ระบบค้นหารายชื่อและสถานที่สอบ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2560
(บัญชีรายชื่อท้ายประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561)

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก