ท่านมีความพึงพอใจเพียงใด
จากการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์ของ ศฝร.ภ.8 ?
มากที่สุด 7370 โหวต
มาก 7358 โหวต
ปานกลาง 7368 โหวต
น้อย 611 โหวต
น้อยมาก 7368 โหวต