6 - 25 มีนาคม 2554
-
558
ส.ต.อ.พิรชัช คำมณีย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
559
ด.ต.ยอดชาย ขุนทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระแสสินธุ์ สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
560
ด.ต.แสงชัย แสงประดับ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
561
ด.ต.ชำนาญ เดชสุวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามบ่อ สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
562
ด.ต.สุเมตร์ บุญเมือง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนเนียง สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
563
ด.ต.สมกิจ สิมปดาพันธ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหม่อม สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
564
จ.ส.ต.คำนึง ช่วยเพชร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
565
ด.ต.ชัยวัฒน์ วิเศษพันธ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองแงะ สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
566
ด.ต.สมภพ รักสนิท
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สทิงพระ สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
567
จ.ส.ต.ธนนิตย์ บัวทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
568
ด.ต.วินัย เพชรบูรณ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตนภูมิ สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
569
จ.ส.ต.ศิริชัย นุ่มน่วม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล่ำ สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
570
ด.ต.กำพล เอี่ยมระยับ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปาดังเบซาร์ สข.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
571
ด.ต.สัมพันธ์ ชูพูล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง
6 - 25 มีนาคม 2554
-
572
ด.ต.บำรุง ชูหนู
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนขนุน พล.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
573
ด.ต.ปรีชา พรหมสุด
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน พล.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
574
ด.ต.บัญชา ฉางดำ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน พล.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
575
ด.ต.สุเมต สายน้อย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงหรา พล.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
576
ด.ต. สมคิด ปิ่นทองพัน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าบอน พล.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
577
จ.ส.ต.ประพันธ์ วั่นเส้ง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะโหมด พล.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
578
ด.ต.ไพฑูรย์ สาสตร์สาระ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว พล.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
579
ด.ต.ณรงค์ ทองหนู
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ป่าพะยอม พล.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
580
ด.ต.มนูญ สุดใหม่
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีนครินทร์ พล.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
581
ด.ต.สมพงษ์ ฮั่นโดน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีบรรพต พล.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
582
ด.ต.ปองพล พรหมจันทร์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทะเลน้อย พล.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
583
ด.ต.วริททร สุขคง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง
6 - 25 มีนาคม 2554
-
584
ด.ต.นิคม หนูริง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง
6 - 25 มีนาคม 2554
-
585
ด.ต.บัญชา นิสัยดี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังวิเศษ ตง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
586
ด.ต.นิยม อินนุรักษ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาโยง ตง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
587
ด.ต.อนันต์ ลุ้งกี่
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด ตง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
588
ด.ต.วิโรจน์ บุญสีลาภ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สำเกา ตง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
589
ด.ต.สมพล ธีระกิจไพศาล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กันตัง ตง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
590
ด.ต.เกียรติเดช คงแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดสำราญ ตง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
591
ด.ต.อนันต์ แก้วหลิบ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ย่านตาขาว ตง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
592
ด.ต.พายุ ปาเสเน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัษฎา ตง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
593
จ.ส.ต.ชุมพล สีฟ้า
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านคลองเต็ง ตง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
594
ส.ต.อ.วีรศักดิ์ สุขราม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน ตง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
595
จ.ส.ต.พิชัยยุทธ ศรีกุ่ย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล
6 - 25 มีนาคม 2554
-
596
ส.ต.อ.วิเชียร เพ็งแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู สต.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
597
ด.ต.พิทักษ์ จุลจรูญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งหว้า สต.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
598
จ.ส.ต.สามิต ตุกังหัน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแพ สต.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
599
ส.ต.อ.อับบัส ต้นหน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนโดน สต.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
600
จ.ส.ต.ปรีชา ธรรมจิต
ผบ.หมู่ ป.) สภ.ควนกาหลง สต.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
601
ส.ต.อ.โชคชัย นพรัตน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะนัง สต.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
602
ด.ต.อุสา ใบเต้
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง สต.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
603
ด.ต.ชัยวัฒน์ ราชพิทักษ์
ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๙
6 - 25 มีนาคม 2554
-
604
ด.ต.จำลอง บุญมาก
ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๙
6 - 25 มีนาคม 2554
-
605
ด.ต.สมชาย มีมาก
ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๙
6 - 25 มีนาคม 2554
-
606
จ.ส.ต.เสกสรร เส็นเจริญ
ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๙
6 - 25 มีนาคม 2554
-
607
ด.ต.สุทัศน์ สุวรรณพัรธ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้ำ รน
6 - 25 มีนาคม 2554
-
608
ด.ต.มนตรี บุญญานุรักษ์
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กะเปอร์ รน.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
609
ด.ต.นิวัฒน์ วัยทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมือง รน.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
610
ด.ต.ภาณุวัฒน์ อารมณ์ฤทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สุขสำราญ รน.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
611
ด.ต.สมคิด สุวรรณน้อย
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กระบุรี รน.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
612
จ.ส.ต.อรุณ คุระแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.รน.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
613
ด.ต.สุวรรณ์ ปานเกลี้ยง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะทวด นศ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
614
ด.ต.ประวุฒธ์ พงษ์จีน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ นศ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
615
ด.ต.มนตรี ตันสกุล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นบพิตำ นศ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
616
ด.ต.ชวภณ พรหมเลิศ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เปลี่ยน นศ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
617
ด.ต.เชิดชัย มังหิรัญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ช้างกลาง นศ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
618
ด.ต.ไพรัตน์ เพ็งทิพย์นาง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จุฬาภรณ์ นศ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
619
ด.ต.กำจัด สุขเผือก
ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ขอนหาด นศ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
620
ด.ต.จารึก จันทร์ดำ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิปูน นศ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
621
ด.ต.ทวีป กลิ่นแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางนบ นศ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
622
จ.ส.ต.สาธิต ปานเภรี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะเมา นศ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
623
จ.ส.ต.สุเทพ ทรงแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาบอน นศ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
624
ด.ต.นภดล นวลใย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสระ สฎ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
625
ด.ต.กมล ทองพันธ์
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เกาะสมุย สฎ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
626
ด.ต.เกรียงไกร ศรีทองกุล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาสาร สฎ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
627
ด.ต.วรวิทย์ สุปันตี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพิน สฎ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
628
จ.ส.ต.มนูญ เขียวมา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนสัก สฎ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
629
ด.ต.เริงอนันท์ ทองวุ่น
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาเดิม สฎ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
630
จ.ส.ต.สาโรช แก้วเพชร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชยา สฎ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
631
จ.ส.ต.ธนรัฐ ทองคำ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
6 - 25 มีนาคม 2554
-
632
ด.ต.ชอบ ศรีสุข
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์ สฎ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
633
ส.ต.ท.นิรันทร์ ชุมวรฐายี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะพะงัน สฎ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
634
ส.ต.อ.บัญชา สุขกรง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย ภก.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
635
ส.ต.ท.ธงชัย หนูพุ่ม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ถลาง ภก.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
636
ส.ต.ท.พงศกร ตรียุทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะทู้ ภก.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
637
ส.ต.ท.สุริยา รัตนพันธ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งทอง ภก.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
638
ส.ต.ต.อภิสิทธิ์ การันต์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลอง ภก.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
639
ด.ต.ถาวร ณ นคร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตลาดใหญ่ พง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
640
ด.ต.อาภรณ์ พูลสวัสดิ์
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กะปง พง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
641
ด.ต.เกรียงไกร คมพัดลับ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กก.สส.ภ.จว.พง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
642
จ.ส.ต.จำเริง ละเอียดการ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกกลอย พง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
643
ส.ต.ท.อภิชาติ ชุมแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งคาโงก พง.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
644
ด.ต.บุญสัน ยามี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร
6 - 25 มีนาคม 2554
-
645
ด.ต.สุโข สอนขำ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลังสวน ชพ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
646
ด.ต.สมโพชน์ กรีไกรนุช
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวี ชพ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
647
ด.ต.ไพบูลย์ เดชสองชั้น
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะทิว ชพ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
648
จ.ส.ต.กฤษณะ ราชนาการ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแซะ ชพ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
649
ด.ต.คะนึง อินทรสุวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละแม ชพ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
650
ด.ต.เสน่ห์ สมบูรณ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พะโต๊ะ ชพ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
651
ด.ต.กมล จินตประสาท
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งตะโก ชพ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
652
ส.ต.อ.มนัส อินนุพัฒน์
ผบ.หมู่ (ป.) กก.สส.ภ.จว.กบ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
653
ด.ต.ประสาท คำทรง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่
6 - 25 มีนาคม 2554
-
654
ส.ต.ท.กิติชัย ศรีสุขใส
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพนม กบ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
655
ด.ต.อนันต์ พานิชกุล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองท่อม กบ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
656
ส.ต.อ.โสภณ ปวงราชบพิตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะลันตา สฎ.
6 - 25 มีนาคม 2554
-
657
ด.ต. กิตติศักดิ์ อัมโร
กก.ปพ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
658
ด.ต. เกษมณี วิเชียรเพชร
สภ.กะเปอร์ รน.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
659
ด.ต. จำรัส เพ็งรักษ์
สภ.ศรีบรรพต พัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
660
ด.ต. จิรานุศักดิ์ พงษ์เสม
สภ.สวี ชพ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
661
ด.ต. เจิดณรงค์ จันทอุไร
สภ.หาดใหญ่ สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
662
ด.ต. ฉลอง เอียดคล้าย
สภ.ชะอวด นศ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
663
ด.ต. ฉลอง ไพรระออ
สภ.พะโต๊ะ ชพ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
664
ด.ต. ชาตรี ช่วยมณี
สภ.เกาะยาว พง.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
665
ด.ต. โชคดี รัตนพันธ์
สภ.ควนขนุน พัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
666
ด.ต. ดุษฎี หลีเยาว์
สภ.ทุ่งหว้า สตูล
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
667
ด.ต. ถนอมศักดิ์ ศรีเพ็ญ
สภ.รัษฎา ตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
668
ด.ต. ทวี ศรีกระจ่าง
สภ.บ้านคลองเต็ง ตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
669
ด.ต. ทวีศิลป์ สอนสวัสดิ์
สภ.ปะทิว ชพ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
670
ด.ต. ทองทิพย์ โรจนแพทย์
สภ.กงหรา พัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
671
ด.ต. ธวัชชัย พูนจันทร์
กก.ปพ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
672
ด.ต. นิคม เหมือนจันทร์
สภ.ป่าพะยอม พัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
673
ด.ต. นิติ พลหลา
สภ.สุขสำราญ รน.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
674
ด.ต. นิรัตน์ สุขแจ่ม
สภ.ปากพนัง นศ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
675
ด.ต. ประครอง รื่นระเริงศักดิ์
สภ.กระบุรี รน.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
676
ด.ต. ปริยะ สาระรักษ์
สภ.บ้านวิสัยเหนือ ชพ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
