แผนที่แสดงหน่วยสอบต่าง ๆ ในการสอบข้อเขียนคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียน นายสิบตำรวจ พ.ศ.2558
 
 
คลิกเพื่อดูแผนผังหน่วยสอบ คลิดเพื่อดูแผนผังหน่วยสอบ คลิกเพื่อดูแผนผังหน่วยสอบ คลิ๊กเพื่อดูแผนที่หน่วยสอบ คลิ๊กเพื่อดูแผนที่หน่วยสอบ คลิ๊กเพื่อดูแผนที่หน่วยสอบ