สถิติผู้เข้าใช้ใช้งานเว็บ Since Sebtember 2005
ผู้เข้าชมขณะนี้  3  คน
27 พฤษภาคม 2563
 
 
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์   บุญยืนอนนต์
 
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ
งานวิจัยและบทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8
 
การปฏิบัติธรรมของ นสต.
กิจกรรมการบริจาคโลหิต
ภาพการทดอบสมรรถภาพ
การกิจประจำวัน นสต.
การฝึกยุทธวิธีจู่โจม
กิจกรรมวันตำรวจ
ภารกิจการฝึกนอกหน่วย
 
ทำเนียบรุุ่น 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุ่น 8 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 9 ร้อย 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 5 กก.รร.ภ.8
 
ตัวบ่งชี้ที่ 14
GES Survey Online
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...ภารกิจของตำรวจ คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนขอให้สังวรระวังที่จะไม่ให้ใช้อำนาจ
ในทางที่ไม่สมควร หรือเกินกว่าเหตุที่จำเป็นต้อง วางตัวในทางที่ดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
รักษาระเบียบวินัยให้เคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประชาชน และประเทศชาติอยู่เสมอ..."
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9              
   เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8     
   เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8     
        สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ จำนวน 100 อัตรา ตำแหน่ง ผู้บังคับหมุ่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งฃาติ โดยได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 8 รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้สมัคร ที่สมัครใจเลือกนั่งสอบในหน่วยสอบตำรวจภูธรภาค 8

   คุณสมบัติเบื้องต้น
     1.เป็นบุคคลภายนอก เพศ ชาย/หญิง
     2.วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า
     3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
     4.เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
     5.และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด

   กำหนดการที่เกี่ยวข้อง
     1.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน และสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 9 มีนาคม 2563
     2.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคารและห้องสอบ วันที่ 14 มีนาคม 2563
     3.สอบข้อเขียน วันที่ 15 มีนาคม 2563
 
        ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียนในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก
        ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2563
        (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ ในส่วนที่ตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน
    
        ตำรวจภูธรภาค 8 เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 476 อัตรา

     คุณสมบัติเบื้องต้น
     1.ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสูงสุด
     2.เป็นบุคคลภายนอก เพศ ชาย
     3.วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า
     4.อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
     5.ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
     6.และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด
    กำหนดการรับสมัคร
     1.ประกาศรับสมัครฯ วันที่ 25-29 ตุลาคม 2562
     2.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562
     3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน และสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 3 ธันวาคม 2562
     4.สอบข้อเขียน วันที่ 10 ธันวาคม 2562
     5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 17 ธันวาคม 2562
     6.ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 22 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563
     7.ประกาศผลการตรวจร่างกาย(เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) วันที่ 13 มกราคม 2563
     8.ประกาศรายชื่อได้รับการคัดเลือก/ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง วันที่ 27 มกราคม 2563
     9.เข้ารับการฝึกอบรม 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 กรกฎาคม 2564 

 

ประกาศตำรวจภูธรภาค 8
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมข้อความของประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนสิบตำรวจ พ.ศ.2562
   
        
 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ       การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (5 สายงาน)
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตํารวจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติงาน ป้องกันปราบปราม) ตามความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมุ่งผลิตนักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน ให้เป็นผู้มีความรู้......ดูเพิ่มเติม   การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 สายงาน ได้แก่ หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน หลักสูตรการสืบสวน หลักสูตรการจราจร หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ให้มีความรู้ ความสามารถ รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ........ดูเพิ่มเติม
 นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
ตามที่ตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 200 คนมารายงานตัวเข้าทำสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน และเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2562 ได้เปิดการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ระยะการฝึกอบรม 18 เดือน......ดูเพิ่มเติม  
        
 หลักสูตรสารวัตร    หลักสูตร กดต.
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นส่วนราชการหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนกองบัญชาการศึกษาและวิทยาลัยการตำรวจ เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.......ดูเพิ่มเติม
 
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) การฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะในสายงานเดิม ที่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติอยู่ในหน่วย อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากร........ดูเพิ่มเติม
        
 ผบก.มอบหน้ากากอนามัย    พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น รอง ผบช.ภ.8 ตรวจเยี่ยม ศฝร.ภ.8
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนท์ ผบก.ศฝร.ภ.8 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 เป็นตัวแทนในการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ด้วยความรักและห่วงใยป้องกันภัย COVID 19 โดยมีตัวแทนแต่ละแผนกงาน ประกอบด้วยกลุ่มงานอาจารย์, ฝ่ายบริการการศึกษา, ฝ่ายอำนวยการ , ฝ่ายปกครองและการฝึกเป็นตัวแทนรับมอบ........ดูเพิ่มเติม  
วันอังคารที่ 26 พ.ค.2563 พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น รอง ผบช.ภ.8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.8 โดยมี พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 และ ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 อยู่รอรับการตรวจเยี่ยม........ดูเพิ่มเติม
        
 ภารกิจการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ    ภารกิจตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
การรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เป็นภารกิจที่ ศฝร.ภ.8 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้รับผิดชอบและดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสายงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานป้องกันปราบปราม (หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ) ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของ ศฝร.ภ.8..........ดูเพิ่มเติม  
ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 นำโดย ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้ร่วมกันทำความดีถวายในหลวง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีเกิดความสัมพันธ์คนในชุมชน รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมให้ผู้อื่นมีจิตอาสา โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์........ดูเพิ่มเติม
 ลงแถวเคารพธงชาติ กล่าวบทปลงใจและอุดมคติตำรวจ    กิจกรรมการบริจาคโลหิต
ข้าราชการตำรวจในสัังกัด ศฝร.ภ.8 ร่วมใจกันลงแถวในตอนเช้า เวลา 08.00 น. ทุก ๆ วันพฤหัสบดี เพื่อเคารพธงชาติ กล่าวบทปลงใจและอุดมคติตำรวจ และรับฟังข้อราชการต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ..........ดูเพิ่มเติม  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.8 นักเรียนนายสิบตำรวจทยอยมาเข้าแถว เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ..........ดูเพิ่มเติม
 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 ได้เข้าร่วมพิธี อันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณศาลหลักเมือง ........ดูเพิ่มเติม   สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในด้านสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ........ดูเพิ่มเติม
        
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561........รายละเอียดเพิ่มเติม   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จัดการศึกษาในลักษระการศึกษษเฉพาะทาง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลเป็นข้าราชการตำรวจ ในการจัดการศึกษาอบรม ได้คำนึงถึงคุณภาพของผู้ศึกษาอบรม โดยการประกันคุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนโดยการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันวางแผน ปรับปรุงแก้ไข.......ดูเพิ่มเติม 
        
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
        
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ จัดซื้อกระสุนปืน (ซ้อมยิง) สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 12) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก (14/05/2563)
      
ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1/05/2563)       
ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 12) โดยวิธีคัดเลือก(24/04/2563)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ วัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก(16/04/2563)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (09/04/2563)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(09/04/2563)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับผู้บังคับการถึงรองผู้บัญชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(31/03/2563)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง บ้านพักระดับผู้บังคับการ ถึงรองผู้บัญชาการ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8(27/03/2563)      
ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22/11/2562)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อกระสุนปืนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22/11/2562)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการตัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ฯ โครงการจัดซื้อกระสุนปืนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก (19/04/2562)       
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีการคัดเลือก(21/02/2562)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการตัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ฯ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11/02/2562)       
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องนอนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร Local CAT โดยวิธีคัดเลือก (25/01/2562)   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการตัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ฯ โครงการจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร Local CAT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (18/01/2562)    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระสุนปืน (ชนิดซ้อมยิง) สำหรับหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03/09/2561)     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ จัดซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ 2561 (12/08/2561)      
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ (16/07/2561)      
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่อง แต่งกายสำหรับ นสต. ปี 2561 (15/12/2560)    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย นสต. (15/12/2560)      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (15/12/2560)      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามฝึก(ลานฝึก) (15/12/2560)      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามกีฬา(ฟุตบอล) (15/12/2560)    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามยิงปืน (15/12/2560)     
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423-5 Fax 0-7740-5423, 0-7740-5425