677
ด.ต. ปรีชา สังข์วิสุทธิ์
สภ.สะท้อน สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
678
ด.ต. ปรีชา ส่งแสง
กก.ปพ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
679
ด.ต. ปองศักดิ์ บุญมาก
สภ.อ่าวลึก กบ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
680
ด.ต. พิทยา พุทธศรี
สภ.กาญจนดิษฐ์ สฎ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
681
ด.ต. พิทักษ์พงศ์ เกื้อเพชร
สภ.ฉวาง นศ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
682
ด.ต. พิบูรณ์ พูนผล
สภ.คลองท่อม กบ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
683
ด.ต. พิสิษฐ์ พินิจสกุล
สภ.คลองแงะ สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
684
ด.ต. เพิ่มศักดิ์ มั่นคง
สภ.ทุ่งสง นศ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
685
ด.ต. ภัทรศักดิ์ พุฒคง
สภ.วังวิเศษ ตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
686
ด.ต. มานพ เปียฉิม
สภ.เกาะนางคำ พัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
687
ด.ต. มาโนชญ์ นวลขวัญ
สภ.ทะเลน้อย พัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
688
ด.ต. ไมตรี ธรฤทธิ์
สภ.ขุนทะเล สฎ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
689
ด.ต. ระพีวัฒน์ คงฉิม
สภ.เมืองภูเก็ต
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
690
ด.ต. รัตนกรณ์ ศรีเฉลิม
สภ.คอหงส์ สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
691
ด.ต. เริงณริน เรืองรอด
สภ.ห้วยยอด ตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
692
ด.ต. วรรณชัย เกตุพล
สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
693
ด.ต. วัชร จันทร์ห่อ
สภ.เหนือคลอง กบ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
694
ด.ต. วิจารณ์ เกิดมุสิก
สภ.ไชยา สฎ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
695
ด.ต. วินิจ จิตตะกาล
สภ.เมืองตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
696
ด.ต. ศตวรรษ วงศ์จันทร์
สภ.นาทวี สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
697
ด.ต. สงคราม บุญกูล
สภ. เมืองชุมพร
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
698
ด.ต. สถิตย์ สาทะกิจ
สถิตกก.สส.ภ.จว.พังงา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
699
ด.ต. สมพร ดำรัตนมณี
สภ.ดอนสัก สฎ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
700
ด.ต. สมมิตร ขุนเศษ
สภ.ปากพะยูน พัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
701
ด.ต. สมศักดิ์ อโนทิพย์
สภ.ควนมีด สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
702
ด.ต. สันติภาพ สุธากุล
สภ.มะนัง สตูล
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
703
ด.ต. สายชน ชูตรี
สภ.เกาะพะงัน สฎ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
704
ด.ต. สำรวย มารักษ์
สภ.ตะโหมด พัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
705
ด.ต. สำเริง จุลนวล
สภ.ท่าศาลา นศ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
706
ด.ต. สิทธิพร เครือจันทร์
สภ.ละแม ชพ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
707
ด.ต. สุขโข สอนขำ
สภ.หลังสวน ชพ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
708
ด.ต. สุชาติ อนันต์ประเสริฐ
สภ.สิงหนคร สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
709
ด.ต. สุเชาว์ ไพจิตร
สจ.ทับปุด พง.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
710
ด.ต. สุธรรม สังข์ทอง
สภ.นาโยง ตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
711
ด.ต. สุวิทย์ ไชยคีรี
สภ.ท่าแซะ ชพ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
712
ด.ต. เสนอ ผอมสวัสดิ์
สภ.ทุ่งสง นศ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
713
ด.ต. เสรี ทองคง
สภ.กันตัง ตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
714
ด.ต. อนันต์ นวลสังข์ทอง
สภ.สะบ้าย้อย สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
715
ด.ต. อนันต์ สังโคมินทร์
สภ.ป่าบอน พัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
716
ด.ต. อรรณพ ฉิมเกื้อ
สภ.ท่าฉาง สฎ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
717
ด.ต. อรุณ หาบหา
สภ.สิเกา ตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
718
ด.ต. อารมย์ หนูชู
สภ.บางแก้ว พัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
719
จ.ส.ต. คำรูณเทพ เดชดี
สภ.สทิงพระ สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
720
จ.ส.ต. ดำรงค์ วาดี
สภ.ท่าแพ สตูล
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
721
จ.ส.ต. นฤพนธ์ เทศอาเส็น
สภ.ควนกาหลง สตูล
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
722
จ.ส.ต. ประคอง เรืองสุข
สภ.ม่วงงาม สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
723
จ.ส.ต. ประดิษฐ์ ดาหมาด
สภ.ควนโดน สตูล
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
724
จ.ส.ต. ประยุทธ แคนตะ
สภ.ละอุ่น รน.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
725
จ.ส.ต. ประโลม แก้วนุ้ย
สภ.บางขัน นศ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
726
จ.ส.ต. ประเสริฐ ดารารัตน์
สภ.เมืองนครศรีธรรมราช
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
727
จ.ส.ต. พิภพ รอดสุด
สภ.ปะเหลียน ตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
728
จ.ส.ต. ไพโรจน์ เกื้อสุข
สภ.เขาชัยสน พัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
729
จ.ส.ต. วินัย กงแก้ว
สภ.เมืองพัทลุง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
730
จ.ส.ต. วิสิฎฐ์ คงแก้ว
สภ.ย่านตาขาว ตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
731
จ.ส.ต. วีระวุฒิ ลิ่มวัน
สภ.หาดสำราญ ตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
732
จ.ส.ต. ศราวุธ หวานแท้
สภ.เมืองตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
733
จ.ส.ต. สมพงษ์ ชายสมุทร
สภ.ปากน้ำชุมพร
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
734
จ.ส.ต. สมหมาย คล้ายคง
สภ.กันตัง ตรัง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
735
จ.ส.ต. สุทธิ ทิศขันธ์
สภ.บ้านนาเดิม สฎ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
736
จ.ส.ต. สุพล แก้วประดิษฐ์
สภ.เมืองสงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
737
จ.ส.ต. สุรศักดิ์ บุญณะ
สภ.ละงู สตูล
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
738
ส.ต.อ. กิตติพล พุดคง
สภ.ท่าฉัตรไชย ภก.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
739
ส.ต.อ. ชยุตม์ หวันนุหละ
สภ.เมืองสตูล
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
740
ส.ต.อ. ถาวร ธรรมสงฆ์
สภ.เมืองกระบี่
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
741
ส.ต.อ. ธรรมศักดิ์ หมุกแก้ว
สภ.ปลายพระยา กบ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
742
ส.ต.อ. ธีทัต รวิรัชพร
สภ.ตะกั่วทุ่ง พง.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
743
ส.ต.อ. ธีระพจน์ ช่วยบำรุง
สภ.กะทู้ ภก.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
744
ส.ต.อ. บุญฤทธิ์ สังข์งาม
สภ.ทุ่งใหญ่ นศ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
745
ส.ต.อ. รัฐกานต์ เพชรเมือง
สภ.บ้านนาสาร สฎ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
746
ส.ต.อ. อุดม คงนุ้ย
สภ.ทุ่งลุง สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
747
ส.ต.ท. วัชระ มานพพันธ์
สภ.เชิงทะเล ภก.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
748
ส.ต.ท. เชาวรัตน์ โดมูซอ
สภ.จะนะ สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
749
ส.ต.ท. วิทยา ชุมแก้ว
สภ.เทพา สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
750
ส.ต.ท. วีรศักดิ์ เรืองเพ็ง
สภ.ห้วยปลิง สงขลา
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
751
ส.ต.ต. ขันธ์จิตร นิจรัตนะ
สภ.เมืองระนอง
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
752
ส.ต.ต. ทนงศักดิ์ เพชรขาว
สภ.พุนพิน สฎ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
753
ส.ต.ต. นิติชน ชาญกัน
สภ.ฉลอง ภก.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
754
ส.ต.ต. ศุภชัย ศรีอินทร์
สภ.ทุ่งตะโก ชพ.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
755
ส.ต.ต. อนุวัฒน์ รุ่งเมือง
สภ.ท้ายเหมือง พง.
13 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555
-
756
ด.ต. อุทัย กุมลี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าชนะ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
757
ด.ต. สมพงษ์ สมสุข
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พนม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
758
ด.ต. โชคดี ศิริรัตน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสระ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
759
ด.ต. วิมล หมื่นชนะ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เคียนซา ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
760
ด.ต. สมนึก หมัดระหมาน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านตาขุน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
761
ด.ต. สมโชค นามบุตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยบุรี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
762
ด.ต. สุทัศน์ ขำแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วิภาวดี ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
763
ด.ต. ภานุวัฒน์ จันทราวรรณกุล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางมะเดื่อ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
764
ด.ต. อดิสร ละม้าย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขานิพันธ์ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
765
ส.ต.อ. วิชิต รัตนสุภา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ่อผุด ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
766
ส.ต.ท. สมปัญญา นันทภักดิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะสมุย ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
767
ส.ต.ท. วัชระ แก้วจุลกาญจน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คีรีรรัฐนิคม ภ.จว.สุราษฎร์ธานี
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
768
ด.ต. เกียรติศักดิ์ สมบูรณ์ประเสริฐ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กก.สส.ภ.จว.นศ. ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
769
ด.ต. วัชรินทร์ จันทรวิชิต
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ขนอม ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
770
ด.ต. ชาตรี ชำนาญกิจ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ถ้ำพรรณรา ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
771
ด.ต. สมเกียรติ ไกรนรา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
772
ด.ต. ศุภชาติ ราทนาพงศ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมือง น.ศ. ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
773
ด.ต. กวีพัฒน์ เกตุเกลี้ยง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมือง น.ศ. ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
774
ด.ต. ไชยวัฒน์ รักงาม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
775
ด.ต. เฉลิมศักดิ์ คงวงค์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
776
ด.ต. อำนวย สายชู
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉวาง ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
777
ด.ต. สัญญา ธรรมมัฆวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอวด ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
778
ด.ต. อนุวัช อารยาพันธ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าศาลา ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
779
ด.ต. ทวี กาญจนอุดม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพนัง ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
780
จ.ส.ต. บุญเลิศ เจริญผล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กก.สส.ภ.จว.นศ. ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
781
จ.ส.ต. คณาวุฒิ ศักยโกสิทธ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิชล ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
782
ส.ต.อ. วิชัย เรืองศรี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งสง ภ.จว.นครศรีธรรมราช
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
783
ด.ต. กสิณ น้อยขาว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองชุมพร ภ.จว.ชุมพร
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
784
ด.ต. โอภาษ อินทรมาตย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลังสวน ภ.จว.ชุมพร
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
785
ด.ต. สมคิด ยิ้มแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวี ภ.จว.ชุมพร
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
786
ด.ต. จิตวัตร กมลวิริยะวัฒน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะทิว ภ.จว.ชุมพร
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
787
ด.ต. ลออ ส้มตั้น
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละแม ภ.จว.ชุมพร
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
788
ส.ต.อ. ธนากร บุญล้ำ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พะโต๊ะ ภ.จว.ชุมพร
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
789
ส.ต.ท. ไพฑูรย์ แก้วขาว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแซะ ภ.จว.ชุมพร
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
790
จ.ส.ต. ไพศาล เหมหงศ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ถลาง ภ.จว.ภูเก็ต
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
791
ส.ต.อ. ชัยฤทธิ์ ส่งแสง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองภูเก็ต ภ.จว.ภูเก็ต
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
792
ส.ต.ท. วุฒิพงษ์ คงฤทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งทอง ภ.จว.ภูเก็ต
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
793
ส.ต.ท. พงศกร ฤทธิ์ศักดิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลอง ภ.จว.ภูเก็ต
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
794
ส.ต.ท. ปรเมษฐ์ ชัยปราณีจิตพร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กะทู้ ภ.จว.ภูเก็ต
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
795
ด.ต. นิมิต เทพมณฑา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้ำ ภ.จว.ระนอง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
796
ส.ต.อ. สุรชัย เหมาะพิชัย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมือง รน. ภ.จว.ระนอง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
797
ส.ต.ท. นฤดล สัจมาศ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองระนอง ภ.จว.ระนอง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
798
ด.ต. รณกร แดงกณิษฐ์
ผบ.หมู่ (ป.) ภ.จว.พังงา ภ.จว.พังงา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
799
ด.ต. ป้อม พิกุลกลิ่น
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพังงา ภ.จว.พังงา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
800
ด.ต. ชินโสภณ ถนัดกิจ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะกั่วป่า ภ.จว.พังงา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
801
ด.ต. ชูศักดิ์ บุตรหลำ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่ ภ.จว.กระบี่
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
802
ด.ต. สิริ ตลึงจิตร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพนม ภ.จว.กระบี่
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
803
ด.ต. เสน่ห์ สาระวารี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ่าวลึก ภ.จว.กระบี่
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
804
ด.ต. ชาญณรงค์ นิ่มโอ่
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เหนือคลอง ภ.จว.กระบี่
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
805
ด.ต. อนุสรณ์ จรคงสี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองท่อม ภ.จว.กระบี่
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
806
ด.ต. อภิเดช หนูคง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลามบ่อ ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
807
ด.ต. เรวุฒิ หวังอาลี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดใหญ่ ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
808
ด.ต. สุวิชัย ศรลอย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
