ระบบตรวจสอบคะแนนและผลการสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2558
สายป้องกันปราบปราม (ปป.1 และ ปป.3) ของ ภ.8

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก