ระบบค้นหารายชื่อ ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบและสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน พ.ศ.2560
(บัญชีรายชื่อท้ายประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560)

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423