อาวุธปืน

              อาวุธปืนคืออะไร ในความหมายของกฎหมายคำจำกัดความของอาวุธปืนตามมาตรา 4 (1) มีดังต่อไปนี้
              1.อาวุธที่ประกอบด้วยลำกล้องที่ทำด้วยโลหะที่ทนทานต่อความร้อน และแรงระเบิดของดินปืนที่อัดยัดเข้าไปในกระบอกปืนหรือแม็กนั่มหรือลูกซองที่เข้าไปซุกตัวในรังเพลิง มีเครื่องจุดชนวนดินระเบิดหรือเครื่องลั่นไก สำหรับให้ดินปืนในลำกล้องระเบิดขึ้น และสุดท้ายมีกระสุน เหล็กหรือตะกั่วสำหรับถูกขับออกจากลำกล้องด้วยแรงระเบิดนั้น
              2. ปืนที่ยิงด้วยการอาศัยพลังงานอย่างอื่นนอกจากดินดำ เช่น ปืนอัดลม อัดแก๊ส ก็จัดเป็นอาวุธปืน
              3. ส่วนประกอบหลักของอาวุธปืน ก็ถือว่าเป็นอาวุธปืนเช่นกัน ตามที่รัฐมนตรีมหาดไทยกำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังนี้ -
              ลำกล้อง - ลูกเลื่อน หรือ ส่วนประกอบสำคัญในเครื่องลูกเลื่อน - เครื่องลั่นไก เช่น เข็มแทงชนวน นกสับ ไกปืน - ซองกระสุน อันได้แก่ แม็กกาซีน สำหรับปืนออโตเมติก และ ลูกโม่ สำหรับปืนรีวอลเวอร์
              จาก 3 ข้อที่กล่าวมา หากผู้ใดมีครอบครองไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นความผิด แม้แต่ปลอกกระสุน ลูกกระสุน ดินปืน แก็ปจุดระเบิดของดินปืน หากผู้ใดมีไว้ครอบครองก็มีความผิดเช่นกัน
              แล้วสิ่งเทียมอาวุธปืนล่ะ คืออะไร สิ่งเทียมอาวุธปืนหมายความว่า สิ่งที่มีรูปร่างลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน เช่น ปืนเด็กเล่นที่มีลักษณะเหมือนปืนจริง ตามกฎหมายไทย ยังแบ่งอาวุธปืนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ
              1. อาวุธปืนสำหรับเอกชนใช้ โดยอาวุธปืนประเภทนี้ก็คือปืนพกและปืนยาวบางประเภท ที่ทางราชการอนุญาตให้ประชาชนทั่วๆไปมีไว้ใช้กันได้ จะไว้ป้องกันตัวและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาหรือ เพื่อเก็บก็ได้ทั้งสิ้น
              2. อาวุธปืนสงคราม เป็นปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ ต้องไม่เป็นปืนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำกล้องเกิน 11.44 มม. ไม่สามารถบรรจุกระสุนเองให้ยิงซ้ำได้ (ปืนกล ) อาวุธปืนที่กระสุนบรรจุสารเคมี เชื้อโรค เชื้อเพลิง หรือกัมมันตภาพรังสี และที่เก็บเสียง ถือว่าเป็นอาวุธสงคราม