สถิติผู้เข้าใช้ใช้งานเว็บ Since Sebtember 2005
ผู้เข้าชมขณะนี้  3  คน
20 ตุลาคม 2563
 
 
พล.ต.ต.พีรยุทธ  การะเจดีย์
 
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ
งานวิจัยและบทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8
 
การปฏิบัติธรรมของ นสต.
กิจกรรมการบริจาคโลหิต
ภาพการทดอบสมรรถภาพ
การกิจประจำวัน นสต.
การฝึกยุทธวิธีจู่โจม
กิจกรรมวันตำรวจ
ภารกิจการฝึกนอกหน่วย
 
ทำเนียบรุุ่น 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุ่น 8 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 9 ร้อย 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 5 กก.รร.ภ.8
 
ตัวบ่งชี้ที่ 14
GES Survey Online
 
 
 
 
"...ภารกิจของตำรวจ คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนขอให้สังวรระวังที่จะไม่ให้ใช้อำนาจ
ในทางที่ไม่สมควร หรือเกินกว่าเหตุที่จำเป็นต้อง วางตัวในทางที่ดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
รักษาระเบียบวินัยให้เคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประชาชน และประเทศชาติอยู่เสมอ..."
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9              
   ด้วย บช.ศ.โดย ว.ตร.จะเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 9 พ.ย. 2563 - 9 เม.ย.2564 จำนวน 66 คน ผุ้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ยศ ร.ต.อ.ที่ีสมัครใจและมีคูณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในส่วนของตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับการจัดสรรโควตา จำนวน 2 คน ซึ่งเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ โดยมีกำหนดการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
      1.ประกาศรายชื่อให้เข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 20 ต.ค.2563
      2.สอบข้อเขียน วันที่ 28 ต.ค.2563
      3.ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ วันที่ 4 พ.ย.2563
      คุณสมบัติหลักสูตร ฝอ.ตร.
      ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียน
      เกณฑ์การตัดสินและการประมวลผล
      วิชาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก สำหรับผู้สนใจเรียนรู้ด้วยตนเอง
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครใจให้เข้าสอบคัดเลือก วันเวลาและสถานที่สอบ ในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยวิธีการสอบ หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
        
 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ       การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (5 สายงาน)
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตํารวจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติงาน ป้องกันปราบปราม) ตามความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมุ่งผลิตนักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน ให้เป็นผู้มีความรู้......ดูเพิ่มเติม   การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 สายงาน ได้แก่ หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน หลักสูตรการสืบสวน หลักสูตรการจราจร หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ให้มีความรู้ ความสามารถ รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ........ดูเพิ่มเติม
 นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
ตามที่ตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 200 คนมารายงานตัวเข้าทำสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน และเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2562 ได้เปิดการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ระยะการฝึกอบรม 18 เดือน......ดูเพิ่มเติม  
        
 หลักสูตรสารวัตร    หลักสูตร กดต.
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นส่วนราชการหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนกองบัญชาการศึกษาและวิทยาลัยการตำรวจ เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.......ดูเพิ่มเติม
 
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) การฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะในสายงานเดิม ที่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติอยู่ในหน่วย อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากร........ดูเพิ่มเติม
        
 ผบก.มอบหน้ากากอนามัย    พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น รอง ผบช.ภ.8 ตรวจเยี่ยม ศฝร.ภ.8
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนท์ ผบก.ศฝร.ภ.8 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 เป็นตัวแทนในการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ด้วยความรักและห่วงใยป้องกันภัย COVID 19 โดยมีตัวแทนแต่ละแผนกงาน ประกอบด้วยกลุ่มงานอาจารย์, ฝ่ายบริการการศึกษา, ฝ่ายอำนวยการ , ฝ่ายปกครองและการฝึกเป็นตัวแทนรับมอบ........ดูเพิ่มเติม  
วันอังคารที่ 26 พ.ค.2563 พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น รอง ผบช.ภ.8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.8 โดยมี พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 และ ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 อยู่รอรับการตรวจเยี่ยม........ดูเพิ่มเติม
        
