สถิติผู้เข้าใช้ใช้งานเว็บ Since Sebtember 2005
ผู้เข้าชมขณะนี้  2  คน
27 มกราคม 2563
 
 
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์   บุญยืนอนนต์
 
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ
งานวิจัยและบทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8
 
การปฏิบัติธรรมของ นสต.
กิจกรรมการบริจาคโลหิต
ภาพการทดอบสมรรถภาพ
การกิจประจำวัน นสต.
การฝึกยุทธวิธีจู่โจม
กิจกรรมวันตำรวจ
ภารกิจการฝึกนอกหน่วย
 
ทำเนียบรุุ่น 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุ่น 8 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 9 ร้อย 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 5 กก.รร.ภ.8
 
ตัวบ่งชี้ที่ 14
GES Survey Online
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"...ภารกิจของตำรวจ คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนขอให้สังวรระวังที่จะไม่ให้ใช้อำนาจ
ในทางที่ไม่สมควร หรือเกินกว่าเหตุที่จำเป็นต้อง วางตัวในทางที่ดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
รักษาระเบียบวินัยให้เคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประชาชน และประเทศชาติอยู่เสมอ..."
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9              
   เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8     
   เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8     
        ตำรวจภูธรภาค 8 เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 476 อัตรา

     คุณสมบัติเบื้องต้น
     1.ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสูงสุด
     2.เป็นบุคคลภายนอก เพศ ชาย
     3.วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า
     4.อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินยี่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
     5.ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
     6.และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด
    กำหนดการรับสมัคร
     1.ประกาศรับสมัครฯ วันที่ 25-29 ตุลาคม 2562
     2.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562
     3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน และสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 3 ธันวาคม 2562
     4.สอบข้อเขียน วันที่ 10 ธันวาคม 2562
     5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 17 ธันวาคม 2562
     6.ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 22 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563
     7.ประกาศผลการตรวจร่างกาย(เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) วันที่ 13 มกราคม 2563
     8.ประกาศรายชื่อได้รับการคัดเลือก/ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง วันที่ 27 มกราคม 2563
     9.เข้ารับการฝึกอบรม 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 กรกฎาคม 2564 

 

        ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนสิบตำรวจ พ.ศ.2562   
        สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 จำนวน 350 อัตรา ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 8 รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้สมัครในกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ที่สมัครใจเลือกนั่งสอบในหน่วยสอบตำรวจภูธรภาค 8

   คุณสมบัติเบื้องต้น
     1.เป็นบุคคลภายนอก เพศ ชาย/หญิง
     2.วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช.หรือเทียบเท่า
     3.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
     4.เพศชาย ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม.และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
     5.และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด

 

   กำหนดการรับสมัคร
     1.ประกาศรับสมัครฯ วันที่ 22-29 กรกฎาคม 2562
     2.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น วันที่ 30 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2562
     3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน และสถานที่สอบข้อเขียน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
     4.สอบข้อเขียน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
     5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 3 ธันวาคม 2562
     6.ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 13-23 ธันวาคม 2562
     7.ประกาศผลการตรวจร่างกาย(เฉพาะผู้ไม่ผ่าน) วันที่ 27 ธันวาคม 2562
     8.ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้/ผู้สอบแข่งขันได้สำรอง วันที่ 28 มกราคม 2563
     9.ผู้สอบแข่งขันได้ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  
        ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคารและห้องสอบ/แถวสอบ ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
      หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2562 (สายอำนวยการและสนับสนุน)
   
        สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 จำนวน 320 อัตรา โดยได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 8 รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้สมัคร ที่สมัครใจเลือกนั่งสอบในหน่วยสอบตำรวจภูธรภาค 8 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

   กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรี สาขาต่าง ๆ (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน)
     1.รองสารวัตร (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน) จำนวน 50 อัตรา
     2.รองสารวัตร (ปฏิบัติหน้าที่ด้านแผนงานและวิเคราะห์งานบุคคล) จำนวน 20 อัตรา
     3.รองสารวัตร (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 220 อัตรา
   กลุ่มผู้ไม่มีวุฒิปริญญาตรี (จ.ส.ต.-ด.ต.)
     รองสารวัตร (ปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการ) จำนวน 30 อัตรา

   กำหนดการรับสมัคร
     1.ประกาศรับสมัครฯ วันที่ 13-19 สิงหาคม 2562
     2.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2562
     3.สอบข้อเขียน วันที่ 12 มกราคม 2563
     4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 24 มีนาคม 2563 
        ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม
      เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 ในส่วนที่ตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน
   
        สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่าง ๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 จำนวน 145 อัตรา โดยได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 8 รับผิดชอบดำเนินการจัดสอบข้อเขียนสำหรับผู้สมัคร ที่สมัครใจเลือกนั่งสอบในหน่วยสอบตำรวจภูธรภาค 8 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

     1.กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ ตำแหน่ง รองสารวัตรกลุ่มงานเทคนิค (ทำหน้าที่ประมวลผล) ในหน่วยงานต่าง ๆ สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา
     2.กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิจัยการศึกษา สถิติการศึกษา การวัดผลและประเมินผลการศึกษา พัฒนาหลักสูตร พัฒนาการศึกษา บริหารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา การวัดผลการศึกษา การอุดมศึกษา อุตสาหกรรมการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์หรือวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ตำแหน่ง รองสารวัตรกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่บริการการศึกษา) ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 5 อัตรา
     3.กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ ตำแหน่ง รองสารวัตรกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน) ในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 20 อัตรา
     4. กลุ่มผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ ตำแหน่ง รองสารวัตรกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านบัญชี) ในหน่วยงานต่าง ๆ สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 20 อัตรา

   กำหนดการรับสมัคร
     1.ประกาศรับสมัครฯ วันที่ 13-19 สิงหาคม 2562
     2.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น วันที่ 22 สิงหาคม - 11 กันยายน 2562
     3.สอบข้อเขียน วันที่ 12 มกราคม 2563
     4.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 24 มีนาคม 2563 
        ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ
      และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2562 ในส่วนที่ตำรวจภูธร ภาค ๘ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน
   
        
 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ       การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (5 สายงาน)
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตํารวจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติงาน ป้องกันปราบปราม) ตามความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมุ่งผลิตนักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน ให้เป็นผู้มีความรู้......ดูเพิ่มเติม   การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 สายงาน ได้แก่ หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน หลักสูตรการสืบสวน หลักสูตรการจราจร หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ให้มีความรู้ ความสามารถ รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ........ดูเพิ่มเติม
 นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562      
ตามที่ตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 200 คนมารายงานตัวเข้าทำสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน และเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2562 ได้เปิดการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ระยะการฝึกอบรม 18 เดือน......ดูเพิ่มเติม  
        
 หลักสูตรสารวัตร    หลักสูตร กดต.
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นส่วนราชการหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนกองบัญชาการศึกษาและวิทยาลัยการตำรวจ เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.......ดูเพิ่มเติม
 
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) การฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะในสายงานเดิม ที่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติอยู่ในหน่วย อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากร........ดูเพิ่มเติม
        
 ผบก.เดินทางมารับตำแหน่งใหม่    ผบก.ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในสังกัด
ตามมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งระดับผู้บังคับการ ถึง จเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วาระประจำปี 2561 ประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่ง ที่ 561/2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน โดยได้แต่งตั้งให้ พล.ต.ต.สนธิชัย อาวุฒนกุลเทพ ผบก.ภ.จว.ชุมพร........ดูเพิ่มเติม  
พล.ต.ต.สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ หลังได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ รรท.ผบก.ศฝร.ภ.8 และเดินทางมารับตำแหน่งใหม่แล้วนั้น ได้ประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัด รับทราบและรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจของฝ่ายต่าง ๆ โดยหลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ และตรวจความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ฝ่ายต่าง ๆ........ดูเพิ่มเติม
        
 ภารกิจการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ    ภารกิจตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
การรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เป็นภารกิจที่ ศฝร.ภ.8 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้รับผิดชอบและดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสายงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานป้องกันปราบปราม (หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ) ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของ ศฝร.ภ.8..........ดูเพิ่มเติม  
ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 นำโดย ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้ร่วมกันทำความดีถวายในหลวง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีเกิดความสัมพันธ์คนในชุมชน รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมให้ผู้อื่นมีจิตอาสา โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์........ดูเพิ่มเติม
 ลงแถวเคารพธงชาติ กล่าวบทปลงใจและอุดมคติตำรวจ    กิจกรรมการบริจาคโลหิต
ข้าราชการตำรวจในสัังกัด ศฝร.ภ.8 ร่วมใจกันลงแถวในตอนเช้า เวลา 08.00 น. ทุก ๆ วันพฤหัสบดี เพื่อเคารพธงชาติ กล่าวบทปลงใจและอุดมคติตำรวจ และรับฟังข้อราชการต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ..........ดูเพิ่มเติม  
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.8 นักเรียนนายสิบตำรวจทยอยมาเข้าแถว เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ..........ดูเพิ่มเติม
 กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 ได้เข้าร่วมพิธี อันเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช โดยได้เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เวลา 06.30 น. ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณศาลหลักเมือง ........ดูเพิ่มเติม   สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในด้านสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ........ดูเพิ่มเติม
        
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561........รายละเอียดเพิ่มเติม   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จัดการศึกษาในลักษระการศึกษษเฉพาะทาง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลเป็นข้าราชการตำรวจ ในการจัดการศึกษาอบรม ได้คำนึงถึงคุณภาพของผู้ศึกษาอบรม โดยการประกันคุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนโดยการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันวางแผน ปรับปรุงแก้ไข.......ดูเพิ่มเติม 
        
  ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22/11/2562)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อกระสุนปืนสาหรับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22/11/2562)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการตัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ฯ โครงการจัดซื้อกระสุนปืนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก (19/04/2562)       
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีการคัดเลือก(21/02/2562)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการตัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ฯ โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (11/02/2562)       
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องนอนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร Local CAT โดยวิธีคัดเลือก (25/01/2562)   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการตัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ฯ โครงการจัดซื้อเครื่องนอนสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร Local CAT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (18/01/2562)    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระสุนปืน (ชนิดซ้อมยิง) สำหรับหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (03/09/2561)     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ จัดซื้อกระสุนปืนสำหรับฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปีงบประมาณ 2561 (12/08/2561)      
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของทางราชการ (16/07/2561)      
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่อง แต่งกายสำหรับ นสต. ปี 2561 (15/12/2560)    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกาย นสต. (15/12/2560)      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (15/12/2560)      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามฝึก(ลานฝึก) (15/12/2560)      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามกีฬา(ฟุตบอล) (15/12/2560)    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงสนามยิงปืน (15/12/2560)      
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและราคากลางในงานจ้าง ปรับปรุงอาคารรับประทานอาหาร (15/12/2560)      
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423-5 Fax 0-7740-5423, 0-7740-5425