ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้การฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตํารวจ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน ตําแหน่งผู้บังคับหมู่ (ปฏิบัติงาน ป้องกันปราบปราม) ตามความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยมุ่งผลิตนักเรียนนายสิบตํารวจทุกคน ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ด้าน ได้แก่ วิชากฎหมาย วิชาการตํารวจ วิชาทางสังคม การฝึกยุทธวิธีตํารวจ สมรรถภาพร่างกายและโภชนาการ พร้อมที่จะปฏิบัติงาน ตามอํานาจหน้าที่ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 18 เดือน
      วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
            1. เพื่อให้เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย
            2. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานของการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
            3. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถจนเกิดเป็นทักษะในการปฏิบัติงานป้องกัน ปราบปราม
            4. เพื่อสร้างเจตคติวิสัยทัศน์และหล่อหลอมจิตใจ อุปนิสัยและบุคลิกภาพให้เหมาะสม กับการเป็นข้าราชการตํารวจที่ดี เพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน
            5. เพื่อให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วุฒิภาวะ มีจิตสํานึกในการบริการ และบําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่ประชาชน รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