ความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 81 ได้กาหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมให้เกิด “ความรู้คู่คุณธรรม” และจัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งนาไปสู่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก่อให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา คือ ได้กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542: มาตรา 47)
         ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
         หมายถึง การบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม
         ความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
         มีความสาคัญ 3 ประการ คือ
                  1. ทาให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความเชื่อมั่นและสามารถตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน
                  2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเกิดความเสมอภาคในโอกาสที่จะได้รับการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
                  3. ทาให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจัง ซึ่งมีผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
         การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นการบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและสร้างสรรค์การศึกษาให้เป็นกลไกที่มีพลังในการพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
         ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 จัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลเป็นข้าราชการตำรวจ ในการจัดการศึกษาอบรมได้คำนึงถึงคุณภาพผู้ศึกษาอบรมโดยการประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนโดย การตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันวางแผน ขับเคลื่อน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานต่าง ๆ และมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจมีส่วนร่วมรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ มีการถ่ายทอดและให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทุกกระบวนการ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา และเชื่อมั่นว่าจะผลิตตำรวจให้เป็นตำรวจมืออาชีพได้
ประมวลภาพการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559