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563    ภารกิจตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 นำข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายในสังักด ศฝร.ภ.8 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี..........ดูเพิ่มเติม  
ศฝร.ภ.8 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดย พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ ผบก.ศฝร.ภ.8 , พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.8 ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ ศฝร.ภ.8 และบริเวณอาคารบ้านพัก โดยพร้อมเพรียงกัน........ดูเพิ่มเติม
 ภารกิจการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ    กิจกรรมการบริจาคโลหิต
การรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เป็นภารกิจที่ ศฝร.ภ.8 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้รับผิดชอบและดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสายงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานป้องกันปราบปราม (หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ) ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของ ศฝร.ภ.8..........ดูเพิ่มเติม  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.8 นักเรียนนายสิบตำรวจทยอยมาเข้าแถว เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ..........ดูเพิ่มเติม
 ลงแถวเคารพธงชาติ กล่าวบทปลงใจและอุดมคติตำรวจ    การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8
ข้าราชการตำรวจในสัังกัด ศฝร.ภ.8 ร่วมใจกันลงแถวในตอนเช้า เวลา 08.00 น. ทุก ๆ วันพฤหัสบดี เพื่อเคารพธงชาติ กล่าวบทปลงใจและอุดมคติตำรวจ และรับฟังข้อราชการต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ..........ดูเพิ่มเติม   สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในด้านสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ........ดูเพิ่มเติม
 มาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ก่อให้เกิดโรค Covid-19     ธงชัยเฉลิมพลประจำกอง ศฝร.ภ.8
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายใน ศฝร.ภ.8 ทางหน่วยได้คำนึงถึงความสำคัญความปลอดภัยของบุคลากรตลอดถึงผู้มาติดต่อราชการ โดยมีมาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ก่อให้เกิดโรค Covid-19 ตั้งแต่เข้าและออกจาก ศฝร.ภ.8 มีเจ้าหน้าที่และบริการจุดคัดกรองทำการตรวจวัดไข้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดถึงผู้มาติดต่อราชการทุกท่านได้รับการตรวจเบื้องต้น..........ดูเพิ่มเติม   ธงชัยประจำหน่วยตำรวจ คือธงซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญประจำหน่วยกำลังของตำรวจหน่วยต่างๆ โดยมีลักษณะ การได้มา และมีความสำคัญ เช่นเดียวกับธงไชยเฉลิมพลประจำหน่วยทหาร ซึ่งถือเป็นเสมือนเครื่องหมายแทนชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทั้งหลาย ได้ยึดเหนี่ยวเคารพเป็นมิ่งขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ........ดูเพิ่มเติม
 กิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563 ของ ศฝร.ภ.8  
วันตำรวจ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 โดยเป็นวันประกาศรวม กรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจซึ่งภายหลัง ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมตำรวจจึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธี วันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.อ. หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ..........ดูเพิ่มเติม      
        
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563........รายละเอียดเพิ่มเติม   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จัดการศึกษาในลักษระการศึกษษเฉพาะทาง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลเป็นข้าราชการตำรวจ ในการจัดการศึกษาอบรม ได้คำนึงถึงคุณภาพของผู้ศึกษาอบรม โดยการประกันคุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนโดยการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันวางแผน ปรับปรุงแก้ไข.......ดูเพิ่มเติม 
        
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
        
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกอบรม จำนวน 14 ราย โดยวิธีคัดเลือก (29/06/2563)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อกระสุนปืน (ซ้อมยิง) สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 12) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก (14/05/2563)       
ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1/05/2563)       
ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 12) โดยวิธีคัดเลือก(24/04/2563)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ วัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก(16/04/2563)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (09/04/2563)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(09/04/2563)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(31/03/2563)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บ้านพักระดับผู้บังคับการ ถึงรองผู้บัญชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8(27/03/2563)      
ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22/11/2562)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อกระสุนปืนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22/11/2562)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการตัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ฯ โครงการจัดซื้อกระสุนปืนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก (19/04/2562)       
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีการคัดเลือก(21/02/2562)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการตัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ฯ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11/02/2562)       
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องนอนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร Local CAT โดยวิธีคัดเลือก (25/01/2562)   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการตัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ฯ โครงการจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร Local CAT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (18/01/2562)    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระสุนปืน (ชนิดซ้อมยิง) สำหรับหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03/09/2561)     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ จัดซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ 2561 (12/08/2561)      
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ (16/07/2561)      
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่อง แต่งกายสำหรับ นสต. ปี 2561 (15/12/2560)    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย นสต. (15/12/2560)      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (15/12/2560)      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามฝึก(ลานฝึก) (15/12/2560)      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามกีฬา(ฟุตบอล) (15/12/2560)    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามยิงปืน (15/12/2560)     
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423-5 Fax 0-7740-5423, 0-7740-5425