แผนที่แสดงหน่วยสอบ โรงเรียนเทพมิตรศึกษาและโรงเรียนเทศบาล 1(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) ในการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2561


 

 
 
คลิกเพื่อดูแผนผังหน่วยสอบ คลิดเพื่อดูแผนผังหน่วยสอบ คลิกเพื่อดูแผนผังหน่วยสอบ คลิ๊กเพื่อดูแผนที่หน่วยสอบ คลิ๊กเพื่อดูแผนที่หน่วยสอบ คลิ๊กเพื่อดูแผนที่หน่วยสอบ