809
ด.ต. ฉลอง พงศ์อารีย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมพล ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
810
ด.ต. สิทธิศักดิ์ นักการรอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กระแสสินธุ์ ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
811
ด.ต. สมชาย ศรีสุข
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
812
ด.ต. ประเทือง มงคงสิริตระกูล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโหนด ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
813
ด.ต. อุนุวัช รัตน์แก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตภูมิ ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
814
ด.ต. สุเรน บิลอะหลี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูเต่า ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
815
ด.ต. สมนึก ผ่องถวิล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาหม่อม ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
816
ด.ต. ประดิษฐ์ แคใหญ่
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระโนด ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
817
ด.ต. สิทธิชัย นรากิจ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากรอ ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
818
ด.ต. พิริยะ ทองประสิทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งตำเสา ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
819
ด.ต. สมมาศ หมัดอะดัม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปาดังเบซาร์ ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
820
จ.ส.ต. อาวุธ บัวชื่น
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
821
ส.ต.ท. ศักดิ์ดา วาระเดช
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนเนียง ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
822
ส.ต.ท. บรรชา สกุลวงศ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล่ำ ภ.จว.สงขลา
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
823
ด.ต. ฐิติพัฒน์ ชมบุญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
824
ด.ต. ปรีชา คงแก้วขาว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนขนุน ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
825
ด.ต. ประจำ คงสุวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
826
ด.ต. สุพจน์ ชูสังข์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะโหมด ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
827
ด.ต. สมยศ ชายเกตุ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กงหรา ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
828
ด.ต. ทิเบต โรจนศิลป์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าพยอม ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
829
ด.ต. ถาวร เทพจง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีบรรณพต ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
830
ด.ต. ศุภกิจ ศรีทองมา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีนครินทร์ ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
831
ด.ต. เอกวัชร ทองชั่ง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางแก้ว ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
832
ด.ต. นพดล จีนเมือง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทะเลน้อย ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
833
ด.ต. วิษณุ แก้วประสิทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพะยูน ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
834
ส.ต.อ. วศพัทธ์ ภูมี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าบอน ภ.จว.พัทลุง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
835
ด.ต. กษิดิ์เดช แท่นทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
836
ด.ต. ภาทนันย์ ทับชุม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
837
ด.ต. จิระศักดิ์ รักใหม่
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กันตัง ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
838
ด.ต. สุริยา จงทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
839
ด.ต. อำพันธ์ จันทร์เกตุ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ย่านตาขาว ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
840
ด.ต. ชัชชัย บุญเจริญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัษฎา ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
841
ด.ต. สมใจ เอ่งฉ้วน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
842
ด.ต. พรศิลป์ ชัยเพชร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาโยง ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
843
ด.ต. กฤษณะ ทองแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังวิเศษ ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
844
ด.ต. วีระพล แสงอาทิตย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หาดสำราญ ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
845
ด.ต. บุญทรง สุดาจาร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านคลองเตง ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
846
จ.ส.ต. ทวัตร ศรีสุวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา ภ.จว.ตรัง
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
847
ด.ต. ดุษดี หลีเยาว์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนกาหลง ภ.จว.สตูล
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
848
ด.ต. ว่าหลิด เอียดดี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งหว้า ภ.จว.สตูล
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
849
ด.ต. บุญธรรม หนูดำ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉลุง ภ.จว.สตูล
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
850
ด.ต. ศักดิ์ แก้วทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะนัง ภ.จว.สตูล
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
851
ด.ต. มานพ ขุนเศษ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาขาว ภ.จว.สตูล
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
852
ด.ต. การุณย์ บุญชูประภา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล ภ.จว.สตูล
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
853
จ.ส.ต. สุรศักดิ์ บุญณะ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู ภ.จว.สตูล
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
854
ด.ต. ชัยวัชร์ ชื่นนคร
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.9
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
855
ด.ต. สุนทร บุญสุด
ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.9
17 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2556
-
856
ด.ต. อดุลย์ สงวนพงษ์
ผบ.หมู่ (ปป.) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
857
ด.ต. ณรงค์ มะลิวัลย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสระ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
858
ด.ต. สาโรจน์ แก้วเพชร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไชยา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
859
ด.ต. อภิชัย พัฒนประดิษฐ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านนาสาร
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
860
ด.ต. สุชาติ นาคน้อย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าชนะ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
861
ด.ต. ธปณัฐ จันทับ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระแสง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
862
ส.ต.อ. อมรเทพ ใจซื่อ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาญจนดิษฐ์
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
863
ส.ต.ต. ปริวัฒน์ เกลี้ยงขำ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะสมุย
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
864
ส.ต.ต. บุญชัย วนวัฒนสุนทร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ่อผุด
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
865
ส.ต.ต. สุริยา ชูรินทร์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุนพิน
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
866
ส.ต.ต. จักรพงษ์ ทองมาก
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เคียนซา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
867
ส.ต.ต. พงศกร รักษา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชัยบุรี
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
868
ด.ต. อนุวัฒน์ พิเคราะห์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จุฬาภรณ์
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
869
ด.ต. ธนิต โอ่เรือง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิชล
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
870
ด.ต. พิจิตร ดำแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เฉลิมพระเกียรติ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
871
ด.ต. โยธิน แอบพล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากพนัง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
872
ด.ต. กิตติศักดิ์ เกลี้ยงเกตุ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ร่อนพิบูลย์
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
873
ด.ต. ชัยวุฒิ ไชยจันทร์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวไทร
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
874
ด.ต. ชัยยุทธ แสงเสน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลานสกา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
875
ส.ต.ต. เก่งชัย หนูนุ่ม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งสง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
876
ด.ต. สุธี มัจฉาชาญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พรหมคีรี
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
877
ด.ต. สุรัติ ปาโทสิทธิ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.การะเกด
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
878
ด.ต. พรชัย ชรอยนุช
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะเมา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
879
ด.ต. พงศธร ศรีสุขใส
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งใหญ่
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
880
ด.ต. ไพศาล ทองศรีทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พระพรหม
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
881
ด.ต. ธีระชัย ศรีอารัญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ฉวาง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
882
จ.ส.ต. วิโรจน์ ผอมนุ้ย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอวด
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
883
ส.ต.อ. อนุรักษ์ ช่วยแก้ว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางนบ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
884
ด.ต. สายํญ ขุนทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านในหูต
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
885
ด.ต. สุพร อ่อนรัตน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวี
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
886
ด.ต. สาโรจน์ สมภูเวช
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พะโต๊ะ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
887
จ.ส.ต. พิทยา โพธิ์เต็ม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หลังสวน
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
888
ด.ต. สุเมศ จันทร์โสม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากน้ำหลังสวน
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
889
จ.ส.ต. พรศักดิ์ ทัพสุวรรณ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละแม
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
890
ส.ต.อ. นราวัฒน์ บุญทองใหม่
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาสัก
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
891
ส.ต.อ. สุกฤษฎิ์ เวชกุล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
892
ส.ต.ต. ปวัต์นันท์ ฟุ้งเฟื่อง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งทอง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
893
ส.ต.ต. อนุพงศ์ พัฒนสมบัติ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชิงทะเล
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
894
ส.ต.ต. วัชระ เภาว์กู
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าฉัตรไชย
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
895
ด.ต. วีระศักดิ์ มุกดา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.อ.ปากน้ำ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
896
ส.ต.อ. เทพนิมิตร หวานสนิท
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองระนอง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
897
ส.ต.อ. อธิพงศ์ ทองทับทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คุระบุรี
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
898
ส.ต.ต. ฐิติพงศ์ เคารพธรรม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาหลัก
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
899
ส.ต.ต. ณัฐกานต์ ชุมเทพ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกกลอย
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
900
ด.ต. ปราโมทย์ ขุนบุรี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปลายพระยา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
901
ด.ต. ประวิทย์ จันทรจักษุ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลำทับ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
902
ส.ต.ต. รชฏ ชัยสงคราม
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาพนม
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
903
ส.ต.อ. ประยูร นาชัย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะลันตา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
904
ส.ต.ต. ชวกร คำเพ็ง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองกระบี่
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
905
ด.ต. วีระศักดิ์ เชาวเลิศ
ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
906
ด.ต. บัญชา ไชยชนะ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เทพา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
907
ส.ต.ต. วัชรพล คุ้มจิตต์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสงขลา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
908
ด.ต. อรรณพ ดำบัว
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะนะ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
909
ด.ต. อาจิน สุจินโณ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งตำเสา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
910
ด.ต. อุทัย เกื้อทิพย์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองแดน
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
911
จ.ส.ต. สุชาติ ยุพยงค์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สามบ่อ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
912
ด.ต. สุพัสท์ สุวรรณรัตน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คูเต่า
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
913
ด.ต. วัชชระ แท่นประมูล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปาดังเบซาร์
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
914
ด.ต. เทพชัย ปริยศิลา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คอหงส์
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
915
ด.ต. สุพจน์ แก้วเพชร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งลุง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
916
ด.ต. สมพงค์ เวชประสิทธิ์
ผบ.หมู่ (สส.) สภ.กระแสสินธุ์
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
917
ด.ต. พิภพ คงเอียง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะบ้าย้อย
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
918
ด.ต. สุภาพ ไวยโร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางกล่ำ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
919
ด.ต. มงคล รัตนมณี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิงหนคร
