ระบบตรวจสอบคะแนนและผลการสอบข้อเขียน ในการรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559
สาย นสต.1 หน่วยสอบตำรวจภูธรภาค 8

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

Table 'school8.nst59' doesn't exist