วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
  การเสียสิทธิ์ในการสอบและการแต่งตั้ง
  รูปถ่ายที่สามารถ up load ประกอบการสมัครได้
  วิธีการตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพ
  วิธีลดขนาดไฟล์รูป
  การตัดรูปภาพให้เหลือแค่ส่วนรูปภาพที่ต้องการ
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและกระบวนการที่เหลือ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2565
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

           คำเตือน ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดรูปถ่าย-รูปบัตรประชาชนให้ถูกต้อง รูปที่เตรียมใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็น รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 35 KB และไม่เกิน 50 KB) และ รูปบัตรประจำตัวประชาชน (ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 90 KB และไม่เกิน 100 KB) กรณีที่ถ่ายรูปมีขนาดของไฟล์ไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ได้

           ผู้สมัครโปรดใช้รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
           และบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ไม่หมดอายุเท่านั้น (ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ แทนไม่ได้) หากรูปถ่าย-รูปบัตรประชาชนไม่ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร อาจจะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน
 

กำหนดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ พ.ศ.2565
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
 1. ประกาศรับสมัคร
 วันที่ วันที่ 15 - 24 พฤศจิกายน 2565
 2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 วันที่ 25 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2565
 3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน
 ยังไม่มีกำหนดการ
 4.ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน อาคาร ห้องสอบ
 ยังไม่มีกำหนดการ
 4.สอบข้อเขียน
 ยังไม่มีกำหนดการ
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 ยังไม่มีกำหนดการ
 6.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
 ยังไม่มีกำหนดการ
 7.ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู่ไม่ผ่าน)
 ยังไม่มีกำหนดการ
 8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
 ยังไม่มีกำหนดการ
สถิติผู้เข้าใช้งานหน้านี้
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423