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
920
ด.ต. กันตพัฒน์ ประยูรสมบูรณ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองแงะ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
921
ส.ต.ต. ปิติ ชีวรุ่งโรจน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
922
จ.ส.ต. ธวัชชัย ปานคง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัตภูมิ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
923
จ.ส.ต. ปรีชา ชะนะโก
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปากรอ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
924
จ.ส.ต. อภิชัย วงษ์สกุล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโหนด
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
925
จ.ส.ต. ธวัชชัย จันทร์ศรี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คลองหอยโข่ง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
926
จ.ส.ต. จุมภฎ ศิลากุล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะท้อน
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
927
จ.ส.ต. วิษณุ จำนงน้อย
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สะเดา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
928
ด.ต. จีรพงศ์ ชลสาคร
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาชัยสน
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
929
ด.ต. ณรงค์ ทองหนู
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าพะยอม
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
930
ด.ต. ประดิษฐ์ นาจันทร์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีนครินทร์
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
931
ด.ต. อุทิศ นวลสกุล
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาขยาด
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
932
ด.ต. ประหยัด เกตุเรน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลำปำ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
933
ด.ต. ศุภักษร ใหม่อ่อน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะนางคำ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
934
จ.ส.ต. นิธิโชติ พรหมเมศ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าบอน
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
935
จ.ส.ต. พีระ สุทธิมาศ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทลุง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
936
จ.ส.ต. สิงห์ณรงค์ รงเรือง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนขนุน
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
937
ส.ต.อ. ยงยุทธ ประยูรโชค
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โคกชะงาย
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
938
ด.ต. ถนอมศักดิ์ ศรีเพ็ญ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รัษฎา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
939
ด.ต. บุญเลิศ จำปา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านคลองเต็ง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
940
ด.ต. ภิภพ รอดสุด
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปะเหลียน
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
941
ด.ต. นนท์ หาบหา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กันตัง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
942
ด.ต. วิรัฐ เพ็งลำ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยอด
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
943
ด.ต. มาลา สาเหรบ
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สิเกา
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
944
ด.ต. สานันท์ อินทวงค์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.วังวิเศษ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
945
ด.ต. ธัญญะ ทองพิทักษ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาโยง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
946
ส.ต.อ. วีรยุทธ ปิ่นทอง
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ย่านตาขาว
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
947
ส.ต.อ. นิพนธ์ บุญญาพิทักษ์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองตรัง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
948
ด.ต. ประยงค์ แซ่เจา
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าแพ
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
949
ด.ต. อับดุลฮาลีม เกปัน
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนโดน
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
950
ด.ต. ไพฑูรย์ เฉลิมพิพัฒน์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ละงู
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
951
ด.ต. ดุษดี หลีเยาว์
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ควนกาหลง
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
952
ด.ต. สุธี งะหลี
ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสตูล
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
953
ด.ต. ดนัย ศรีจันทร์งาม
ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๙
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
954
ด.ต. พนม เต็มแก้ว
ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-
955
จ.ส.ต. คทาวุธ คงสีปาน
ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.9
23 มีนาคม - 11 เมษายน 2558
-

ค้นหารายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการจราจร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ประจำปีงบประมาณ 2547 - 2558

พิมพ์ชื่อหรือนามสกุลที่ต้องการค้นหา

จำนวน
ชื่อ นามสกุล
สังกัด
ระยะเวลาอบรม
หมายเหตุ
1
ส.ต.ต.สราวุธ นาวาทอง
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
2
ส.ต.ท.วัชรินทร์ เขียวคง
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
3
ด.ต.ธำรงค์ ศิริโสภณ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
4
ส.ต.อ.ชนะ พุ่มเรืองนาม
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
5
ส.ต.อ.สุนทร มาตรกำจร
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
6
ส.ต.ท.จักรินทร์ สงแก้ว
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
7
ส.ต.ท.สุทธิ ทิศขันธ์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
8
ส.ต.ท.สรายุทธ ศรเพชร
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
9
ส.ต.อ.จักรภพ ขวัญแก้ว
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
10
ส.ต.ต.นพรัตน์ พรรณรังสี
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
11
ส.ต.ต.ยุทธจักร ทองรอด
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
12
ส.ต.ท.อำพนศรีนวล
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
13
ส.ต.ท.กฤษ์ชัย วงศ์อินทร์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
14
จ.ส.ต.สมโปรด เพ็ญจันทร์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
15
ส.ต.ท.สุทธิชัย ใสสุวรรณ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
16
ส.ต.อ.เทวินทร์ สินภิบาล
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
17
ส.ต.ท.ประสิทธิ์ เดชสถิตย์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
18
จ.ส.ต.พิเชษฐ์ อินทร์นาค
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
19
จ.ส.ต.กิตติศักดิ์ พรหมมา
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
20
ส.ต.อ.ไพทูลย์ ธรฤทธิ์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
21
ส.ต.ต.เอกพจน์ ช่วยสงค์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
22
ส.ต.ท.ธีรนันท์ อินทสมบัติ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
23
ส.ต.อ.ผจญ ฉิมวารี
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
24
ส.ต.ท.สายชล ศรีสุขใส
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
25
ส.ต.ท.ลิจา สุจจิต
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
26
ด.ต.วิญญู มั่นเรืองศรี
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
27
ด.ต.วิทยา พงศ์สกุลวงษ์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
28
ส.ต.ท.กริช วิเศษวงษา
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
29
ด.ต.ประสิทธิ์ ดอกบัว
