ข้าราชการตำรวจ ศฝร.ภ.8 โดย ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้ร่วมกันทำความดีถวายในหลวง เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีเกิดความสัมพันธ์คนในชุมชน รู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่งเสริมให้ผู้อื่นมีจิตอาสา โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณบึงขุนทะเลและพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมกับส่วนราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปกว่า 5,000 คนร่วมกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"