สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา ซึ่งในจำนวนอัตราทั้งหมดนี้ได้มอบหมายให้กองบัญชาการศึกษาและสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือกฯ รวมจำนวน 925 อัตรา โดยให้ตำรวจภูธรภาค 8 จัดเตรียมสถานที่สอบข้อเขียนสำหรับรองรับผู้สมัครที่เลือกนั่งสอบในหน่วยสอบตำรวจภูธรภาค 8 โดยมีกำหนดการดังนี้
      - ประกาศรับสมัคร
      - รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
      - ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียนและสถานที่สอบ
      - ประกาศรผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ
      - สอบข้อเขียน
 วันที่ 5 - 11 กันยายน 25655
 วันที่ 12 - 30 กันยายน 2565
 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
สถิติผู้เข้าใช้งานหน้านี้
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423