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
30
ด.ต.สมพงศ์ บุญศรี
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
31
จ.ส.ต.โด่ง อุตระนาค
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
32
จ.ส.ต.พิสนุ นวลอนงค์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
33
ส.ต.อ.สมนึก แสงช่วย
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
34
ด.ต.สันติ สีสม
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
35
จ.ส.ต.สมหมาย ด้วงนิล
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
36
จ.ส.ต.สุนทร กฤตรัชตนันต์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
37
จ.ส.ต.สมหมาย รัตนนุกูล
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
38
จ.ส.ต.รังสรรค์ กองแก้ว
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
39
ส.ต.อ.คมสัน พูนวิวัฒน์วรกุล
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
40
ส.ต.อ.ธีระพงศ์ อาจหาญ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
41
ส.ต.อ.พิศัลย์ ขุนพรรณราย
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
42
ส.ต.อ.เสทื้อน พูลเทพ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
43
ส.ต.อ.อัครเดช ลอยลิบ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
44
ส.ต.อ.สมเจตน์ พรหมดำ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
45
ส.ต.อ.สมยศ ชูแก้ว
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
46
ส.ต.อ.ทวีศักดิ์ ธรรมมิกะกุล
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
47
ส.ต.อ.สมพร คงทอง
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
48
ส.ต.อ.ศิริพงษ์ ยะโส
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
49
ส.ต.อ.วิเชียร ณรงค์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
50
ส.ต.ท.เสถียร จันทร์ไพฑูรย์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
51
ส.ต.ท.วีระศักดิ์ เกสรา
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
52
ส.ต.ท รักชัย ชัชวาลย์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
53
ส.ต.ท.อภิชาติ แสงเงิน
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
54
ส.ต.ท.กอบชัย อมรชร
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
55
ส.ต.ท.สวาท หมัดเจริญ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
56
ส.ต.ต.ประชา ทองพรหม
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
57
ส.ต.ท.ศักดิ์ชัย จิตรภิรมย์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
58
จ.ส.ต.ชัยณรงค์ เหมทานนท์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
59
ส.ต.ท.สุรเชษฐ์ เดชา
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
60
ส.ต.ท.ธานี ขับสรา
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
61
ส.ต.อ.ทนงศักดิ์ องอาจ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
62
ด.ต.ประยงค์ กุวลัยรัตน์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
63
ส.ต.อ.เฉลิมพล ประเทียบอินทร์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
64
ส.ต.อ.เสกสรร ทองใหญ่
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
65
ส.ต.อ.พรศักดิ์ ปาประโคน
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
66
จ.ส.ต.นิยม แก้วยาว
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
67
ส.ต.ท.อนุชิต นิ่มกูล
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
68
ส.ต.อ.ชาคริต เศวตวงศ์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
69
ส.ต.ท.ธนนท์ พรหมสวัสดิ์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
70
ส.ต.อ.มีชัย จามจุรี
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
71
ส.ต.อ.ปรีชา เพ็ชรพิรุณ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
72
ด.ต.กิตติ นิหะ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
73
ด.ต.ยงยุทธ์ ฉิมมี
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
74
ด.ต.ภัทรกร บุญยรัตน์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
75
จ.ส.ต.สุรชัย กุลพัตร์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
76
ส.ต.อ.อามิดีน บิณอิสดริส
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
77
ส.ต.อ.ประสบสุข พรมมานอก
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
78
ด.ต.สว่าง ซุ้นสุวรรณ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
79
ส.ต.อ.พิภพ จุลนันท์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
80
ส.ต.ต.กฤษณะ ราชนาการ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
81
ด.ต.ธวัชย์ อินทร์วิชัย
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
82
ด.ต.สุทิน อ่อนละม้าย
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
83
ส.ต.ท.อัสริ ทองเขียว
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
84
จ.ส.ต.วั่นเพ็ญ นวลแก้ว
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
85
ส.ต.ท.สมยศ พันธ์ศักดิ์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
86
ส.ต.อ.สุราษฎร์ วังนรา
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
87
ส.ต.ต.ประวิทย์ ชูบุญส่ง
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
88
จ.ส.ต.ประจวบ สรรเสริญ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
89
ส.ต.ต.รณชัย คงพิรัตน์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
90
ส.ต.ท.ชัยพงศ์ วานิชาชีวะ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
91
ด.ต.สุชิน นันโท
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
92
ด.ต.เสน่ห์ สารพงษ์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
93
ด.ต.สมไชย เพ็ชร์ภักดิ์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
94
ส.ต.ท.เกรียงไกร คงสุข
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
95
ส.ต.อ.นฤทธิ์ ศรีทองเพ็ง
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
96
ส.ต.ท.สามารถ ทับทอง
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
97
ส.ต.ท.อนุมัติ พรหมกำเนิด
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
98
ด.ต.นาวี สิงห์ลม
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
99
จ.ส.ต.ภิรมย์ ศรีสุวรรณ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
100
ส.ต.ท.เฉลิมชัย โสทอง
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
101
ส.ต.ท.พลวัต เกตุศรัทธา
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
102
ส.ต.อ.ธัญพันธ์ สุวรรณชนะ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
103
ส.ต.ท.วีระศักดิ์ ชูกาญจนะ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
104
ส.ต.ท.เฉลียว เพชรรัตน์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
105
ส.ต.ต.สุทัศน์ สองเมือง
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
106
ส.ต.ท.สราวุธ พุทธพรอภิบาล
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
107
ส.ต.ต.อุดม เพชรรัตน์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
108
ส.ต.อ.เกษม ฉุ้นย่อง
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
109
ส.ต.อ.ทวีศักดิ์ อนันตพงษ์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
110
ส.ต.อ.ไชยา หยูจีน
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
111
ส.ต.ท.เทอดศักดิ์ ทุ่มเกตุ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
112
จ.ส.ต.สมเกียรติ ณ แก้ว
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
113
ส.ต.อ.อนันต์ คงแคล้ว
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
114
ส.ต.ท.ศุภกร ทองศักดิ์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
115
ส.ต.ท.สมชาย แก้วเขียว
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
116
จ.ส.ต.อภิชัย อิ้ววังโส
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
117
จ.ส.ต.ฤทธิ์เชษฐ์ ไพฤทธิ์
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
118
ส.ต.ต.ประสิทธิ์ อินดำ
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
119
จ.ส.ต.สมจิตร อาจกูล
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
120
ส.ต.ท.บรรเจิด นภากุล
-
29 มีนาคม -16 เมษายน 2547
-
121
ด.ต. กิตติพศ ปัญจาระ
สภ.อ. ปากพนัง
11 - 30 มีนาคม 2550
-
122
ด.ต. โกศล แก่นทอง
สภ.อ. เมืองภูเก็ต
11 - 30 มีนาคม 2550
-
123
ด.ต. ชิต นวนนิ่ม
สภ.อ. เหนือคลอง
11 - 30 มีนาคม 2550
-
124