ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามลำดับและผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
           *** ผู้มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก โปรดอ่าน ทำความเข้าใจและดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามที่กำหนดในประกาศตำรวจภูธรภาค 8 ตามลิงค์ด้านบนนี้
          
 
                               
          กำหนดการเบื้องต้นสำหรับผู้มีรายชื่อได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง)
            วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 รายงานตัว รับฟังคำชี้แจง รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาค้ำประกัน
            วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ทำสัญญาค้ำประกัน (ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันต้องมาด้วย)

.................................................................................................................................................................................................................................
            กำหนดประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย ในวันที่ 10 ตุลาคม 2557
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจร่างกาย 

.................................................................................................................................................................................................................................
           *** ผู้สอบผ่านข้อเขียนโปรดอ่าน ทำความเข้าใจ
และดำเนินการในขั้นตอนต่อไปตามที่กำหนดในประกาศตำรวจภูธรภาค 8 ตามลิงค์ด้านล่างนี้
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
           
           
                      
.................................................................................................................................................................................................................................

           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบฯ (เพิ่มเติม)
           
ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบฯ
          

           ค้นหาที่นั่งสอบ
                      
           แผนที่หน่วยสอบ
.................................................................................................................................................................................................................................
           ขั้นตอนการสมัครที่สมบูรณ์
           
           ***การสมัครสมบูรณ์เมื่อดำเนินการครบทุกขั้นตอน และสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วัน
.................................................................................................................................................................................................................................
           ***ด้วยปรากฏว่า มีผู้สมัครจำนวนมากอัพโหลดรูปถ่ายไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด

           จึงให้ ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามบัญชีรายชื่อด้านล่างนี้ ดำเนินการแก้ไขรูปภาพโดยเร็ว
           โดยสามารถแก้ไขได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จึงขอให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนอัพโหลด


           
บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีรูปถ่ายไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครกำหนด (นสต.1)

           
บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่มีรูปถ่ายไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครกำหนด (กลุ่มงานเทคนิค-เลือกนั่งสอบที่ตำรวจภูธรภาค 8)
                      
.................................................................................................................................................................................................................................
           คำเตือน ผู้สมัครจะต้องอัพโหลดรูปถ่ายให้ถูกต้อง
           
            ผู้สมัครทุกท่านโปรดทราบ ให้ใช้รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว เท่านั้น หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
            (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป (หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร (รูปถ่ายสมัคร) อาจจะถูกพิจารณาไม่ให้เข้าสอบข้อเขียน)

.................................................................................................................................................................................................................................

           ประกาศและระเบียบการรับสมัครที่เกี่ยวข้อง
           
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย
           หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2557
ยอดผู้สมัคร นสต.1 ตำรวจภูธรภาค 8
กำหนดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ประจำปี 2557
      ประกาศรับสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
      รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 22 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557
      ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ วันที่ 22 สิงหาคม 2557
      สอบข้อเขียน วันที่ 31สิงหาคม 2557
      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสอบข้อเขียน วันที่ 8 กันยายน 2557
      ทดสอบว่ายน้ำ วิ่ง ตรวจร่างกาย สัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 13 ก.ย. - 3 ต.ค.2557
      ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ 24 ตุลาคม 2557
      รายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม(หลักสูตร 1 ปี) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
สถิติผู้เข้าใช้งานหน้านี้
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423
 
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร คำแนะนำการสมัคร ตรวจสอบผลคะแนน