ประมวลภาพการรับรายงานตัวและฝึกอบรม นสต.ประจำปี 2555 ณ ศฝร.ภ.8 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555