ตามอนุมัติ ตร.ลง 25 พ.ย.2558 ท้ายหนังสือ บช.ศ.ด่วนที่สุด ที่ 0034.222/3736 ลง 24 พ.ย.2558 มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 8 ดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรจนถึง ยศ ร.ต.อ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยผู้ที่มีสิทธิเข้าฝึกอบรมเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในส่วนของ ภ.8 และ ภ.9 สายป้องกันปราบปรามและสายสืบสวน จำนวนทั้งสิ้น 137 นาย ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 ธ.ค.2558 ถึงวันที่ 4 มี.ค.2559 ซึ่ง ศฝร.ภ.8 ได้เริ่มการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค..2558 เป็นต้นมา โดยในวันที่ 4 มี.ค.2559 ศฝร.ภ.8 ได้กำหนดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมใหญ่ ศฝร.ภ.8 โดยมี พล.ต.ท.เทศา ศิริวาโท ผบช.ภ.8 เป็นประธานในพิธี