การรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ เป็นภารกิจที่ ศฝร.ภ.8 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้รับผิดชอบและดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจในสายงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานป้องกันปราบปราม (หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ) ซึ่งเป็นหลักสูตรหลักของ ศฝร.ภ.8 จะมีการรับสมัครบุคคลภายนอก เพศชาย บรรจุเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจและเข้ารับการฝึกอบรม ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปี โดยจะมีการรับสมัครผ่่านทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วย ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนจะมีการเปิดรับสมัครจริง ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมของแต่ละปี
ประมวลภาพในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิ ม.6 ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ปี 2560