ระบบค้นหารายชื่อ ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบและสถานที่สอบ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2562
(บัญชีรายชื่อท้ายประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562)

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423