วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
  การเสียสิทธิ์ในการสอบและการแต่งตั้ง
  รูปถ่ายที่สามารถ up load ประกอบการสมัครได้
  วิธีการตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพ
  วิธีลดขนาดไฟล์รูป
  การตัดรูปภาพให้เหลือแค่ส่วนรูปภาพที่ต้องการ

 


           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2564 (รุ่นที่ 2)


                                 
ดาวน์โหลดเอกสารสัญญา

           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
            ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)

..............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)


                      

QR Code บันทึกข้อมูลประวัติบุคคล สำหรับผู้สอบผ่านข้อเขียน โดยให้ดำเนินการบันทึกให้เสร็จสิ้นก่อนวันรายงานตัว (19 เมษายน 2565)
หรือผ่านลิงค์นี้ https://forms.gle/M26wktL8jsJnbtfN9

..............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคารและห้องสอบ/แถวสอบ
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)

..............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
           หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)

..............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบข้อเขียนในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
           เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2
)
..............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนและกระบวนการคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
           เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2
)
..............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 2)

..............................................................................................................................................................................
           คำเตือน ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดรูปถ่าย-รูปบัตรประชาชนให้ถูกต้อง รูปที่เตรียมใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็น รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 35 KB และไม่เกิน 50 KB) และ รูปบัตรประจำตัวประชาชน (ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 90 KB และไม่เกิน 100 KB) กรณีที่ถ่ายรูปโดยกล้องที่มีความละเอียดและขนาดของไฟล์ใหญ่กว่าที่กำหนด จะใช้ในการสมัครสอบตามระบบไม่ได้
           
           ผู้สมัครโปรดใช้รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
           และบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ไม่หมดอายุเท่านั้น (ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ แทนไม่ได้) หากรูปถ่าย-รูปบัตรประชาชนไม่ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร อาจจะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน

กำหนดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ พ.ศ.2564
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
 1. ประกาศรับสมัคร
 วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2564
 2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 วันที่ 29 พฤศจิกายน -7 ธันวาคม 2564
 3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน
 วันที่ 17 มีนาคม 2565
 4.ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน อาคาร ห้องสอบ
 วันที่ 26 มีนาคม 2565
 4.สอบข้อเขียน
 วันที่ 27 มีนาคม 2565
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 ;วันที่ 11 เมษายน 2565
 6.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
 วันที่ 23 เมษายน - 6 มิถุนายน 2565
 7.ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู่ไม่ผ่าน)
 วันที่ 27 พฤษภาคม 2565
 8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
 วันที่ 23 มิถุนายน 2565
สถิติผู้เข้าใช้งานหน้านี้
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423