วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
  การเสียสิทธิ์ในการสอบและการแต่งตั้ง
  รูปถ่ายที่สามารถ up load ประกอบการสมัครได้
  วิธีการตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพ
  วิธีลดขนาดไฟล์รูป
  การตัดรูปภาพให้เหลือแค่ส่วนรูปภาพที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
           หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560


                         
           Download เอกสารสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกของตำรวจภูธรภาค 8
           การเตรียมความพร้อมเข้ารายงานตัว        หนังสือสัญญารับทุน (แบบ นสต.1)        หนังสือสัญญาค้ำประกัน (แบบ นสต.2)        หนังสือยินยอมของคู่สมรส

...............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
           หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560

...............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
           หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560


                      

...............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบและสถานที่สอบข้อเขียน
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
           หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560


           ค้นหารายชื่อ ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบและสถานที่สอบข้อเขียน

...............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
           หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560


           ค้นหารายชื่อและสถานที่สอบข้อเขียน

...............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
           หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560

...............................................................................................................................................................................
           คำเตือน ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดรูปถ่าย-รูปบัตรประชาชนให้ถูกต้อง
           
           ผู้สมัครโปรดใช้รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
           และบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) เท่านั้น (ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ แทนไม่ได้) หากรูปถ่าย-รูปบัตรประชาชนไม่ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร อาจจะถูกพิจารณาไม่ให้เข้าสอบข้อเขียน

กำหนดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ประจำปี 2559
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
 1. ประกาศรับสมัคร
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
 2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560
 3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน
วันที่ 12 มกราคม 2561
 4.ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน อาคาร ห้องสอบ
วันที่ 20 มกราคม 2561
 4.สอบข้อเขียน
วันที่ 21 มกราคม 2561
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
 6.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2561
 7.ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู่ไม่ผ่าน)
วันที่ 5 มีนาคม 2561
 8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
วันที่ 27 มีนาคม 2561
สถิติผู้เข้าใช้งานหน้านี้
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423