ระบบค้นหารายชื่อและสถานที่สอบ
ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒินิติศาสตร์ เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
และสอบแข่งขัน/คัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและ ชั้นประทวน พ.ศ.2564 รวมจำนวน 700 อัตรา
สายสอบ สส.11, พฐ.21, พฐ.22, พฐ.31, พฐ.32, พฐ.41, พฐ.42
(บัญชีรายชื่อท้ายประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423