วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
  การเสียสิทธิ์ในการสอบและการแต่งตั้ง
  รูปถ่ายที่สามารถ up load ประกอบการสมัครได้
  วิธีการตรวจสอบขนาดไฟล์รูปภาพ
  วิธีลดขนาดไฟล์รูป
  การตัดรูปภาพให้เหลือแค่ส่วนรูปภาพที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
          ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2561
                                 
           การเตรียมความพร้อม เข้ารายงานตัว รับฟังคำชี้แจง ทำสัญญารับทุนและค้ำประกัน
           สัญญารับทุนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (แบบ นสต.1)
           สัญญาค้ำประกัน (แบบ นสต.2)
           ....................................................................................................................................................
           ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต ในการรับสมัครและและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2561
 
           ....................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการรับสมัครและและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2561

                      
           ....................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา สถานที่สอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบ ในการรับสมัครและและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2561

                      
           ....................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ในการรับสมัครและและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2561

                      
           ....................................................................................................................................................
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561

...............................................................................................................................................................................
           คำเตือน ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดรูปถ่าย-รูปบัตรประชาชนให้ถูกต้อง รูปที่เตรียมใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็น รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 35 KB และไม่เกิน 50 KB) และ รูปบัตรประจำตัวประชาชน (ขนาดไฟล์ไม่น้อยกว่า 90 KB และไม่เกิน 100 KB) กรณีที่ถ่ายรูปโดยกล้องที่มีความละเอียดและขนาดของไฟล์ใหญ่กว่าที่กำหนด จะใช้ในการสมัครสอบตามระบบไม่ได้
           
           ผู้สมัครโปรดใช้รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้วเท่านั้น หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีเข้ม ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
           และบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) เท่านั้น (ใช้บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ แทนไม่ได้) หากรูปถ่าย-รูปบัตรประชาชนไม่ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร อาจจะถูกพิจารณาตัดสิทธิในการเข้าสอบข้อเขียน

กำหนดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ประจำปี 2559
กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก
 1. ประกาศรับสมัคร
วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2561
 2.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
วันที่ 30 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2561
 3.ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
 4.ประกาศผังที่นั่งสอบข้อเขียน อาคาร ห้องสอบ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
 4.สอบข้อเขียน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
 5.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
วันที่ 4 ธันวาคม 2561
 6.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตรวจร่างกายและทดสอบสุขภาพจิต
ระหว่างวันที่ 7 - 27 ธันวาคม 2561
 7.ประกาศผลการตรวจร่างกาย (เฉพาะผู่ไม่ผ่าน)
วันที่ 7 มกราคม 2562
 8.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/ผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
วันที่ 28 มกราคม 2562
สถิติผู้เข้าใช้งานหน้านี้
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423