วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
  การเสียสิทธิ์ในการสอบและการแต่งตั้ง
  รูปถ่ายที่สามารถ up load ประกอบการสมัครได้
  วิธีการตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพ
  วิธีลดขนาดไฟล์รูป
  การตัดรูปภาพให้เหลือแค่ส่วนรูปภาพที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง
           ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
           เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2562

                                   
           การเตรียมความพร้อม เข้ารายงานตัว รับฟังคำชี้แจง ทำสัญญารับทุนและค้ำประกัน สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2562
           สัญญารับทุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (แบบ นสต.1)
           สัญญาค้ำประกัน (แบบ นสต.2)
           หนังสือยินยอมของสามีหรือภรรยา
...........................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562
...........................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562
                      
...............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ/แถวสอบ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562
                       
...............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลาและสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562
...............................................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562

..............................................................................................................................................................................
           คำเตือน ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดรูปถ่าย-รูปบัตรประชาชนให้ถูกต้อง รูปที่เตรียมใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็น รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 35 KB และไม่เกิน 50 KB) และ รูปบัตรประจำตัวประชาชน (ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 90 KB และไม่เกิน 100 KB) กรณีที่ถ่ายรูปโดยกล้องที่มีความละเอียดและขนาดของไฟล์ใหญ่กว่าที่กำหนด จะใช้ในการสมัครสอบตามระบบไม่ได้
           
           ผู้สมัครโปรดใช้รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
           และบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) เท่านั้น (ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ แทนไม่ได้) หากรูปถ่าย-รูปบัตรประชาชนไม่ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร อาจจะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน

กำหนดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ พ.ศ.2562
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
 1. ประกาศรับสมัคร
วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2562
 2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562
 3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน
วันที่ 3 ธันวาคม 2562
 4.ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน อาคาร ห้องสอบ
วันที่ 9 ธันวาคม 2562
 4.สอบข้อเขียน
วันที่ 10 ธันวาคม 2562
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันที่ 17 ธันวาคม 2562
 6.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562 - 8 มกราคม 2563
 7.ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู่ไม่ผ่าน)
วันที่ 13 มกราคม 2563
 8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
วันที่ 27 มกราคม 2563
สถิติผู้เข้าใช้งานหน้านี้
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423