ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง
          ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558

          
           บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ปป.1) บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง (ปป.1)
           บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (อก.2) บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง (อก.2)
           บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ปป.3) บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง (ปป.3)
           บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (อก.4)
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกสำรอง (อก.4)


          
บัญรายการสิ่งของเครื่องใช้ในการฝึกอบรม สาย ปป สาย อก
......................................................................................................................................................................

          ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเรียงตามลำดับคะแนน
          ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558

          
           บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ปป.1)
           บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (อก.2)
           บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (ปป.3)
           บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน (อก.4)


                    
......................................................................................................................................................................

          ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ (เพิ่มเติม)
          ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558


          ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ
          ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558


......................................................................................................................................................................

          ประกาศ ตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบเเละสถานที่สอบข้อเขียน
          ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558


......................................................................................................................................................................

          

......................................................................................................................................................................
           ประกาศและระเบียบการรับสมัครที่เกี่ยวข้อง
           
           ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม
           เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2558
           
กำหนดการขั้นตอนต่าง ๆ ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2558
      ประกาศรับสมัคร วันที่ 22 ธันวาคม 2558
      รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 25 ธ.ค.2558 - 12 มกราคม 2559
      ประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน ผังที่นั่งสอบและสถานที่สอบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
      สอบข้อเขียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
      ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน วันที่ 3 มีนาคม 2559
      ทดสอบว่ายน้ำ วิ่ง สัมภาษณ์ วันที่ 23 - 26 มีนาคม 2559
      ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ 27 เมษายน 2559
สถิติผู้เข้าใช้งานหน้านี้
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423
 
พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตรวจสอบสถานะผู้สมัคร คำแนะนำการสมัคร ตรวจสอบผลคะแนน