วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
  การเสียสิทธิ์ในการสอบและการแต่งตั้ง
  รูปถ่ายที่สามารถ up load ประกอบการสมัครได้
  วิธีลดขนาดไฟล์รูป
  การตัดรูปภาพให้เหลือแค่ส่วนรูปภาพที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับและผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
           ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.255
9
              
                                  

           ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารายงานตัว ฟังคำชี้แจง ทำสัญญารับทุนและค้ำประกัน ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดในประกาศ
           และให้เตรียมเอกสารสัญญาและเอกสารอื่นตามที่กำหนด โดยศึกษาได้จากเอกสารการเตรียมความพร้อมเข้ารายงานตัว

            Download เอกสารเตรียมความพร้อมได้ที่นี่
...............................................................................................................................................................................


           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
           ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.255
9
              
...............................................................................................................................................................................


           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
           ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.255
9
           
                      
...............................................................................................................................................................................

           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
           ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.255
9
           
                      
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
           ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.255
9
           
...............................................................................................................................................................................
           คำเตือน ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดรูปถ่ายให้ถูกต้อง
           
            ผู้สมัครทุกท่านโปรดทราบ ให้ใช้รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว เท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
            (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป (หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร (รูปถ่ายสมัคร) อาจจะถูกพิจารณาไม่ให้เข้าสอบข้อเขียน)
กำหนดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ประจำปี 2559
ประกาศรับสมัคร วันที่ 4 พ.ย.2559
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 9 - 23 พ.ย.2559
ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน วันที่ 28 พ.ย.2559
สอบข้อเขียน วันที่ 4 ธ.ค.2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 9 ธ.ค.2559
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.2559-8 ม.ค.2560
ประกาศราชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและสำรอง วันที่ 26 ม.ค.2560
บรรจุและเข้ารับการฝึกอบรม วันที่ 1 ก.พ.2560
สถิติผู้เข้าใช้งานหน้านี้
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423