ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒินิติศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและ ชั้นประทวน พ.ศ.2564 รวมจำนวน 700 อัตรา
                กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม (สายงานสอบสวน) - สส.11
                กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่วิทยาการ) - พฐ.21, พฐ.22
                กลุ่มงานเทคนิค - พฐ.31, พฐ.32, พฐ.41, พฐ.42

                                 

สถิติผู้เข้าใช้งานหน้านี้
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423