ค้นหารายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบ สถานที่สอบข้อเขียน สายป้องกันปราบปราม (นสต.1) ตามบัญชีรายชื่อท้ายประกาศ ภ.8 ลง 6 มี.ค.2558

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก