สถิติผู้เข้าใช้ใช้งานเว็บ Since Sebtember 2005
ผู้เข้าชมขณะนี้ : 4 คน
3 ตุลาคม 2565
 
 
พล.ต.ต.พีรยุทธ  การะเจดีย์
 
ผู้บังคับบัญชา
ทำเนียบกำลังพลสัญญาบัตร
ทำเนียบกำลังพลประทวน
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน
แผนที่ตั้ง ศฝร.ภ.8
เว็บบอร์ด ศฝร.ภ.8
ผู้ดูแลเว็บไซต์
 
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของตำรวจ
งานวิจัยและบทความทางวิชาการ
การประเมินตนเอง (SAR)
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศฝร.ภ.8
สนามยิงปืนพก ศฝร.ภ.8
 
การปฏิบัติธรรมของ นสต.
กิจกรรมการบริจาคโลหิต
ภาพการทดอบสมรรถภาพ
การกิจประจำวัน นสต.
การฝึกยุทธวิธีจู่โจม
กิจกรรมวันตำรวจ
ภารกิจการฝึกนอกหน่วย
 
ทำเนียบรุุ่น 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุ่น 8 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 9 ร้อย 6 กก.รร.ภ.8
ทำเนียบรุุ่น 5 กก.รร.ภ.8
 
ตัวบ่งชี้ที่ 11
ตัวบ่งชี้ที่ 14
ตัวบ่งชี้ที่ 17
GES Survey Online
 
 
 
 
"...ภารกิจของตำรวจ คือการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ให้แก่ประชาชนขอให้สังวรระวังที่จะไม่ให้ใช้อำนาจ
ในทางที่ไม่สมควร หรือเกินกว่าเหตุที่จำเป็นต้อง วางตัวในทางที่ดีปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
รักษาระเบียบวินัยให้เคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตและยุติธรรม
พร้อมที่จะเสียสละเพื่อประชาชน และประเทศชาติอยู่เสมอ..."
พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9              
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา ซึ่งในจำนวนอัตราทั้งหมดนี้ได้มอบหมายให้กองบัญชาการศึกษาและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกฯ รวมจำนวน 925 อัตรา โดยให้ตำรวจภูธรภาค 8 จัดเตรียมสถานที่สอบข้อเขียนสำหรับรองรับผู้สมัครที่เลือกนั่งสอบในหน่วยสอบตำรวจภูธรภาค 8 รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
   1.กองบัญชาการศึกษา รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
       - ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ สังกัด ตร. จำนวน 700 อัตรา
       - ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่วิทยาการ) ในสังกัด นต.รพ.ตร. จำนวน 25 อัตรา
       - บุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
       - เพศชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
       - เพศหญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
    2.สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
      2.1 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
          - ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 100 อัตรา (แยกเป็นเพศชาย 80 อัตรา และเพศหญิง 20 อัตรา)
          - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
          - เพศชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
          - เพศหญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
      2.2 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
          - ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัด สพฐ.ตร. จำนวน 100 อัตรา (แยกเป็นเพศชาย 80 อัตรา และเพศหญิง 20 อัตรา)
          - อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
          - เพศชายส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร รอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
          - เพศหญิงส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
   ตามประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครและทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวนและทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่าติ ให้ข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ประกอบด้วย
         1.ข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและมีความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งระดับสารวัตร สารวัตรใหญ่ รองผู้กำกับการและผู้กำกับการ ในสายงานบริหารงานป้องกันปราบปรามที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสถานีหรือหน่วยงานสอบสวนที่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน และมีตำแหน่งข้าราชการตำรวจสายงานสอบสวนระดับสารวัตรขึ้นไปอยู่ในบังคับบัญชา
         2.ข้าราชการตำรวจระดับรองสารวัตรหรือสารวัตรหรือ รองผู้กำกับการหรือผู้กำกับการ ผู้ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม ในระดับชั้นสัญญาบัตร ก่อนวันที่ 27 พ.ย.2561 และมีหรือจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2530 ซึ่งไม่เคยดำรงตำแหน่งแต่ละระดับในสายงานสอบสวนหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานสอบสวนไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่มีความประสงค์ขอรับการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นหรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนในระดับตำแหน่งเท่าเดิม ในกลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
   สมัครใจเข้าทดสอบและเลือกหน่วยทดสอบได้ด้วยตนเองในระบบทดสอบ ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ exam.rpca.ac.th
   กำหนดการในการทดสอบความรู้ ครั้งที่ 3  
      - ผู้มีสิทธิลงทะเบียนในระบบทดสอบ
      - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
      - จัดการทดสอบ
      - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์
 วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 25655
 วันที่ 11 สิงหาคม 2565
 วันที่ 21 สิงหาคม 2565
 วันที่ 1 กันยายน 2565
ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ผังที่นั่งสอบ อาคารและห้องสอบ/แถวสอบ การทดสอบความรู้ข้าราชการตำรวจ
ในการทดสอบความรู้สำหรับหัวหน้าสถานีตำรวจหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ครั้งที่ 3) หน่วยทดสอบตำรวจภูธรภาค 8
        
