ท่านมีความพึงพอใจเพียงใด
จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์ของ ศฝร.ภ.8 ?
มากที่สุด 7401 โหวต
มาก 7382 โหวต
ปานกลาง 7368 โหวต
น้อย 7400 โหวต
น้อยมาก 7402 โหวต