ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรภาค 8 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2558 จำนวน 150 อัตรา โดยได้เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 5 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 และได้ประกาศให้ผู้สอบผ่านข้อเขียน จำนวน 255 คนมารายงานตัวยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครและเข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งได้แก่ การทดสอบว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร เวลาไม่เกิน 30 วินาที การทดสอบวิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร เวลาไม่เกิน 4.55 นาที การสัมภาษณ์ ตลอดถึงการตรวจร่างกายและการตรวจสอบคุณสมบัติด้านต่าง ๆ เพื่อคัดเืลือกบุคคลผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 150 คนจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
รายงานตัว ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครและคัดเลือก
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
         
 
 
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ว่ายน้ำ)
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (วิ่ง)