 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ       การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (5 สายงาน)
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตํารวจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติงาน ป้องกันปราบปราม) ตามความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมุ่งผลิตนักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน ให้เป็นผู้มีความรู้......ดูเพิ่มเติม   การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 5 สายงาน ได้แก่ หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน หลักสูตรการสืบสวน หลักสูตรการจราจร หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ให้มีความรู้ ความสามารถ รู้เท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ........ดูเพิ่มเติม
 นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      
ตามที่ตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็น นสต.รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 240 คนมารายงานตัวเข้าทำสัญญารับทุนและสัญญาค้ำประกัน และเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 ได้เปิดการฝึกอบรมตามหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ระยะการฝึกอบรม 12 เดือน......ดูเพิ่มเติม  
        
 หลักสูตรสารวัตร    หลักสูตร กดต.
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นส่วนราชการหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ให้การสนับสนุนกองบัญชาการศึกษาและวิทยาลัยการตำรวจ เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ.......ดูเพิ่มเติม
 
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) การฝึกอบรมตามหลักสูตรนี้ เป็นการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะในสายงานเดิม ที่ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ปฏิบัติอยู่ในหน่วย อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาบุคลากร........ดูเพิ่มเติม
        
 ผบก.มอบหน้ากากอนามัย    พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น รอง ผบช.ภ.8 ตรวจเยี่ยม ศฝร.ภ.8
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนท์ ผบก.ศฝร.ภ.8 มอบหมายให้ พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 เป็นตัวแทนในการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดฯ ด้วยความรักและห่วงใยป้องกันภัย COVID 19 โดยมีตัวแทนแต่ละแผนกงาน ประกอบด้วยกลุ่มงานอาจารย์, ฝ่ายบริการการศึกษา, ฝ่ายอำนวยการ , ฝ่ายปกครองและการฝึกเป็นตัวแทนรับมอบ........ดูเพิ่มเติม  
วันอังคารที่ 26 พ.ค.2563 พล.ต.ต.เจษฎา ใยสุ่น รอง ผบช.ภ.8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.8 โดยมี พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 และ ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 อยู่รอรับการตรวจเยี่ยม........ดูเพิ่มเติม
        
การตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก    โครงการ โคก หนอง นา โมเดล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดให้หน่วยต่าง ๆ ในสังกัดมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกสำหรับข้าราชการตำรวจและครอบครัว โดยในส่วนของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และจะมีการดำเนินการต่อเนื่องอย่างจริงจังต่อไป..........ดูเพิ่มเติม  
โคกหนองนา คือ ปรัชญาในการออกแบบพื้นที่ทำการเกษตรตามศาสตร์พระราชา ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ความยั่งยืนภายใต้วิถีชีวิตใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติ สร้างเสริมประสบการณ์ นำมาปรับใช้เพื่อพัฒนาตนเอง........ดูเพิ่มเติม
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน    ภารกิจตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยกำหนดให้มีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จึงได้ดำเนินการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ของหน่วย ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565..........ดูเพิ่มเติม  
ศฝร.ภ.8 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดย พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์ ผบก.ศฝร.ภ.8 , พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.8 ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ ศฝร.ภ.8 และบริเวณอาคารบ้านพัก โดยพร้อมเพรียงกัน........ดูเพิ่มเติม
 ภารกิจการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจ    กิจกรรมการบริจาคโลหิต
การรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เป็นภารกิจที่ ศฝร.ภ.8 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้รับผิดชอบและดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสายงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานป้องกันปราบปราม (หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ) ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของ ศฝร.ภ.8..........ดูเพิ่มเติม  
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค.64 ในการนี้ ศฝร.ภ.8 จึงได้กำหนดแผนจัดกิจกรรม ตามโครงการกิจกรรม จิตอาสาบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 12 ต.ค.64 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ใต้อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 โดยมี พล.ต.ต.พีรยุทธ การะเจดีย์ ผบก.ศฝร.ภ.8 ..........ดูเพิ่มเติม
 ลงแถวเคารพธงชาติ กล่าวบทปลงใจและอุดมคติตำรวจ    การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8
ข้าราชการตำรวจในสัังกัด ศฝร.ภ.8 ร่วมใจกันลงแถวในตอนเช้า เวลา 08.00 น. ทุก ๆ วันพฤหัสบดี เพื่อเคารพธงชาติ กล่าวบทปลงใจและอุดมคติตำรวจ และรับฟังข้อราชการต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชา ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8 ..........ดูเพิ่มเติม   สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในด้านสุขภาพร่างกายของข้าราชการตำรวจ ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญขององค์กร อีกทั้งมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจทุกนาย ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ........ดูเพิ่มเติม
 มาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ก่อให้เกิดโรค Covid-19     ธงชัยเฉลิมพลประจำกอง ศฝร.ภ.8
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อภายใน ศฝร.ภ.8 ทางหน่วยได้คำนึงถึงความสำคัญความปลอดภัยของบุคลากรตลอดถึงผู้มาติดต่อราชการ โดยมีมาตรการคัดกรองและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ก่อให้เกิดโรค Covid-19 ตั้งแต่เข้าและออกจาก ศฝร.ภ.8 มีเจ้าหน้าที่และบริการจุดคัดกรองทำการตรวจวัดไข้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ตลอดถึงผู้มาติดต่อราชการทุกท่านได้รับการตรวจเบื้องต้น..........ดูเพิ่มเติม   ธงชัยประจำหน่วยตำรวจ คือธงซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้เพื่อเป็นมิ่งขวัญประจำหน่วยกำลังของตำรวจหน่วยต่างๆ โดยมีลักษณะ การได้มา และมีความสำคัญ เช่นเดียวกับธงไชยเฉลิมพลประจำหน่วยทหาร ซึ่งถือเป็นเสมือนเครื่องหมายแทนชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจทั้งหลาย ได้ยึดเหนี่ยวเคารพเป็นมิ่งขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ........ดูเพิ่มเติม
 กิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563 ของ ศฝร.ภ.8    ผบก.ศฝร.ภ.8 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ นสต.ผู้มีจิตอาสา
วันตำรวจ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2458 โดยเป็นวันประกาศรวม กรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธเป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมตำรวจซึ่งภายหลัง ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมตำรวจจึงได้ยึดถือเอาวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันตำรวจ และได้มีการประกอบพิธี วันตำรวจ อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2492 ซึ่งในขณะนั้น พล.ต.อ. หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นอธิบดีกรมตำรวจ..........ดูเพิ่มเติม  
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 พล.ต.ต.พีรยุทธ การะเจดีย์ ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้ประชุมกำชับการปฏิบัติของนักเรียนนายสิบตำรวจ ในการออกไป ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 ซึ่งในโอกาสดังกล่าวได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่พลตำรวจสำรอง นิติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ นักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 12 สังกัด กองร้อยที่ 1 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค8 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบเนื่องจากพลตำรวจสำรอง นิติพงษ์ พันธ์สวัสดิ์ ได้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ..........ดูเพิ่มเติม
        
คู่มือแนวทางการปฏิบัติ การประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563........รายละเอียดเพิ่มเติม   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จัดการศึกษาในลักษระการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลเป็นข้าราชการตำรวจ ในการจัดการศึกษาอบรม ได้คำนึงถึงคุณภาพของผู้ศึกษาอบรม โดยการประกันคุณภาพการศึกษา ขับเคลื่อนโดยการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันวางแผน ปรับปรุงแก้ไข.......ดูเพิ่มเติม 
        
  คู่มือหลักสูตรการฝึกปฏิบัติครูพี่เลี้ยงนักเรียนนายสิบตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2556 
        
  รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
        
  ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (2/9/2565)    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(2/9/2565)    
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีคัดเลือก (5/8/2565)    
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (12/10/2564)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (12/10/2564)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (7/09/2564)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการตัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดหาครุภัณฑ์ห้องทำงานกลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(17/08/2564)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (09/08/2564)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุนปืนสำหรับการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีการคัดเลือก (28/05/2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อกระสุนปืน สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก (19/05/2564)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีการคัดเลือก(30/04/2564)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ วัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก(16/04/2564)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2464 (23/12/2563)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซือ้กระสุนปืน (ซ้อมยิง) สำหรับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก(23/12/2563)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนมาตรฐานหน่วยฝึกอบรม จำนวน 14 ราย โดยวิธีคัดเลือก (29/06/2563)    
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ จัดซื้อกระสุนปืน (ซ้อมยิง) สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 12) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก (14/05/2563)       
ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1/05/2563)   
ประกาศศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 12) โดยวิธีคัดเลือก(24/04/2563)       
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ วัสดุเครื่องแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14 รายการ โดยวิธีการคัดเลือก(16/04/2563)       
ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (09/04/2563)             
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423-5 Fax 0-7740-5423, 0-7740-5425 อีเมล์ : saraban_training.p8@police.go.th