ตามนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร.ด้านสถานที่ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมีการปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อย มีการจัดกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี นั้น ในส่วนของ ศฝร.ภ.8 ก็ได้กำหนดให้มีกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงาน (Big Cleaning Day) ขึ้นเป็นประจำทุกวันพุธแรกของเดืนอ ซึ่งล่าสุดได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นในวันพุธที่ 24 ธ.ค.2557 เวลา 14.00 น. โดยมี พล.ต.ต.สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ ผบก.ศฝร.ภ.8 ตลอดถึงข้าราชการตำรวจ นักเรียนนายสิบตำรวจในสังกัดทุกนาย ร่วมกิจกรรมทั่วบริเวณ ทั้งสถานที่ทำงาน บ้านพักของทางราชการอย่างพร้อมเพรียงกัน
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423