สถิติผู้เข้าใช้ใช้งานเว็บ Since Sebtember 2005
ผู้เข้าชมขณะนี้  2  คน
4 กันยายน 2561
 
 
พล.ต.ต.ภรศักดิ์   นวนหนู
 
ผู้บังคับบัญชา
การประกันคุณภาพการศึกษา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
ข่าวประกาศการรับสมัคร
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ
บทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8
 
การปฏิบัติธรรมของ นสต.
กิจกรรมการบริจาคโลหิต
ภาพการทดอบสมรรถภาพ
การกิจประจำวัน นสต.
การฝึกยุทธวิธีจู่โจม
กิจกรรมวันตำรวจ
ภารกิจการฝึกนอกหน่วย
ภาพการฝึกอบรม นอป.2553
 
ทำเนียบรุุ่น 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุ่น 8 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 9 ร้อย 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 5 กก.รร.ภ.8
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระสุนปืน (ชนิดซ้อมยิง) สำหรับหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03/09/2561) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ จัดซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ 2561 (12/08/2561) 
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ (16/07/2561) 
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่อง แต่งกายสำหรับ นสต. ปี 2561 (15/12/2560) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย นสต. (15/12/2560) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (15/12/2560) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามฝึก(ลานฝึก) (15/12/2560) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามกีฬา(ฟุตบอล) (15/12/2560) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามยิงปืน (15/12/2560) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงอาคารรับประทานอาหาร (15/12/2560) 
GES Survey Online
 
ระบบฐานข้อมูลกำลังพล ศฝร.ภ.8
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
 
 

 

"...ภารกิจของตำรวจ คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนขอให้สังวรระวังที่จะไม่ให้ใช้อำนาจ
ในทางที่ไม่สมควร หรือเกินกว่าเหตุที่จำเป็นต้อง วางตัวในทางที่ดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
รักษาระเบียบวินัยให้เคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประชาชน และประเทศชาติอยู่เสมอ..."
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9              
แผนที่การเดินทางสู่ ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7740-5424 , 0-7740-5425 มีเนื้อที่ 59 ไร่ 3 งาน มีอาณาเขต ติดต่อ ดังนี้.-
     ทิศเหนือ    ติดหมู่บ้านจัดสรร
     ทิศใต้    ติดกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ทิศตะวันออก    ด้านหน้าศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ติดถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย
     ทิศตะวันตก   ติดกับกับสวนยางพารา
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์ของ ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
         การดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรณีกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จึงได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยที่เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความครอบครอง ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ มีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานรัฐได้โดยสะดวก ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวประกอบด้วย ข้อมูลที่ดินสาธารณประโยชน์ "ทุ่งขุนทะเล" เอกสารแสดงพิกัดและตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินสาธารณประโยชน์ หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (สำเนาเอกสารสิทธิ์)
คู่มือ แนวทางการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน
        การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
        การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทาง การจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อว่า “สมศ.”พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย.ผบ.ตร.(บร 23) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.2560 พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายปฏิบัติราชการ รวมทั้งติดตามการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรมของ ศฝร.ภ.8 โดยมี พล.ต.ต.ธีรพล คุปตานนท์ รอง ผบช.ภ.8, พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผบก.ศฝร.ภ.8 และ ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 อยู่รอรับการตรวจเยี่ยม และ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ทำการประชุมข้าราชการตำรวจทุกนาย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในการพัฒนาหน่วยตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรตำรวจด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรมของ ตร. ซึ่งภายหลังจากการประชุมมอบนโยบาย ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนนายสอบตำรวจ ณ ห้องเรียนวิชาการ อาคารเรียนรวม และได้ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจตามฝ่ายต่าง ๆ ตรวจดูสถานที่และการเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการพัฒนาหน่วยตามแนวทางดังกล่าว ก่อนเดินทางกลับในวันเดียวกัน
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลเป็นข้าราชการตำรวจ ในการจัดการศึกษาอบรมได้คำนึงถึงคุณภาพผู้ศึกษาอบรมโดยการประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนโดย การตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันวางแผนขับเคลื่อน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานต่าง ๆ และมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจมีส่วนร่วมรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ มีการถ่ายทอดและให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินการทุกกระบวนการ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา และเชื่อมั่นว่าจะผลิตตำรวจให้เป็นตำรวจมืออาชีพได้
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 มีสาระบัญญัติที่กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การตรวจสอบการฝึก นสต.ประจำปี 2560
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ตำรวจภูธรภาค 8 โดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนการฝึกอบรม โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกในส่วนของตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 คน และในส่วนของตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 100 คน ในการนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม มอบหมายให้ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้อำนวยการสถานฝึกอบรม ซึ่งภายหลังจากที่ได้ทำการฝึกอบรมมาเป็นเวลาช่วงระยะหนึ่ง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการฝึก ในท่าฝึกต่าง ๆ ตั้งแต่บุคคลท่ามือเปล่า บุคคลแถวชิด บุคคลประกอบอาวุธ ซึ่งนักเรียนนายสิบตำรวจทั้ง 3 กองร้อยได้เข้าทำการตรวจสอบการฝึกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
ประมวลภาพ การทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 1)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการทดสอบสมรรถภาพของข้าราชการตำรวจในสังกัด ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 ซึ่งได้ทำการทดสอบการวิ่งระยะทาง 2,400 เมตร ดันพื้นภายในเวลา 2 นาที ลุกนั่งภายในเวลา 2 นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีการออกกำลังกายที่ถูกต้องและได้ทราบถึงสมรรถภาพทางร่างกายของตนเอง อันก่อให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการตามโครงการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณด้านหน้าคารเรียนรวมและพื้นที่ภายในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8
กิจกรรมการออกกำลังกายของข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ศฝร.ภ.8 ขานรับนโยบายรัฐบาลจัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ สร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยมีข้าราชการตำรวจของฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคึกคัก พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู ผบก.ศฝร.ภ.8 พร้อมด้วยข้าราชการข้าราชการตำรวจในสังกัดได้ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. บริเวณลานหน้าอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ภายหลัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้รับทราบผลการประชุมนานาชาติว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ที่มีการระบุว่าในเด็กเเละผู้สูงอายุไทยมีกิจกรรมการนั่งเล่นเเท็บเล็ตเเละรับชมโทรทัศน์เป็นเวลานาน จึงกำหนดให้ทุกวันพุธ ตั้งเเต่เวลา 15.00-16.30 น.ให้ข้าราชการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ซึ่ง ศฝร.ภ.8 เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายดังกล่าว ที่เป็นประโยชน์และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมการออกกำลังกายขึ้น เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในด้านสุขภาพและการทำงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการตำรวจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคึกคัก
กิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8 และตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภากาชาดไทยโดยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวโรกาส "วันแม่แห่งชาติ" ณ บริเวณพื้นที่ใต้อาคารเรียนรวม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดและนักเรียนนายสิบตำรวจ ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2559 นับเป็นมหามงคลยิ่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นการ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่เหล่า ศฝร.ภ.8 นำโดย พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดและนักเรียนนายสิบตำรวจได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนชัยถวายพระพร ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ในวันที่ 12 ส.ค.2559 เวลา 19.19 น.
ประมวลภาพการจบหลักสูตรการฝึกอบรมของ นสต.ประจำปี 2558 (นสต.รุ่นที่ 7) ณ ศฝร.ภ.8

ตามที่ ตร.ได้มอบหมายให้ ศฝร.ภ.8 ทำการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2558 สายป้องกันปราบปราม จำนวนทั้งสิ้น 250 นาย ประกอบด้วย ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในส่วนของ ภ.8 จำนวน 150 นาย ในส่วนของ ภ.9 จำนวน 100 นาย แบ่งการฝึกอบรมเป็น 5 กองร้อย ซึ่งทำการฝึกเป็นระยะเวลา 1 ปี (ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.2558 - 31 พ.ค.2559) โดยในวันที่ 31 พ.ค.2559) ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรมของหลักสูตรดังกล่าว ศฝร.ภ.8 กำหนดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ นสต.ที่ผ่านการฝึกอบรมทุกนาย โดยมี พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ภ.8 เข้าร่วมในพิธี ตลอดถึงผู้มีเกียรติและญาติ ๆ ของ นสต.ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นสต.ที่จบหลักสูตรได้รับการแต่งตั้งยศเป็น ส.ต.ต.และเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในสังกัด ภ.8 และสังกัด ภ.9 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2559 เป็นต้นไป

ประมวลภาพ นสต.ประจำปี 2558 (นสต.รุ่นที่ 7)ที่สำเร็จการฝึกอบรม เลือกตำแหน่ง ณ ศฝร.ภ.8
ตามที่ สกพ. ได้การกำหนดวันเลือกตำแหน่งและแนวทางการการแต่งตั้ง นสต.ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งได้มอบหมายให้ ศฝร.ภ.8 จัดให้มีการเลือกตำแหน่งของ นสต. ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นั้น และเมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2558 ศฝร.ภ.8 ได้ดำเนินการให้ นสต.ทั้งในส่วนของ ภ.8 และ ภ.9 จำนวนทั้งสิ้น 249 นาย ซึ่งรับการฝึกอบรมมาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2557 และสำเร็จการฝึกอบรมในวันที่ 31 พ.ค.2558 เข้าเลือกตำแแหน่งตามลำดับที่สอบได้ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัด ภ.8 และ ภ.9 โดยมีผู้บังคับบัญชาของ ศฝร.ภ.8 และผู้แทนของ ภ.จว.ต่าง ๆ ในสังกัด ภ.8 และ ภ.9 เข้าร่วมสังเกตุการณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศฝร.ภ.8
การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศเป็นสัญญาบัตร ประจำปี 2558
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ตามอนุมัติ ตร.ลง 25 พ.ย.2558 ท้ายหนังสือ บช.ศ.ด่วนที่สุด ที่ 0034.222/3736 ลง 24 พ.ย.2558 มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 8 ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรจนถึง ยศ ร.ต.อ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าฝึกอบรมเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในส่วนของ ภ.8 และ ภ.9 สายป้องกันปราบปรามและสายสืบสวน จำนวนทั้งสิ้น 137 นาย ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.2558 ถึงวันที่ 4 มี.ค.2559 ซึ่ง ศฝร.ภ.8 ได้เริ่มการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค..2558 เป็นต้นมา โดยในวันที่ 4 มี.ค.2559 ศฝร.ภ.8 ได้กำหนดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ศฝร.ภ.8 โดยมี พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 8 มกราคม 2559 ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ด้วยในวันที่ 9 ม.ค.2559 ซึ่งเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน ม.ค.และเป็นวันเด็กแห่งชาติ ศฝร.ภ.8 โดย พล.ต.ต.สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็ก โดยเฉพาะบุตรหลานของข้าราชการตำรวจในสังกัด จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กขึ้น ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ในวันศุกร์ที่ 8 ม.ค.2559 ซึ่ง ศฝร.ภ.8 รับการสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดถึงของขวัญและอุปกรณ์การละเล่นสำหรับเด็กเป็นจำนวนมาก จากข้าราชการตำรวจในสังกัด และจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาคราชการและเอกชน
"CQB" Close Quarter Battle: หลักปฏิบัติในการเข้าอาคาร อัตลักษณ์ ศฝร.ภ.8
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นหน่วยฝึกอบรมทั้งจากบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ และทั้งจากบุคคลภายในที่เป็นข้าราชการตำรวจอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจฝ่ายใด ทั้งสัญญาบัตรและชั้นประทวน ในหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย ตลอดถึงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านยุทธวิธีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นจะต้องเรียนรู้ให้ทันความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน จุดแข็งด้านการฝึกของหน่วยฝึกแห่งนี้ จึงได้กำหนดให้การฝึกเทคนิคและยุทธวิธีการปฏิบัติการตอบโต้แบบฉับพลัน (จู่โจม) (หรือ "CQB" Close Quarter Battle: หลักปฏิบัติในการเข้าอาคาร เป็นอัตลักษณ์ของหน่วย โดยได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ด้วยครูฝึกมีประสบการณ์ด้านการฝึกและผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง โดยส่งบุคลากรของหน่วยเข้ามาหาความรู้ ฝึกทบทวนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ
การสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติในการเตรียมพร้อมของข้าราชการตำรวจ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตามที่กองบัญชาการศึกษาได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น i-edupol เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ จีน เมียนมาและเวียดนาม) ด้วยตนเอง โดยสามารถใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต ซึ่ง ตร.ได้เล็งเห็นความสำคัญและเห็นว่าเป็นระบบที่ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของข้าราชการตำรวจ จึงให้หน่วยต่าง ๆ กำชับให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเข้าไปศึกษาเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานบริการ ป้องกันปราบปราม สืบสวน สอบสวนและจราจร โดย ศฝร.ภ.8 เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 นาฬิกาเป็นต้นไป ได้มีตัวแทนข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานต่าง ๆ ของ ภ.8 เข้าร่วมสัมมนาศึกษาเรียนรู้ิการติดตั้งและการใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ศฝร.ภ.8 โดยจะต้องนำไปถ่ายทอดขยายผลให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตนเอง สามารถเข้าไปใช้งานอย่างทั่วถึงกันทุกนายตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป
ดาวน์โหลดไฟล์การสัมมนา Download

หนังสือรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูภาพขยายใหญ่
ตามที่กองบัญชาการศึกษา ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับ ศฝร.ภ.8 ได้ศึกษาข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์ การเยี่ยมชมสถานที่และการประเมินตามตัวบ่งชี้ และเ้กณฑ์คุณภาพของ ตร. ระหว่างวันที่ 20 - 21 ก.พ.2556 โดยประเมินตามสภาพความเป็นจริง ซึ่ง บช.ศ.ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยได้ออกหนังสือสำคัญให้แก่ ศฝร.ภ.8 ว่าเป็นหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายในของ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในระดับ ดีี
หนังสือรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูภาพขยายใหญ่
ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. เข้าประเมินคุณภาพการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับสถาบันของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โดยคณะกรรมการประเมินได้เข้าประเมินสถานศึกษาระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงได้ออกหนังสือรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2557 จนถึงรอบการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานในคราวต่อไป ซึ่งจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงาน (Big Cleaning Day)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ตามนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร.ด้านสถานที่ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี นั้น ในส่วนของ ศฝร.ภ.8 ก็ได้กำหนดให้มีกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงาน (Big Cleaning Day) ขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งล่าสุดได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันพุธที่ 24 ธ.ค.2557 เวลา 14.00 น. โดยมี พล.ต.ต.สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ ผบก.ศฝร.ภ.8 ตลอดถึงข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจในสังกัดทุกนาย ร่วมกิจกรรมทั่วบริเวณ ทั้งสถานที่ทำงาน บ้านพักของทางราชการอย่างพร้อมเพรียงกัน
โครงการพัฒนาบุคลากรในหน่วย (หลักสูตรหารใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน)
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้กำหนดจัดการอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรในหน่วย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในองค์กรที่มีการนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในหลากหลายรูปแบบมาใช้ และเป็นการตอบสนองแผนและนโยบายของหน่วย พร้อมการวัดสมรรถนะของบุคลากรผู้เข้ารับการอบรม การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ บุคลากรของหน่วยเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งได้ดำเนินการฝึกอบรมในทุกวันพุธ ตั้้งแตเวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00 ณ ศูนย์การเรียนรู้ ศฝร.ภ.8 โดยเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่่วันที่ 4 มิถุนายน - 10 กันยายน 2557 มีข้าราชการตำรวจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 156 นาย
การฝึกอบรมโครงการภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ
กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้กำหนดจัดการอบรมโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดฝึกอบรมเป็นระยะเวลา 20 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ระยะเวลา ในวันพฤหัสบดีต่อเนื่องกัน ตั้้งแตเวลา 09.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00 โดยเริ่มระยะที่ 1 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ระยะที่ 2 วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 และระยะที่ 3 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 201 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษท้ังจากข้าราชการตำรวจภายในหน่วยเองและอาจารย์จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี มีข้าราชการตำรวจทุกนายเข้าร่วมโครงการ
คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คณะทำงานติดตามและประเมินผลการศึกษาอบรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จึงได้จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาอบรมของ ครู-อาจารย์ และนำไปใช้ในการจัดการการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม,มีการจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้รับการศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด
ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภุธรภาค 8
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 มีหน้าที่ในการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการตำรวจทุกสายงาน บริการทางวิชาการ ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และบุคคลภายนอกที่สนใจให้มีคุณภาพ การประกันคุณภาพศึกษาจะเเป็นตัวกำหนดให้มีการพัฒนนาคุณภาพและมาตรฐานของหน่วยฝึกอบรม การบริการทางวิชาการเป็นส่วนสำคัญที่ครูอาจารย์ ครูฝึกหรือบุคลากรภายในหน่วยต้องดำเนินการ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในองค์กรให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ได้ และต้องมีการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรมสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงาน ซึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคลากร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้คนในหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจ สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งให้หน่วยงานมีความสามารถในการแข่งขันได้
ประมวลภาพภารกิจเคารพธงชาติและบรรยากาศในห้องเรียนของ นสต.ศฝร.ภ.8
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ภารกิจประจำวันของ นสต.และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของ ศฝร.ภ.8 ถือเป็นภารกิจประจำทีุ่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องถือปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน ตั้งแต่เริ่มตื่นนอนในเวลา 05.00 น.จนกระทั่งถึงเวลา 21.00 น.ของแต่ละวัน นอกจากภารกิจการฝึกอบรมทางด้านวิชาการแล้ว ภารกิจอื่น ๆ ได้แก่ การเคารพธงชาติ การดูแลความสะอาดส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่เวรยาม การทำประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่หน่วยงานและสังคม เป็นต้น ก็เป็นภารกิจที่ นสต.ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลาย ๆ ด้าน ให้เหมาะกับการเป็นข้าราชการตำรวจที่ดีต่อไป
ภารกิจการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้วยชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี ได้จัดให้มีการแข่งขันจักรยานทางไกลขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การแข่งขันจักรยานเพื่อการกีฬา โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 13.00 น. ณ บริเวณเกาะลำพู อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี ซึ่งในการนี้ทางชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานีได้ขอรับการสนับสนุนนักเรียนนายสิบตำรวจ จากศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 40 นาย เืพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยกรรมการตัดสินร่วมกับคณะกรรมการของทางชมรม ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ต่อหน่วยงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423-5 Fax 0-7740-5423, 0-7740-5425