ผู้ได้รับการคัดเลือก โปรดอ่านและดำเนินการตามที่ประกาศกำหนด
           

           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558


                                   
            คำแนะนำเบื้องต้น ในวันที่ 24 พ.ค.2558 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตัวจริงมารายงานตัวตามที่ประกาศกำหนดเพื่อฟังคำชี้แจง และเตรียมความพร้อม
            สำหรับการทำสัญญาค้ำประกัน โดยกำหนดให้มีการทำสัญญาค้ำประกันในวันที่ 27 พ.ค.2558

.......................................................................................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558

.......................................................................................................................................................................................................................................
           ผู้สอบผ่านข้อเขียน โปรดอ่านและดำเนินการตามที่ประกาศกำหนด
           

           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558

           
                      
.......................................................................................................................................................................................................................................

           โปรดอ่านและทำความเข้าใจประกาศให้เข้าสอบข้อเขียน
           

           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558

           
                      
.......................................................................................................................................................................................................................................

           คำเตือน ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดรูปถ่ายให้ถูกต้อง
           
            ผู้สมัครทุกท่านโปรดทราบ ให้ใช้รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว เท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
            (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป (หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร (รูปถ่ายสมัคร) อาจจะถูกพิจารณาไม่ให้เข้าสอบข้อเขียน)
...............................................................................................................................................................................
           ประกาศและระเบียบการรับสมัครที่เกี่ยวข้อง
           
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
           หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558
กำหนดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ประจำปี 2558
      ประกาศรับสมัคร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
      รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 5 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
      ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ วันที่ 6 มีนาคม 2558
      สอบข้อเขียน วันที่ 15 มีนาคม 2558
      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 23 มีนาคม 2558
      ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ว่ายน้ำ วิ่ง ตรวจร่างกาย สัมภาษณ์) กำหนดการต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน
      ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
      รายงานตัวเข้าอบรม วันที่ 1 มิถุนายน 2558
สถิติผู้เข้าใช้งานหน้านี้
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423