ระบบค้นหารายชื่อ ผังที่นั่งสอบ อาคาร ห้องสอบและสถานที่สอบ ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ. 2561
(บัญชีรายชื่อท้ายประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561)

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

Table 'school8.addressnst2561_2' doesn't exist