ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้อนุมัติให้ตำรวจภูธรภาค 8 โดยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ดำเนินการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามแผนการฝึกอบรม โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 1 ปี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกในส่วนของตำรวจภูธรภาค 8 จำนวน 200 คน และในส่วนของตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 100 คน ในการนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม มอบหมายให้ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 เป็นผู้อำนวยการสถานฝึกอบรม ซึ่งภายหลังจากที่ได้ทำการฝึกอบรมมาเป็นเวลาช่วงระยะหนึ่ง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการฝึก ในท่าฝึกต่าง ๆ ตั้งแต่บุคคลท่ามือเปล่า บุคคลแถวชิด บุคคลประกอบอาวุธ ซึ่งนักเรียนนายสิบตำรวจทั้ง 3 กองร้อยได้เข้าทำการตรวจสอบการฝึกเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
         
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฝ่ายอำนวยการ ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 โทร 0-7740-5423 Fax 0-7740-5423